Skip to main content
ZRC


Obdobje: od 1994 do 2001


Prva zbirka Založbe ZRC je bila namenjena objavam izvirnih znanstvenih monografij s področja humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved. S povečanjem knjižne produkcije je razpadla na več zbirk.


Naslovi

Publikacija
Karel Štrekelj
Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti
ZRC 28

Leto: 2001
Avtorica: Monika Kropej


Publikacija
Prostor in umetnost
Prostor med filozofijo, likovno umetnostjo in znanostjo – Leonardo da Vinci, László Moholy-Nagy in Andy Warhol
ZRC 26

Leto: 2000
Avtor: Ernest Ženko


Publikacija
Razpotja izseljencev
Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev
ZRC 25

Leto: 2000
Avtorica: Breda Čebulj Sajko


Publikacija
Mirnska dolina
Regionalna geografija porečja Mirne na Dolenjskem
ZRC 21

Leto: 1998
Avtorica: Maja Topole


Publikacija
Potujoči srednji vek
Cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem
ZRC 20

Leto: 1998
Avtor: Miha Kosi


Publikacija
South China Karst 1
ZRC 19

Leto: 1998
Avtorji: Huang Chuxing, Franci Gabrovšek, Nadja Zupan Hajna, Liu Hong, Martin Knez, Janja Kogovšek, Shi Mengxiong, Andrej Mihevc, Bojan Otoničar, Metka Petrič, Zhang Shouyue, Tadej Slabe, Stanka Šebela, Wu Wenqing, Chen Xiaoping, Jin Yuzhang


Publikacija
Obrat Gillesa Deleuza
Teorija subverzije in ideja popolne ontologije v Logiki smisla in Anti-Ojdipu
ZRC 17

Leto: 1997
Avtor: Tomaž Erzar


Publikacija
Barok v kamnu
Ljubljansko kamnoseštvo in kiparstvo od Mihaela Kuše do Francesca Robbe
ZRC 8

Leto: 1995
Avtor: Blaž Resman


Publikacija
Pravljica in stvarnost
Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine
ZRC 5

Leto: 1995
Avtorica: Monika Kropej


Publikacija
Imago iustitiae
Historični sprehod skozi preiskovanje, sojenje in pravo pri plemstvu v poznem srednjem veku
ZRC 3

Leto: 1994
Avtor: Dušan Kos


Publikacija
Med gradom in mestom
Odnos kranjskega, slovenještajerskega in koroškega plemstva do gradov in meščanskih naselij do začetka 15. stoletja
ZRC 1

Leto: 1994
Avtor: Dušan Kos


Ključne besede
13.-14. st.
14. st.
17.-18. st.
20. st.
Adamič, Louis
agrarna geografija
ameriška književnost
Avstralija
avtobiografije
baročna glasba
baročno kiparstvo
barok
Bela krajina
bibliografije
biografije
biologija
botanika
cenzura
cerkveno kiparstvo
ceste
cestni promet
cestno omrežje
cvetnice
datiranje
Deleuze, Gilles
disertacije
Divaški kras
družbena struktura
družbene razmere
ekonomska zgodovina
ekspresionizem
emigrantska književnost
etnične skupine
etnocentrizem
etnografija
etnografski filmi
etnologi
etnologija
Evropa
filozofija
fitogeografija
fizična geografija
fosili
francoska filozofija
geografija
geološke karte
geometrija
gospodarska zgodovina
gradnja cest
grška filozofija
Grum, Slavko
historična slovnica
hrvaške ljudske pesmi
imigrantska družba
intervjuji
izseljenska društva
jamski rovi
Jarc, Miran
kamnoseštvo
Kitajska
kmečka dela
kmetijstvo
koralnjaki
Kras
kras (geologija)
krasoslovje
kraške jame
kraške vode
kraški pojavi
kulturna društva
kulturna identiteta
kulturna zgodovina
Leonardo da Vinci
likovna umetnost
literarne študije
Ljubljana
ljudske pesmi
lokalne skupnosti
mediji
medkulturno sporazumevanje
mednarodne migracije
meščanstvo
mezozoik
modernizem
Moholy-Nagy, László
monografije
narečja
narodna identiteta
narodopisje
obmejna območja
oltarji
ontologija
organisti
paleontologija
paleozoogeografija
paleozoologija
perspektiva
plemstvo
pokrajinska ekologija
politična zgodovina
Posch, Isaac
postmodernizem
Postojnska jama
poststrukturalizem
praprotnice
praslovanščina
pravna zgodovina
pravni sistemi
pravo
Pregelj, Ivan
promet
prometne poti
prometno omrežje
prostor
Pteridophyta
raziskave
regionalna geografija
renesansa
samoglasniki
siga
skalni reliefi
skladatelji
slavisti
slikarstvo
Slovenci
Slovenija
slovenska književnost
slovenska ljudska glasba
slovenske ljudske pesmi
slovenske ljudske pravljice
slovenski izseljenci
slovensko kiparstvo
slovensko ljudsko slovstvo
slovenščina
socialna geografija
socialna zgodovina
sodišča
sodni postopek
speleogeneza
speleologija
speleomorfologija
srbske ljudske pesmi
srednjeveško pravo
srednji vek
stratigrafija
strukturalizem
stvarnost
Štrekelj, Karel
študije
Švedska
tektonika
tektonska zgradba
teoretska psihoanaliza
tla
uredništvo
uskoki
večkulturnost
vera
videotehnika
vizualna dokumentacija
vsakdanje življenje
vzdrževanje
Warhol, Andy
zborniki
zgodovina
zgodovinopisje
zgodovinski pregledi
Zgornjekolpska dolina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR