Skip to main content
Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja


Author: Metod Čepar
Year: 2017


The main part of the monography ('Proto-Slavic Masculine i-Nouns in Slovenian Literary Language of the 16th Century') is the analyze of the reflexes of Proto-Slavic i-stem nouns of masculine gender in Slovenian literary language of the 16th century.
The Proto-Slavic i-stem nouns of masculine gender in Slovenian literary language of the 16th century can reflect as nouns of o-stem masculine, i-stem feminine, i-stem masculine (gospod “sir”, ljudje “people”, partly also, pot “path”), u-stem (circumflected monosyllables), a-stem and in the plural mixed i-stem and o-stem (masculine) or mixed i-stem and o-stem (miš ˮmouseˮ) declension. Mostly the reflexes of i-stem declension are limited to individual case form and are not reflected in the overall paradigm. There is the increased conservation of i-stem declension in plural while in the singular the transition to o-stem patterns is larger.

There are 55 reflexes of Proto-Slavic i-stem masculine nouns in the Slovenian literary language of the 16th century. These are: cesar, čmrlj, črv, dever, drob, glad, gnus, golob, gos, gospod, gost, gozd, hot, jagned, jastreb, kmet, kol, labod, laket, ljudje, los, luč, medved, miš, molj, mozelj, možgani, noht, ogel, ogenj, olov, os, pastir, peč, pečat, pelin, plat, pleš, pleša, pot, razpot, risa, seženj, snet, srd, sred, tast, tat, trst, zet, zver, žal, želod, žerjav, žolč.Table of content

Predgovor
1 Ijevski samostalniki moškega spola

1.1 Stanje v praslovanščini
                1.1.1 Akcentska paradigma a
                1.1.2 Akcentska paradigma b
                1.1.3 Akcentska paradigma c
1.2 Nabor praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola
1.3 Dosedanje obravnave problematike odrazov praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola
                1.3.1 Obravnave problematike praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola s stališča baltoslovanščine
                1.3.2 Obravnave problematike praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovanskih jezikih
                1.3.3 Obravnave problematike praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenščini
1.4 Rekonstrukcija izhodiščnoslovenskega stanja ojevske, ijevske in ujevske sklanjatve samostalnikov moškega spola

2 Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
2.1 Kratka predstavitev slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
2.2 Način prikazovanja gradiva za praslovanske ijevske samostalnike moškega spola, katerih odrazi so izpričani v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
2.3 Odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
                2.3.1 Cesar
                2.3.2 Čmrlj
                2.3.3 Črv
                2.3.4 Dever
                2.3.5 Drob ˮdrobir, parvulum fragmentumˮ
                2.3.6 Drob ˮdrobovje, visceraˮ
                2.3.7 Glad
                2.3.8 Gnus
                2.3.9 Golob
                2.3.10 Gos
                2.3.11 Gospod
                2.3.12 Gost
                2.3.13 Gozd
                2.3.14 Hot
                2.3.15 Jagned
                2.3.16 Jastreb
                2.3.17 Kmet
                2.3.18 Kol
                2.3.19 Labod
                2.3.20 Laket
                2.3.21 Ljudje
                2.3.22 Los
                2.3.23 Luč
                2.3.24 Medved
                2.3.25 Miš
                2.3.26 Molj
                2.3.27 Mozelj
                2.3.28 Možgani
                2.3.29 Noht
                2.3.30 Ogel
                2.3.31 Ogenj
                2.3.32 Olov
                2.3.33 Os
                2.3.34 Pastir
                2.3.35 Peč ˮpečica, fornaxˮ
                2.3.36 Peč ˮskala, petraˮ
                2.3.37 Pečat
                2.3.38 Pelin
                2.3.39 Plat
                2.3.40 Pleš
                2.3.41 Pleša
                2.3.42 Pot
                2.3.43 Razpot
                2.3.44 Risa
                2.3.45 Seženj
                2.3.46 Snet
                2.3.47 Srd
                2.3.48 Sred
                2.3.49 Tast
                2.3.50 Tat
                2.3.51 Trst
                2.3.52 Zet
                2.3.53 Zver
                2.3.54 Žal
                2.3.55 Želod
                2.3.56 Žerjav
                2.3.57 Žolč

3 Sklep

4 Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja (Povzetek)

5 Proto-Slavic Masculine i-Nouns in Slovenian Literary Language of the 16th Century (Summary)

6 Seznam krajšav

7 Viri in literatura
7.1 Viri
7.2 Literatura

8 Besedno kazalo

9 Imensko kazaloMore ...Regular price
17.00 €

Online price
15.30 €


Keywords
16th century
influences
masculine gender
noun
Proto-Slavic language
Slovene language
standard language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR