Krajevni govor Krope

Author: Jožica Škofic
Year: 2019


The monograph ('The Local Dialect of Kropa') is a dialectological presentation of the local dialect of Kropa, which is a Slovenian Linguistic Atlas data-point (T202). The work consists of several chapters: the introductory contains a geographic, administrative and sociohistoric presentations of Kropa and a presentation of the research methods and informants. The introductory part is followed by a grammatical description of the local dialect. On the phonological level stressed front long vowels are especially typical of the Kropa local dialect. The characteristic acoustic impression of the Kropa local dialect is also due to a-like colouring of schwa when followed by the uvular sonorant /ʀ/ and the fact that it lacks švapanje. The morphology of the Kropa local dialect also testifies to its affiliation to the Gorenjsko (Upper Carniolan) dialect. Content words are characterized both by their meaning and syntactic function; their morphological features are also presented. Function words are characterized especially by the grammatical relations they express. A synchronic presentation of inflectional paradigms of nouns, adjectives and verbs are followed by historical clarifications. The grammatical description of the Kropa local dialect is exemplified by dialect texts of informants from Kropa. The monograph concludes with a chapter on the transcripts of the Kropa local dialect in a literary work.Table of content

Predgovor
Zahvala

1 Kropa
1.1 Geografska in upravna umestitev
1.2 Družbenozgodovinski oris

2 Raziskovalne metode
2.1 Zbiranje gradiva
2.2 Informanti
2.3 Informatorji

3 Opis krajevnega govora
3.1 Glasoslovna ravnina
3.1.1 Gradivo (sinhrono stanje)
3.1.1.1 Samoglasniki
3.1.1.1.1 Dolgi naglašeni samoglasniki
3.1.1.1.2 Kratki naglašeni samoglasniki
3.1.1.1.3 Nenaglašeni samoglasniki
3.1.1.2 Soglasniki
3.1.1.2.1 Zvočniki
3.1.1.2.2 Nezvočniki
3.1.1.3 Naglas
3.1.2 Fonološki opis govora Krope
3.1.2.1 Inventar
3.1.2.1.1 Samoglasniki
3.1.2.1.1.1 Dolgi naglašeni samoglasniki
3.1.2.1.1.2 Kratki naglašeni samoglasniki
3.1.2.1.1.3 Nenaglašeni samoglasniki
3.1.2.1.2 Soglasniki
3.1.2.1.2.1 Zvočniki
3.1.2.1.2.2 Nezvočniki
3.1.2.1.3 Prozodija
3.1.2.2 Distribucija
3.1.2.2.1 Samoglasniki
3.1.2.2.1.1 Dolgi naglašeni samoglasniki
3.1.2.2.1.2 Kratki naglašeni samoglasniki
3.1.2.2.1.3 Nenaglašeni samoglasniki
3.1.2.2.2 Soglasniki
3.1.2.2.2.1 Zvočniki
3.1.2.2.2.2 Nezvočniki
3.1.2.2.3 Prozodija
3.1.2.3 Izvor
3.1.2.3.1 Samoglasniki
3.1.2.3.1.1 Dolgi naglašeni samoglasniki
3.1.2.3.1.2 Kratki naglašeni samoglasniki
3.1.2.3.1.3 Nenaglašeni samoglasniki
3.1.2.3.2 Soglasniki
3.1.2.3.2.1 Zvočniki
3.1.2.3.2.2 Nezvočniki
3.1.2.3.2.3 Metateza
3.1.2.3.3 Prozodija
3.1.2.4 Izguba glasov
3.1.2.4.1 Samoglasniška oslabitev
3.1.2.4.1.1 Oslabitev kratkih naglašenih samoglasnikov
3.1.2.4.1.2 Oslabitev nenaglašenih samoglasnikov
3.1.2.4.1.3 Onemitev nenaglašenih samoglasnikov
3.1.2.4.2 Soglasniška onemitev
3.1.3 Povzetek: razvoj fonemov izhodiščnega splošnoslovenskega fonološkega sistema v kroparskem govoru
3.1.3.1 Samoglasniki
3.1.3.2 Soglasniki
3.2 Oblikoslovna ravnina
3.2.1 Samostalnik
3.2.1.1 Samostalniki moškega spola
3.2.1.1.1 Sinhrona predstavitev
3.2.1.1.1.1 1. moška sklanjatev
3.2.1.1.1.1.1 Nepremični naglasni tip na osnovi
3.2.1.1.1.1.2 Premični naglasni tip na osnovi
3.2.1.1.1.1.3 Končniški naglasni tip
3.2.1.1.1.1.4 Mešani naglasni tip
3.2.1.1.1.2 2. moška sklanjatev
3.2.1.1.1.3 3. moška sklanjatev
3.2.1.1.1.4 4. moška sklanjatev
3.2.1.1.2 Diahrona predstavitev
3.2.1.2 Samostalniki ženskega spola
3.2.1.2.1 Sinhrona predstavitev
3.2.1.2.1.1 1. ženska sklanjatev
3.2.1.2.1.1.1 Nepremični naglasni tip na osnovi
3.2.1.2.1.1.2 Premični naglasni tip na osnovi
3.2.1.2.1.1.3 Končniški naglasni tip
3.2.1.2.1.1.4 Mešani naglasni tip
3.2.1.2.1.2 2. ženska sklanjatev
3.2.1.2.1.2.1 Nepremični naglasni tip na osnovi
3.2.1.2.1.2.2 Premični naglasni tip na osnovi
3.2.1.2.1.2.3 Končniški naglasni tip
3.2.1.2.1.2.4 Mešani naglasni tip
3.2.1.2.1.3 3. ženska sklanjatev
3.2.1.2.1.4 4. ženska sklanjatev
3.2.1.2.2 Diahrona predstavitev
3.2.1.2.2.1 *a-sklanjatev in *ia-sklanjatev v kroparskem govoru
3.2.1.2.2.2 *r-sklanjatev v kroparskem govoru
3.2.1.2.2.3 *ū-sklanjatev v kroparskem govoru
3.2.1.2.2.4 *i-sklanjatev samostalnikov ženskega spola v kroparskem govoru . 121
3.2.1.3 Samostalniki srednjega spola
3.2.1.3.1 Sinhrona predstavitev
3.2.1.3.1.1 1. srednja sklanjatev
3.2.1.3.1.1.1 Nepremični naglasni tip na osnovi
3.2.1.3.1.1.2 Premični naglasni tip na osnovi
3.2.1.3.1.1.3 Končniški naglasni tip
3.2.1.3.1.1.4 Mešani naglasni tip
3.1.3.1.2 2. srednja sklanjatev
3.1.3.1.3 3. srednja sklanjatev
3.2.1.3.2 Diahrona predstavitev
3.2.2 Pridevnik
3.2.2.1 Ujemanje pridevnika s samostalnikom
3.2.2.2 Kategorija določnosti
3.2.2.3 Stopnjevanje
3.2.2.4 Sklanjatve pridevnikov
3.2.2.4.1 Sinhrona predstavitev
3.2.2.4.1.1 1. pridevniška sklanjatev
3.2.2.4.1.1.1 Nepremični naglasni tip na osnovi
3.2.2.4.1.1.2 Premični naglasni tip na osnovi
3.2.2.4.1.1.3 Končniški naglasni tip
3.2.2.4.1.1.4 Mešani naglasni tip
3.2.2.4.1.1.5 Nenaglašeni pridevniki v stalnih besednih zvezah
3.2.2.4.1.2 2. pridevniška sklanjatev
3.2.2.4.2 Diahrona predstavitev
3.2.2.4.2.1 Naglasni tipi nedoločne oblike pridevnikov
3.2.2.4.2.2 Naglasni tipi določne oblike pridevnikov
3.2.3 Samostalniški zaimek
3.2.3.1 Osebni zaimki
3.2.3.2 Povratni osebni zaimek
3.2.3.3 Vprašalni zaimki
3.2.3.4 Oziralni zaimki
3.2.3.5 Poljubnostni zaimki
3.2.3.6 Nedoločni zaimki
3.2.3.7 Mnogostni zaimki
3.2.3.8 Nikalni zaimki
3.2.3.9 Totalni zaimki
3.2.3.10 Kazalni nedoločni zaimek
3.2.4 Pridevniški zaimek
3.2.4.1 Sklanjanje pridevniških zaimkov
3.2.4.3 Diahrona predstavitev
3.2.5 Števnik
3.2.5.1 Glavni števniki
3.2.5.2 Vrstilni števniki
3.2.5.3 Množilni in ločilni števniki
3.2.5.4 Nedoločni števniki – količinski pridevniki
3.2.6 Glagol
3.2.6.1 Glagolske kategorije
3.2.6.1.1 Slovnična oseba in število
3.2.6.1.2 Slovnični čas
3.2.6.1.3 Glagolski naklon
3.2.6.1.4 Glagolski način
3.2.6.1.5 Glagolski vid in vrsta
3.2.6.1.6 Glagolski spol
3.2.6.2 Tvorba in delitev glagolskih oblik
3.2.6.3 Spregatveni vzorci glagolov – sinhrona predstavitev
3.2.6.3.1 Atematski/brezpriponski glagoli
3.2.6.3.2 Priponski glagoli
3.2.6.3.2.1 Spregatvena paradigma vzorčnega glagola
3.2.6.3.2.2 Pregled glagolskih naglasnih tipov
3.2.6.4 Diahrona predstavitev priponskih glagolov
3.2.7 Prislov
3.2.7.1 Pregibanje prislovov – stopnjevanje
3.2.7.2 Vrste prislovov
3.2.7.3 Zaimenski prislovi
3.2.7.4 Tvorjenost prislovov
3.2.8 Povedkovnik
3.2.9 Predlog
3.2.9.1 Vezave predlogov in pomen predložnih zvez
3.2.9.2 Predložni pari
3.2.9.3 Kopičenje predlogov
3.2.9.4 Nepravi predlogi
3.2.9.5 Predložna zveza z glagolom
3.2.9.6 Predlog kot prosti glagolski morfem
3.2.9.7 Predložni sklopi
3.2.9.8 Naglasni premiki v predložnih zvezah
3.2.10 Veznik
3.2.10.1 Vrste vezniških zvez
3.2.10.2 Večfunkcijskost veznikov
3.2.10.3 Kopičenje veznikov
3.2.11 Členek
3.2.12 Medmet
3.2.12.1 Razpoloženjski medmeti
3.2.12.2 Posnemovalni/onomatopejski medmeti
3.2.12.3 Velelni medmeti
3.2.12.4 Pozdravni medmeti in različne vljudnostne fraze

4 Narečna besedila

5 Dodatek: Kroparski krajevni govor v Kroparskih zgodbah Joža Bertonclja
5.1 Prepletanje izvirnega in folklornega v Kroparskih zgodbah
5.2 Narečne prvine v knjižnem literarnem besedilu
5.3 Življenje Kroparskih zgodb med naslovniki – bralci

6 Sklep

7 Summary

8 Seznam krajšav in simbolov
8.1 Krajšave
8.2 Simboli

9 Literatura in viri
9.1 Spletni viri (Dostop: 15. 8. 2019)
9.2 Necitirani članki o kroparskem govoru avtorice monografije

10 Kazalo slik

11 Besedno kazalo

12 Kazalo narečnih lastnih imen

13 Kazalo praslovanskih oblik

14 Imensko kazaloMore ...Regular price
24.00 €

Online price
21.60 €


Keywords
dialects
Kropa
local dialects
Slovenian language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR