Naslov:
ZRC
Obdobje:
od 1994 do 2001
Ključne besede:
17.-18. st., baročno kiparstvo, barok, cerkveno kiparstvo, kamnoseštvo, Ljubljana, oltarji, Slovenija, slovensko kiparstvo, zgodovinski pregledi, kras (geologija), kraške jame, skalni reliefi, speleogeneza, speleomorfologija, študije, lokalne skupnosti, narodna identiteta, obmejna območja, Zgornjekolpska dolina, Evropa, kulturna zgodovina, politična zgodovina, socialna zgodovina, zborniki, zgodovinopisje, 13.-14. st., plemstvo, pravna zgodovina, pravni sistemi, pravo, sodišča, sodni postopek, srednjeveško pravo, srednji vek, baročna glasba, monografije, organisti, Posch, Isaac, skladatelji, bibliografije, biografije, etnologi, slavisti, slovensko ljudsko slovstvo, Štrekelj, Karel, historična slovnica, narečja, praslovanščina, samoglasniki, slovenščina, družbena struktura, meščanstvo, fosili, koralnjaki, mezozoik, paleontologija, paleozoogeografija, paleozoologija, stratigrafija, agrarna geografija, fizična geografija, kmetijstvo, pokrajinska ekologija, regionalna geografija, socialna geografija, tla, etnocentrizem, imigrantska družba, kulturna identiteta, medkulturno sporazumevanje, mednarodne migracije, slovenski izseljenci, Švedska, večkulturnost, 20. st., Deleuze, Gilles, francoska filozofija, poststrukturalizem, teoretska psihoanaliza, Adamič, Louis, ameriška književnost, cenzura, emigrantska književnost, slovenska književnost, uredništvo, ceste, promet, prometne poti, prometno omrežje, disertacije, družbene razmere, etnologija, kmečka dela, slovenske ljudske pravljice, stvarnost, vera, geometrija, grška filozofija, Leonardo da Vinci, likovna umetnost, modernizem, Moholy-Nagy, László, perspektiva, postmodernizem, prostor, renesansa, slikarstvo, Warhol, Andy, Avstralija, avtobiografije, vsakdanje življenje, cestni promet, cestno omrežje, ekonomska zgodovina, gospodarska zgodovina, gradnja cest, vzdrževanje, biologija, botanika, cvetnice, fitogeografija, praprotnice, Pteridophyta, Kitajska, kraške vode, kraški pojavi, krasoslovje, raziskave, speleologija, datiranje, Divaški kras, Kras, siga, geološke karte, jamski rovi, Postojnska jama, tektonika, tektonska zgradba, ekspresionizem, Grum, Slavko, Jarc, Miran, literarne študije, Pregelj, Ivan, Bela krajina, etnične skupine, hrvaške ljudske pesmi, srbske ljudske pesmi, uskoki, etnografija, etnografski filmi, mediji, narodopisje, videotehnika, vizualna dokumentacija, slovenska ljudska glasba, slovenske ljudske pesmi, intervjuji, izseljenska društva, kulturna društva, Slovenci
Jezik(i):
Opis

Prva zbirka Založbe ZRC je bila namenjena objavam izvirnih znanstvenih monografij s področja humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved. S povečanjem knjižne produkcije je razpadla na več zbirk.

 

Naslovi
Zgodbe in pričevanja
Slovenci na Švedskem
ZRC 29

Avtorica: Marina Lukšič Hacin
Leto: 2001
Karel Štrekelj
Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti
ZRC 28

Avtorica: Monika Kropej
Leto: 2001
Speleogeneza Divaškega krasa
ZRC 27

Avtor: Andrej Mihevc
Leto: 2001
Razpotja izseljencev
Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev
ZRC 25

Avtorica: Breda Čebulj Sajko
Leto: 2000
Multikulturalizem in migracije
ZRC 22

Avtorica: Marina Lukšič Hacin
Leto: 1999
Mirnska dolina
Regionalna geografija porečja Mirne na Dolenjskem
ZRC 21

Avtorica: Maja Topole
Leto: 1998
South China Karst 1
ZRC 19

Avtorji: Huang Chuxing, Franci Gabrovšek, Nadja Zupan Hajna, Liu Hong, Martin Knez, Janja Kogovšek, Shi Mengxiong, Andrej Mihevc, Bojan Otoničar, Metka Petrič, Zhang Shouyue, Tadej Slabe, Stanka Šebela, Wu Wenqing, Chen Xiaoping, Jin Yuzhang
Leto: 1998
Mesozoic Corals of Slovenia
Mezozojske korale Slovenije
ZRC 16

Avtorica: Dragica Turnšek
Leto: 1997
Vizualne raziskave v etnologiji
ZRC 15

Avtorica: Naško Križnar
Leto: 1996
Tri ekspresionistične podobe sveta
Pregelj, Grum, Jarc
ZRC 13

Avtor: Marjan Dolgan
Leto: 1996
Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi
ZRC 12

Avtorica: Zmaga Kumer
Leto: 1996
Uskoška pesemska dediščina Bele krajine
ZRC 11

Avtor: Marko Terseglav
Leto: 1996
Cave Rocky Relief and its Speleogenetical Significance
ZRC 10

Avtor: Tadej Slabe
Leto: 1995
Kratka zgodovina slovenskega jezika I
Ponatis izvirne izdaje
ZRC 9

Avtor: Fran Ramovš
Leto: 1995
Orel in korenine med »brušenjem« in cenzuro
ZRC 6

Avtorica: Janja Žitnik
Leto: 1995
Historični seminar
Pot na grmado
Der Weg auf Scheiterhaufen
The road to pile
ZRC 4 • Historični seminar

Uredil: Oto Luthar
Leto: 1994

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Uprava ZRC SAZU

ISSN

1408-5186

ISSN (elektronska izdaja)

2712-2786

Specifikacija

trda/mehka vezava