Krajevni govor Krope

Avtorica: Jožica Škofic
Leto: 2019


Monografija je dialektološka predstavitev krajevnega govora Krope, ki je točka T202 Slovenskega lingvističnega atlasa. Delo je zgrajeno iz več poglavij: uvodnemu delu z zemljepisno-upravno in družbenozgodovinsko predstavitvijo Krope ter raziskovalnih metod in informantov sledi slovnični opis krajevnega govora. Na glasovni ravnini dajejo značilen slušni vtis kroparskemu govoru zlasti sprednji dolgi naglašeni samoglasniki in a-jevsko barvanje polglasnika ob uvularnem zvočniku /ʀ/ (za ta govor je značilno pogrkovanje) ter dejstvo, da govor ne pozna švapanja. Kroparski govor tudi v svojih oblikoslovnih značilnostih kaže, da spada v gorenjsko narečje: polnopomenske besedne vrste so v monografiji opredeljene tako s svojim pomenom kot skladenjsko vlogo, slovnične besedne vrste pa predvsem s slovničnimi razmerji, ki se z njimi izražajo. Sinhroni predstavitvi pregibnostnih vzorcev samostalnika, pridevnika in glagola sledi še njihovo diahrono pojasnilo. Slovnični opis kroparskega krajevnega govora je ponazorjen z narečnimi besedili kroparskih informantov, monografijo pa zaokroža poglavje o zapisu kroparskega krajevnega govora v literarnem delu.Kazalo vsebine

Predgovor
Zahvala

1 Kropa
1.1 Geografska in upravna umestitev
1.2 Družbenozgodovinski oris

2 Raziskovalne metode
2.1 Zbiranje gradiva
2.2 Informanti
2.3 Informatorji

3 Opis krajevnega govora
3.1 Glasoslovna ravnina
3.1.1 Gradivo (sinhrono stanje)
3.1.1.1 Samoglasniki
3.1.1.1.1 Dolgi naglašeni samoglasniki
3.1.1.1.2 Kratki naglašeni samoglasniki
3.1.1.1.3 Nenaglašeni samoglasniki
3.1.1.2 Soglasniki
3.1.1.2.1 Zvočniki
3.1.1.2.2 Nezvočniki
3.1.1.3 Naglas
3.1.2 Fonološki opis govora Krope
3.1.2.1 Inventar
3.1.2.1.1 Samoglasniki
3.1.2.1.1.1 Dolgi naglašeni samoglasniki
3.1.2.1.1.2 Kratki naglašeni samoglasniki
3.1.2.1.1.3 Nenaglašeni samoglasniki
3.1.2.1.2 Soglasniki
3.1.2.1.2.1 Zvočniki
3.1.2.1.2.2 Nezvočniki
3.1.2.1.3 Prozodija
3.1.2.2 Distribucija
3.1.2.2.1 Samoglasniki
3.1.2.2.1.1 Dolgi naglašeni samoglasniki
3.1.2.2.1.2 Kratki naglašeni samoglasniki
3.1.2.2.1.3 Nenaglašeni samoglasniki
3.1.2.2.2 Soglasniki
3.1.2.2.2.1 Zvočniki
3.1.2.2.2.2 Nezvočniki
3.1.2.2.3 Prozodija
3.1.2.3 Izvor
3.1.2.3.1 Samoglasniki
3.1.2.3.1.1 Dolgi naglašeni samoglasniki
3.1.2.3.1.2 Kratki naglašeni samoglasniki
3.1.2.3.1.3 Nenaglašeni samoglasniki
3.1.2.3.2 Soglasniki
3.1.2.3.2.1 Zvočniki
3.1.2.3.2.2 Nezvočniki
3.1.2.3.2.3 Metateza
3.1.2.3.3 Prozodija
3.1.2.4 Izguba glasov
3.1.2.4.1 Samoglasniška oslabitev
3.1.2.4.1.1 Oslabitev kratkih naglašenih samoglasnikov
3.1.2.4.1.2 Oslabitev nenaglašenih samoglasnikov
3.1.2.4.1.3 Onemitev nenaglašenih samoglasnikov
3.1.2.4.2 Soglasniška onemitev
3.1.3 Povzetek: razvoj fonemov izhodiščnega splošnoslovenskega fonološkega sistema v kroparskem govoru
3.1.3.1 Samoglasniki
3.1.3.2 Soglasniki
3.2 Oblikoslovna ravnina
3.2.1 Samostalnik
3.2.1.1 Samostalniki moškega spola
3.2.1.1.1 Sinhrona predstavitev
3.2.1.1.1.1 1. moška sklanjatev
3.2.1.1.1.1.1 Nepremični naglasni tip na osnovi
3.2.1.1.1.1.2 Premični naglasni tip na osnovi
3.2.1.1.1.1.3 Končniški naglasni tip
3.2.1.1.1.1.4 Mešani naglasni tip
3.2.1.1.1.2 2. moška sklanjatev
3.2.1.1.1.3 3. moška sklanjatev
3.2.1.1.1.4 4. moška sklanjatev
3.2.1.1.2 Diahrona predstavitev
3.2.1.2 Samostalniki ženskega spola
3.2.1.2.1 Sinhrona predstavitev
3.2.1.2.1.1 1. ženska sklanjatev
3.2.1.2.1.1.1 Nepremični naglasni tip na osnovi
3.2.1.2.1.1.2 Premični naglasni tip na osnovi
3.2.1.2.1.1.3 Končniški naglasni tip
3.2.1.2.1.1.4 Mešani naglasni tip
3.2.1.2.1.2 2. ženska sklanjatev
3.2.1.2.1.2.1 Nepremični naglasni tip na osnovi
3.2.1.2.1.2.2 Premični naglasni tip na osnovi
3.2.1.2.1.2.3 Končniški naglasni tip
3.2.1.2.1.2.4 Mešani naglasni tip
3.2.1.2.1.3 3. ženska sklanjatev
3.2.1.2.1.4 4. ženska sklanjatev
3.2.1.2.2 Diahrona predstavitev
3.2.1.2.2.1 *a-sklanjatev in *ia-sklanjatev v kroparskem govoru
3.2.1.2.2.2 *r-sklanjatev v kroparskem govoru
3.2.1.2.2.3 *ū-sklanjatev v kroparskem govoru
3.2.1.2.2.4 *i-sklanjatev samostalnikov ženskega spola v kroparskem govoru . 121
3.2.1.3 Samostalniki srednjega spola
3.2.1.3.1 Sinhrona predstavitev
3.2.1.3.1.1 1. srednja sklanjatev
3.2.1.3.1.1.1 Nepremični naglasni tip na osnovi
3.2.1.3.1.1.2 Premični naglasni tip na osnovi
3.2.1.3.1.1.3 Končniški naglasni tip
3.2.1.3.1.1.4 Mešani naglasni tip
3.1.3.1.2 2. srednja sklanjatev
3.1.3.1.3 3. srednja sklanjatev
3.2.1.3.2 Diahrona predstavitev
3.2.2 Pridevnik
3.2.2.1 Ujemanje pridevnika s samostalnikom
3.2.2.2 Kategorija določnosti
3.2.2.3 Stopnjevanje
3.2.2.4 Sklanjatve pridevnikov
3.2.2.4.1 Sinhrona predstavitev
3.2.2.4.1.1 1. pridevniška sklanjatev
3.2.2.4.1.1.1 Nepremični naglasni tip na osnovi
3.2.2.4.1.1.2 Premični naglasni tip na osnovi
3.2.2.4.1.1.3 Končniški naglasni tip
3.2.2.4.1.1.4 Mešani naglasni tip
3.2.2.4.1.1.5 Nenaglašeni pridevniki v stalnih besednih zvezah
3.2.2.4.1.2 2. pridevniška sklanjatev
3.2.2.4.2 Diahrona predstavitev
3.2.2.4.2.1 Naglasni tipi nedoločne oblike pridevnikov
3.2.2.4.2.2 Naglasni tipi določne oblike pridevnikov
3.2.3 Samostalniški zaimek
3.2.3.1 Osebni zaimki
3.2.3.2 Povratni osebni zaimek
3.2.3.3 Vprašalni zaimki
3.2.3.4 Oziralni zaimki
3.2.3.5 Poljubnostni zaimki
3.2.3.6 Nedoločni zaimki
3.2.3.7 Mnogostni zaimki
3.2.3.8 Nikalni zaimki
3.2.3.9 Totalni zaimki
3.2.3.10 Kazalni nedoločni zaimek
3.2.4 Pridevniški zaimek
3.2.4.1 Sklanjanje pridevniških zaimkov
3.2.4.3 Diahrona predstavitev
3.2.5 Števnik
3.2.5.1 Glavni števniki
3.2.5.2 Vrstilni števniki
3.2.5.3 Množilni in ločilni števniki
3.2.5.4 Nedoločni števniki – količinski pridevniki
3.2.6 Glagol
3.2.6.1 Glagolske kategorije
3.2.6.1.1 Slovnična oseba in število
3.2.6.1.2 Slovnični čas
3.2.6.1.3 Glagolski naklon
3.2.6.1.4 Glagolski način
3.2.6.1.5 Glagolski vid in vrsta
3.2.6.1.6 Glagolski spol
3.2.6.2 Tvorba in delitev glagolskih oblik
3.2.6.3 Spregatveni vzorci glagolov – sinhrona predstavitev
3.2.6.3.1 Atematski/brezpriponski glagoli
3.2.6.3.2 Priponski glagoli
3.2.6.3.2.1 Spregatvena paradigma vzorčnega glagola
3.2.6.3.2.2 Pregled glagolskih naglasnih tipov
3.2.6.4 Diahrona predstavitev priponskih glagolov
3.2.7 Prislov
3.2.7.1 Pregibanje prislovov – stopnjevanje
3.2.7.2 Vrste prislovov
3.2.7.3 Zaimenski prislovi
3.2.7.4 Tvorjenost prislovov
3.2.8 Povedkovnik
3.2.9 Predlog
3.2.9.1 Vezave predlogov in pomen predložnih zvez
3.2.9.2 Predložni pari
3.2.9.3 Kopičenje predlogov
3.2.9.4 Nepravi predlogi
3.2.9.5 Predložna zveza z glagolom
3.2.9.6 Predlog kot prosti glagolski morfem
3.2.9.7 Predložni sklopi
3.2.9.8 Naglasni premiki v predložnih zvezah
3.2.10 Veznik
3.2.10.1 Vrste vezniških zvez
3.2.10.2 Večfunkcijskost veznikov
3.2.10.3 Kopičenje veznikov
3.2.11 Členek
3.2.12 Medmet
3.2.12.1 Razpoloženjski medmeti
3.2.12.2 Posnemovalni/onomatopejski medmeti
3.2.12.3 Velelni medmeti
3.2.12.4 Pozdravni medmeti in različne vljudnostne fraze

4 Narečna besedila

5 Dodatek: Kroparski krajevni govor v Kroparskih zgodbah Joža Bertonclja
5.1 Prepletanje izvirnega in folklornega v Kroparskih zgodbah
5.2 Narečne prvine v knjižnem literarnem besedilu
5.3 Življenje Kroparskih zgodb med naslovniki – bralci

6 Sklep

7 Summary

8 Seznam krajšav in simbolov
8.1 Krajšave
8.2 Simboli

9 Literatura in viri
9.1 Spletni viri (Dostop: 15. 8. 2019)
9.2 Necitirani članki o kroparskem govoru avtorice monografije

10 Kazalo slik

11 Besedno kazalo

12 Kazalo narečnih lastnih imen

13 Kazalo praslovanskih oblik

14 Imensko kazaloŠe ...Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
krajevni govori
Kropa
narečja
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR