Skip to main content
Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja


Avtor: Metod Čepar
Leto: 2017


Osrednji del monografije je analiza odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola se v tem obdobju lahko odražajo v ojevski (moški), ijevski ženski, ijevski moški (gospod, ljudje, deloma pot), ujevski (cirkumflektirane enozložnice) in ajevski sklanjatvi. V množini se lahko odražajo tudi v mešani ijevsko-ojevski sklanjatvi (moški spol) ali mešani ijevsko-ajevski sklanjatvi (miš). Večina odrazov ijevske sklanjatve je omejenih na posamezne sklonske oblike in se ne odražajo v vsej paradigmi. Več odrazov ijevske sklanjatve je v množini, med tem ko je v ednini večji vpliv ojevske sklanjatve. V obravnavanem obdobju je 55 samostalnikov, ki so odraz praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola: cesar, čmrlj, črv, dever, drob, glad, gnus, golob, gos, gospod, gost, gozd, hot, jagned, jastreb, kmet, kol, labod, laket, ljudje, los, luč, medved, miš, molj, mozelj, možgani, noht, ogel, ogenj, olov, os, pastir, peč, pečat, pelin, plat, pleš, pleša, pot, razpot, risa, seženj, snet, srd, sred, tast, tat, trst, zet, zver, žal, želod, žerjav, žolč.Kazalo vsebine

Predgovor
1 Ijevski samostalniki moškega spola

1.1 Stanje v praslovanščini
                1.1.1 Akcentska paradigma a
                1.1.2 Akcentska paradigma b
                1.1.3 Akcentska paradigma c
1.2 Nabor praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola
1.3 Dosedanje obravnave problematike odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola
                1.3.1 Obravnave problematike praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola s stališča baltoslovanščine
                1.3.2 Obravnave problematike praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovanskih jezikih
                1.3.3 Obravnave problematike praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenščini
1.4 Rekonstrukcija izhodiščnoslovenskega stanja ojevske, ijevske in ujevske sklanjatve samostalnikov moškega spola

2 Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
2.1 Kratka predstavitev slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
2.2 Način prikazovanja gradiva za praslovanske ijevske samostalnike moškega spola, katerih odrazi so izpričani v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
2.3 Odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
                2.3.1 Cesar
                2.3.2 Čmrlj
                2.3.3 Črv
                2.3.4 Dever
                2.3.5 Drob ˮdrobir, parvulum fragmentumˮ
                2.3.6 Drob ˮdrobovje, visceraˮ
                2.3.7 Glad
                2.3.8 Gnus
                2.3.9 Golob
                2.3.10 Gos
                2.3.11 Gospod
                2.3.12 Gost
                2.3.13 Gozd
                2.3.14 Hot
                2.3.15 Jagned
                2.3.16 Jastreb
                2.3.17 Kmet
                2.3.18 Kol
                2.3.19 Labod
                2.3.20 Laket
                2.3.21 Ljudje
                2.3.22 Los
                2.3.23 Luč
                2.3.24 Medved
                2.3.25 Miš
                2.3.26 Molj
                2.3.27 Mozelj
                2.3.28 Možgani
                2.3.29 Noht
                2.3.30 Ogel
                2.3.31 Ogenj
                2.3.32 Olov
                2.3.33 Os
                2.3.34 Pastir
                2.3.35 Peč ˮpečica, fornaxˮ
                2.3.36 Peč ˮskala, petraˮ
                2.3.37 Pečat
                2.3.38 Pelin
                2.3.39 Plat
                2.3.40 Pleš
                2.3.41 Pleša
                2.3.42 Pot
                2.3.43 Razpot
                2.3.44 Risa
                2.3.45 Seženj
                2.3.46 Snet
                2.3.47 Srd
                2.3.48 Sred
                2.3.49 Tast
                2.3.50 Tat
                2.3.51 Trst
                2.3.52 Zet
                2.3.53 Zver
                2.3.54 Žal
                2.3.55 Želod
                2.3.56 Žerjav
                2.3.57 Žolč

3 Sklep

4 Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja (Povzetek)

5 Proto-Slavic Masculine i-Nouns in Slovenian Literary Language of the 16th Century (Summary)

6 Seznam krajšav

7 Viri in literatura
7.1 Viri
7.2 Literatura

8 Besedno kazalo

9 Imensko kazaloŠe ...Redna cena
17,00 €

Spletna cena
15,30 €


Ključne besede
16. st.
knjižni jezik
moški spol
praslovanščina
samostalnik
slovenščina
vplivi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR