Thesaurus memoriae.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2002


Knjižna zbirka Thesaurus memoriae izhaja v treh podzbirkah: Dissertationes, Fontes in Opuscula. Podzbirka Dissertationes vsebuje izvirne znanstvene monografije o kulturni, gospodarski, politični in socialni zgodovini s poudarkom na slovenskih deželah in njihovi večplastni zgodovinski vpetosti v evropskem prostoru. Fontes je namenjena znanstvenim edicijam pisnih zgodovinskih virov vse od pozne antike do leta 1918 oz. do konca prve svetovne vojne. Gre tako za historiografske vire srednjega in novega veka kot so listine, urbarji in notarske knjige kot tudi za gradivo obdobij moderne dobe 19. in 20. stoletja, ki pomembno osvetljuje tako prelomne politične kot tudi gospodarske procese. V Opuscula so uvrščene znanstvene monografije, ki obravnavajo v kronološkem in prostorskem smislu nekoliko ožjo historiografsko problematiko.


Thesaurus memoriae – Dissertationes ( 2003– )
ISSN:1854-2948
ISSNe:2738-5159
Thesaurus memoriae
Publikacija
Valvasor
Njegove korenine in potomstvo do danes
Thesaurus memoriae Dissertationes 13

Leto: 2016
Avtor: Boris Golec

38.00 €

Publikacija
Zgodovina morale 2
Ljubezenske strasti, prevare, nasilje in njihovo kaznovanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo
Thesaurus memoriae Dissertationes 12

Leto: 2016
Avtor: Dušan Kos

49.00 €

Publikacija
Valvasorji
Med vzponom, <em>Slavo</em> in zatonom
Thesaurus memoriae Dissertationes 11

Leto: 2015
Avtor: Boris Golec

42.00 €

Publikacija
Zgodovina morale 1
Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo
Thesaurus memoriae Dissertationes 10

Leto: 2015
Avtor: Dušan Kos


Publikacija
Dežela – knez – stanovi
Oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518
Thesaurus memoriae Dissertationes 7

Leto: 2009
Avtor: Andrej Nared


Publikacija
Čas kolere
Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 6

Leto: 2007
Avtorica: Katarina Keber

24.00 €

Publikacija
Od mejne grofije do dežele
Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 5

Leto: 2006
Avtor: Andrej Komac

27.90 €

Publikacija
Auerspergi
Po sledeh mogočnega tura
Thesaurus memoriae Dissertationes 4

Leto: 2005
Avtor: Miha Preinfalk


Publikacija
Ratio facta est
Gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem
Thesaurus memoriae Dissertationes 2

Leto: 2003
Avtor: Matjaž Bizjak

18.00 €

Publikacija
Blesk zlate krone
Gospodje Svibenski – kratka zgodovina plemenitih nasilnikov
Thesaurus memoriae Dissertationes 1

Leto: 2003
Avtor: Dušan Kos

22.00 €

Thesaurus memoriae – Fontes ( 2002– )
ISSN:2232-3422
ISSNe:2712-3278
Thesaurus memoriae
Publikacija
Stockholmska spomenica Henrika Tume
Izjava delegacije Jugoslovanske socialdemokratične stranke za razprave na mirovnem kongresu v Stockholmu
Thesaurus memoriae Fontes 9

Leto: 2011
Avtorja: Branko Marušič, Franc Rozman


Publikacija
Turjaška knjiga listin 2
Dokumenti 15. stoletja
Thesaurus memoriae Fontes 8

Leto: 2009
Avtorja: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk

35.00 €

Publikacija
Turjaška knjiga listin 1
Listine zasebnih arhivov Kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov)
Thesaurus memoriae Fontes 6

Leto: 2008
Avtorja: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk

31.00 €

Thesaurus memoriae – Opuscula ( 2002– )
ISSN:2232-3430
ISSNe:2738-5205
Thesaurus memoriae
Publikacija
»Patriae ac humanitati!«
Zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte
Thesaurus memoriae Opuscula 2

Leto: 2011
Avtorja: Katarina Keber, Miha Šimac

20.00 €

Ključne besede
bolnišnice
duhovna oskrba
epidemije
infekcijske bolezni
kolera
Ljubljana
saniteta
Slovenija
soška fronta
svetovna vojna 1914-1918
vojaki
zdravstvena oskrba
zdravstvo
zgodovina
zgodovinski pregledi
Auersperg (rodbina)
genealogija
leksikoni
plemiške rodbine
rodovniki
srednji vek
Svibenski (rodbina)
19. st.
epidemiologija
javno zdravstvo
Kranjska
zdravstvene razmere
14.-16. st.
deželni stanovi
pravna zgodovina
upravna zgodovina
Furlanija
Goriška
zgodovinopisje
arhivsko gradivo
diplomatika
listine
Slovenci
viri
zgodovinski viri
4. st.
Ilirik
rimski imperij
13. st.
gospostva
plemstvo
dokumenti
ekonomska zgodovina
gospodarska zgodovina
notarske knjige
Piran
13.-14. st.
15. st.
gospodarska struktura
poslovanje
pozni srednji vek
zemljiška gospostva
Evropa
Jugoslovanska socialdemokratska stranka
mednarodni odnosi
mirovne konference
nazori
politične stranke
politični programi
socialdemokracija
Stockholm
Tuma, Henrik
19.-20. st.
kmetijska politika
trtna uš
vinogradi
vinogradništvo
vinska trta
zakonodaja
Bled
briksenska škofija
urbarji
mesta
16.-19. st.
hrvaščina
hrvaški etnonim
hrvaški lingvonim
kroatizacija
Avstro-Ogrska
Brejc, Janko
Jugoslavija
jugoslovansko zedinjenje
Koroška (Avstrija)
narodnostno vprašanje
politična zgodovina
slovenski politiki
17. st.
biografije
Janez Vajkard Valvasor
rodoslovje
Valvasor (rodbina)
Valvasor, Janez Vajkard
geslovniki
Karavanke
poročila
pridobivanje
rudarski jezik
rudniki
železo
Žirovnica
kulturna zgodovina
ljubezen
ločitev
morala
nasilje
odnosi med spoloma
poročne strategije
poroka
vrednote
zakonska zveza
gospodarstvo
poslovne knjige
zemljiška posest
bitka pri Kraljevem Gradcu 1866
habsburška monarhija
Kastl (rodbina)
Kastl, Karl
Prusija
prusko-avstrijska vojna
spomini
vojaška zgodovina
avstrijska vojska
Radetzky von Radetz, Joseph
vojskovodje
zborniki
Kras


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR