Pridiga kot žanr

Avtorica: Aleksandra Bizjak
Leto: 2005


Avtorica je v monografiji predstavila strukturno-pomensko zgradbo sodobne slovenske pridige. Pri iskanju odgovora na vprašanje, katere so tiste skupne lastnosti, ki jih morajo besedila imeti, da poslušalec ali bralec v njih prepozna pridigo, se je naslonila na teoretični model sistemsko-funkcijskega jezikoslovja, s katerim je mogoče opisati žanrsko strukturo pridige. Zbrala je avtentično gradivo, ustvarila korpus oblikoslovno označenih pridižnih besedil in z računalniškimi postopki oblikovala slikovne modele, ki beležijo gibanje entitet in dogodkov.

Tako je predstavila novo metodo, s katero je mogoče odkriti pomenske premike, ki so v jeziku zakriti in jih poslušalec/bralec zaznava le intuitivno, razvidne in dostopne jezikoslovnemu preučevanju. Ob analizi strukturnega tlorisa vseh korpusnih besedil je avtorica ugotovila, da sporočevalni namen določa žanrsko strukturno zgradbo pridige.

Knjigi je priložen CD-ROM, ki vsebuje besedilni korpus s slikovnimi modeli.Kazalo vsebine

PREDGOVOR

1. UVOD

1.1 Jezikovna raznolikost in žanri

1.2 Namen raziskave

1.3 Zunanja zgradba raziskave

1.4 Opis gradiva in metode dela

1.5 Pričakovani rezultati

2 TEMELJNI POJMI

2.1 Uvod

2.2 Žanr

2.3 Pridiga

3 TEORETIČNA IZHODIŠČA ZA ŽANRSKO ANALIZO PRIDIGE

3.1 Uvod

3.2 Hallidayeva teorija jezika

3.3 Žanrski model Ruqaiye Hasan

4 BESEDILNA RAVNINA IN STRUKTURNE ENOTE

4.1 Uvod

4.2 Pregled preučevanj strukture besedila v literarni vedi, sociologiji, psihologiji in jezikoslovju

4.3 Struktura besedila in žanrski model Ruqaiye Hasan

4.4 Besedilna metafunkcija semantičnega sistema

4.5 Opis entitet in dogodkov v pridigi

4.6 Oblikovanje strukturnih enot

4.7 Strukturne enote v prvi in drugi strukturni črti besedil

5 SEMANTIČNA RAVNINA IN STRUKTURNE ENOTE

5.1 Uvod

5.2 Pomenoslovje in Hallidayeva sistemsko-funkcijska teorija jezika

5.3 Semantične mreže in sporočilna semantika pri R. Hasan in C. Cloran

5.4 Semantična analiza žanrskih strukturnih enot v pridigi

5.5 Semantične značilnosti strukturnih enot v pridižnih besedilih

6 KOMPOZICIJSKA RAVNINA IN RETORIČNA ENOTA

6.1 Uvod

6.2 Retorične enote pri Cloranovi

6.3 Določanje retoričnih enot v pridižnih besedilih

6.4 Retorična zgradba strukturnih enot pridižnega žanra

6.5 Retorične enote v pridižnih besedilih

7 ŽANRSKA STRUKTURA PRIDIGE

7.1 Uvod

7.2 Žanrski strukturni potencial

7.3 Sklep

POVZETEK

ABSTRACT

STVARNI KAZALO

IMENSKO KAZALO

SEZNAM SLIK

SEZNAM PREGLEDNIC

NAVEDENA LITERATURA

PRILOGA: BESEDILNI KORPUS


Ključne besede
funkcijska lingvistika
jezikovni vidik
pragmatika
pridigarstvo
pridige
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR