Skip to main content
Novejši urbarji za Slovenijo 2. Urbarji belopeškega gospostva.


Uredil: Janez Mlinar
Leto: 2018


Gospostvo Bela Peč, ki je z izjemo Dovjega in Koroške Bele obsegalo območje Zgornjesavske doline, se je kot samostojna gospodarska in upravna enota izoblikovalo šele sredi 15. stoletja. Življenje v gospostvu sta zaznamovali zlasti visokogorski alpski svet ter s tem povezane specifične klimatske razmere ter bogata nahajališča železove rude. V monografiji sta objavljena najstarejša urbarja gospostva iz 1498 in 1636. Objavljena vira ponujata odlično gospodarsko, demografsko in družbeno sliko gospostva, kjer se intenzivno prepletata agrarna in neagrarna produkcija. Kot tako predstavlja zanimivo izhodišče za morebitne nadaljnje primerjalne študije ne samo za prostor današnje Slovenije ampak tudi za širši vzhodnoalpski prostor ter Furlanijo. Izdajo spremlja obsežna spremna študija.Kazalo vsebine

Predgovor
Viri in literatura
                Neobjavljeni viri
                Objavljeni viri
                Literatura
Seznam kratic
UVODNA ŠTUDIJA
                Zgodovinski razvoj gospostva Bela Peč do 1636
                Čas in okoliščine nastanka urbarjev
                Rokopisi
                               Urbar belopeškega gospostva iz 1498
                               Urbar belopeškega gospostva iz 1636
                Mere
                Žitne mere
                Površinske mere
                Preostale mere
                Denarni sistemi konec 15. stoletja in v začetku zgodnjega novega veka
                Podložniške obveznosti in dajatve
                Edicijska načela
ZUSAMMENFASSUNG
                Die Herrschaft Weißenfels im Lichte der Urbarien aus den Jahren 1498 und 1636
EDICIJA
                Urbar gospostva Bela Peč 1498
                Urbar gospostva Bela Peč 1636
PRILOGE
                Tabele
                Imensko in krajevno kazalo
                Stvarno kazalo
                Slikovne priloge

 Še ...

Karmen Sluga: V urbarjih ena prvih omemb kozolca; Zgornjesav'c 10/2018, 5.10.2018, str. 26Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
Bela Peč
Gorenjska
urbarji
zemljiška gospostva
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR