Naslov:
Besedna družina iz korena *god- v slovanskih jezikih. Pomenoslovna razčlemba v kulturološkem kontekstu
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjižna razprava je poizkus pomenoslovne razčlembe besedne družine s korenskim morfemom *god- v slovanskih jezikih in njegove besedotvorne variante *gad- (npr. glagoli *goditi (s[), *gadati (s[), *godati (s[), samostalniki *godi, *godina, *godišće) in tudi razmerja do južno- in vzhodnoslovanskih besed z morfemom *gon- in *gan-. Namen razprave je poglobiti vpogled v mehanizem nastajanja pomensko razvejane besedne družine.

Sistematično je predstavljeno tako dostopno besedno gradivo iz zgodovinskih, knjižnih, narečnih in etimoloških slovarjev slovanskih jezikov kakor tudi rešitve iz ustrezne strokovne literature. Središčna pozornost je namenjena razčlembi pomenske mreže (tj. celote vseh izkazanih pomenov vključno z med seboj sinhrono težko združljivimi pomenskimi jedri v mreži, razmerji med njimi, njihovo arealno distribucijo) za vsak slovanski jezik posebej in rekonstrukciji tipoloških razmerij, ki po prepričanju avtorice odsevajo tudi poteke pomenskih razvojev. Delo je namenjeno predvsem jezikoslovcem, zlasti tistim, ki se ukvarjajo s pomenoslovjem in etimologijo, zaradi posameznih kulturoloških ugotovitev pa je zanimivo tudi za etnologe. Knjiga vsebuje povzetek sklepnih ugotovitev v angleščini.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-92-7

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 223 strani

Cena

razprodano