Linguistica et philologica.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 1998


Zbirka je namenjena znanstvenim objavam s področja jezikoslovnih in filoloških ved. Težišče tvorijo slovenščina in njej izvorno sorodni jeziki, vidik pa je zgodovinski ali opisni, gradivski ali razlagalni, primerjalni ali protistavni. Zajeti so knjižni jezik, narečja in jezikovna tehnologija.


Naslovi

Publikacija
Krajevni govor Krope
Linguistica et philologica 38

Leto: 2019
Avtorica: Jožica Škofic

24.00 €

Publikacija
Oživljeni Vodnik
Razprave o Valentinu Vodniku
Linguistica et philologica 39

Leto: 2019
Uredile: Alenka Jelovšek, Irena Orel, Andreja Legan Ravnikar

23.00 €

Publikacija
Stilnost in zvrstnost
Linguistica et philologica 20

Leto: 2008
Avtor: Jože Toporišič

17.00 €

Publikacija
Glossarium Vindicum
Osnutek slovenskega slovarja iz druge polovice 18. stoletja
Linguistica et philologica 19

Leto: 2007
Avtor: Janez Žiga Valentin Popovič [Johann Siegmund Valentin Popowitsch]

9.50 €

Publikacija
Narečni diskurz
Diskurzivna analiza briških pogovorov
Linguistica et philologica 16

Leto: 2007
Avtorica: Danila Zuljan Kumar


Publikacija
Pridiga kot žanr
Linguistica et philologica 11

Leto: 2005
Avtorica: Aleksandra Bizjak


Publikacija
Glagolska vezljivost
Iz teorije v slovar
Linguistica et philologica

Leto: 2003
Avtorica: Andreja Žele

10.00 €

Ključne besede
besedoslovje
besedotvorje
frazeologija
leksikologija
oblikoglasje
pragmatični frazemi
slovaroslovje
slovenščina
terminologija
etimologija
historična slovnica
pomenoslovje
primerjalno jezikoslovje
semantika
slovanski jeziki
dialektologija
dvojina
jezikovni atlasi
narečja
oblikoslovje
avtomatska obdelava podatkov
jezikovna analiza
leposlovje
računalniška lingvistika
slovenska književnost
statistične metode
uporaba računalnikov
glagol
sintaksa
slovarji
stavek
vezljivost
18. st.
besedišče
leksikografija
slovaropisje
intervjuji
jezikoslovci
polemike
slavisti
Toporišič, Jože
baltoslovanski jeziki
historična lingvistika
indoiranski jeziki
metodologija
primerjalna slovnica
geografska imena
Italija
krajevna imena
Kras
slovenska geografska imena
Terska dolina
toponomastika
Tržaška pokrajina
zemljepisna imena
funkcija
metafora
slovarska večpomenskost
besedilna koherenca
besedilna kohezija
besedilna skladnja
briško narečje
diskurz
Goriška Brda
govorjeni diskurz
slovenska narečja
16. st.
izposojenke
jezikovne študije
nemčizmi
Trubar, Primož
zgodovina jezika
pragmatika
funkcijska lingvistika
jezikovni vidik
pridigarstvo
pridige
fonetika
govorni signali
jezikovne analize
naravni jeziki
sintetični govor
slovenska besedila
tvorjenje
protestantske knjige
samostalnik
slovenski protestanti
stilistika
teorija naravnosti
zaznamovanost (lingv.)
glasoslovje
knjižni jezik
pravopis
jezikovne zvrsti
pogovorni jezik
raba jezika
elektrotehnika
strokovna izobrazba
kategorialne pomenske lastnosti
bibliografije
slovenski jezikoslovci
zborniki
Livek
osebna imena
slovenska lastna imena
slovenska osebna imena
Bohorič, Adam
Frischlin, Nikodem
humanizem
Megiser, Hieronim
prevajanje
protestantizem
retorika
slovnice
vplivi
zgodovina jezikoslovja
zgodovinska sociolingvistika
katoliška doba
korpusi
korpusno jezikoslovje
formalna semantika
logika
indoevropsko primerjalno jezikoslovje
keltščina (galščina)
paleolingvistika
substrat
toponimija
moški spol
praslovanščina
Čabranka
dolenjsko narečje
fonologija
genetolingvistika
genetsko jezikoslovje
geolingvistika
goransko narečje
morfologija


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR