Skip to main content
Glossarium Vindicum. Osnutek slovenskega slovarja iz druge polovice 18. stoletja / Entwurf eines slowenischen Wörterbuchs aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.


Avtor: Janez Žiga Valentin Popovič [Johann Siegmund Valentin Popowitsch]
Leto: 2007


Slovenec Janez Žiga Valentin Popovič (1705–1774), v času Marije Terezije profesor nemškega jezika na dunajski univerzi, je poleg drugih rokopisov zapustil tudi osnutek slovarja s kakimi tisoč slovenskimi in drugimi slovanskimi besedami, ki se hrani v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Popovičevo delo, ki predstavlja zametek slovenske dialektologije in predznanstvena iskanja etimologij, so črpali in uporabljali mnogi (Marko Pohlin, Anton Breznik), širše dostopno pa postaja šele z objavo, ki je opremljena s spremnimi besedili ter kazali slovenskega in drugega slovanskega.

Prvo natisnjeno delo, ki na predznanstveni stopnji predstavlja slovensko besedje in vzporednice v drugih jezikih, je Pohlinov Glossarium Slavicum iz leta 1792 (ta je bil leta 1973 ponatisnjen). Doslej pa še ni bila objavljena rokopisna osnova Pohlinove knjige, namreč izvirno gradivo Janeza Žiga Valentina Popoviča (1705–1774), Slovenca, rojenega v Arclinu pri Vojniku. Slovenistično jezikoslovje z izdajo tega gradivskega vira, ki se hrani v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, torej poravnava dolg do Popoviča, saj je ta ne samo v zdaj natisnjenem osnutku slovenskega slovarja, ampak tudi v svojih nemško pisanih delih pri slovenskih in drugih slovanskih besedah pogosto navajal njihov izvor. Nekatere njegove ugotovitve so obveljale celo kot etimologije, marsikatera pa je bila zgrešena. Vsekakor je bila tudi v nemškem prostoru pionirska Popovičeva metoda, s katero je zajemal slovensko besedje, saj je različne slovenske in slovanske lekseme za isti predmet ali pojav velikokrat tudi prostorsko zamejil. S tem se precej spremenijo spoznanja o samih začetkih slovenske dialektologije. – Popovičevo delo je opremljeno s komentarji, opombami in viri, z orisom Popovičevega življenja in dela ter s kazaloma slovenskega in drugega slovanskega, in sicer besedja in besednih zvez ter krajevnih in rečnih imen, imen pokrajin, jezikov, narodov in ljudstev.

Knjigo, ki je skoraj v celoti dvojezična, bodo s posebnim veseljem jemali v roke raziskovalci zgodovine slovenskega jezika, slovenskega razsvetljenstva, slovenske (zgodovinske) dialektologije in slovanskega primerjalnega jezikoslovja ter radovedni posamezniki.Kazalo vsebine

Predgovor / Vorwort

Besedilo / Text

Pojasnila / Erläuterungen

Popovičevi viri / Von Popowitsch verwendete Quellen

Reprodukcije iz gradiva / Reproduktionen aus dem Material

Življenje in delo Janeza Žiga Valentina Popoviča

Kazali slovenskega in drugega slovanskega

Kraji, pokrajine, ljudstva, jeziki, narečja

Jezikovno gradivo
Redna cena
9,50 €

Spletna cena
8,60 €


Ključne besede
18. st.
besedišče
leksikografija
slovarji
slovaropisje
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR