Dežela – knez – stanovi. Oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518

Avtor: Andrej Nared
Leto: 2009


Znanstvena monografija Dežela - knez - stanovi obravnava proces formiranja kranjskih deželnih stanov v času, ko so dosegli institucionalno trdnost in vzpostavili konstruktivno politično ravnotežje z deželnim knezom. Osrednji del rekonstruira sestavo kranjskih stanov v prvem stoletju njihovega obstoja in delovanje deželnega zbora do smrti cesarja Maksimilijana I. Monografija zajema skoraj dve stoletji poznosrednjeveške in zgodnjenovoveške politične in ustavno-pravne zgodovine (okvirno od leta 1335 do leta 1518), pri čemer se ne omejuje zgolj na deželo Kranjsko, temveč jo smiselno povezuje z drugimi habsburškimi deželami. Gre za prvo kompleksno predstavitev te problematike, ki temelji na široki paleti virov in primerjavah z razvojem v sosednjih deželah. Knjiga ima enajst glavnih poglavij.

Uvodni del povzema stanje raziskav ter predstavlja ohranjenost in izpovedno vrednost zgodovinskih virov. Sledi oris oblikovanja poznosrednjeveških dežel kot teritorialnega in pravnega okvira funkcioniranja deželnih stanov. V ta sklop sodi privilegijsko deželno pravo, ki je pravno poenotilo deželno plemstvo kot jedro kasnejših stanov. V okvir stanovske predzgodovine sodi še obravnava prvih oblik sodelovanja »stanov« pri vladarjevih poslih. Avtor opozarja na problematične interpretacije v starejši literaturi ter nekorektno rabo izrazov deželni stanovi in deželni zbori za 13. in 14. stoletje.

Pomenska analiza različnih izrazov, s katerimi se v virih označuje stanovsko korporacijo, uvaja v osrednji del raziskave. V poglavju »Kranjski deželni stanovi do leta 1518«so rezimirane okoliščine vzpona deželnih stanov, nato pa sledi temeljita predstavitev posameznih stanov (prelati, gospodje, vitezi in oprode, mesta). S tem prikazom smo dobili natančnejše predstave o številčnosti posameznih stanov in o tem, kdo vse je imel pravico oziroma dolžnost udeleževati se zasedanj kranjskega deželnega zbora. Avtorja zanimajo odnosi med kranjskimi stanovi in primerjave s stanovi drugih dežel. Naslednje ključno poglavje predstavlja deželni zbor in druge vrste stanovskih zborovanj. Na virih temelječ seznam kranjskih deželnih zborov in meddeželnih stanovskih zborovanj je podlaga za razpravo o deželnozborskem postopku. V posebnem poglavju je predstavljena stanovska uprava, prav tako pravni položaj stanov, vprašanje njihove reprezentativnosti in njihovih pristojnosti. Slednje so bile najbolj opazne pri odobravanju, reparticiji in pobiranju deželnih davkov.

Poleg ožje Kranjske je govor o t. i. priključenih gospostvih (Marka in Metlika, Istra, devinski Kras, Trst, Reka, Kastavščina), pri čemer avtor ugotavlja, da vključenost v kranjsko deželnostanovsko sfero le pri Marki in Metliki ni bila sporna. Krajše zadnje poglavje obravnava odnose s stanovi drugih habsburških dežel, sledijo obsežen seznam virov in literature, v dodatku pa objave nekaterih posebej zanimivih dokumentov in nekaj praktičnih preglednic. Knjiga ima daljši povzetek v nemščini ter imensko in stvarno kazalo. Besedilo dopolnjujejo 3 karte in 34 slikovnih prilog.

Z delom je bilo raziskano pomembno vprašanje iz kranjske in tudi širše slovenske zgodovine na prelomu iz srednjega v novi vek. Gre za prvo kompleksno predstavitev začetnega obdobja kranjskih deželnih stanov, za široko zastavljeno in študiozno delo, kot ga v zvezi z obravnavano tematiko v slovenskem zgodovinopisju še ni bilo; pomembno je tudi za širši, predvsem avstrijsko-nemški prostor.

Knjiga je kot referenčno delo v prvi vrsti namenjena širši znanstveno-strokovni javnosti, profesionalnim zgodovinarjem, študentom zgodovine (in prava), arhivistom, zanimala pa bo tudi zgolj ljubitelje starejše zgodovine.Kazalo vsebine

PREDGOVOR

UVOD – oris problematike in stanja raziskav

VIRI

Neobjavljeni viri – po vrstah in provenienci

Neobjavljeni in objavljeni viri – po vsebini

Seznami kranjskega plemstva in deželnih stanov

Seznami prič

Plemiški in davčni seznami 15. stoletja

Seznami v 16. stoletju

Zbirni seznami (matrike) kranjskih deželnih stanov

Najpomembnejše objave virov

PREDZGODOVINA DEŽELNIH STANOV

Pogoji za oblikovanje stanov – splošno in na Kranjskem

Izoblikovanje dežel, deželnega prava in deželnega plemstva

Plemiška privilegija iz let 1338 in 1365

Teritorialno-upravni razvoj Kranjske po letu 1335

Prve oblike sodelovanja »stanov« pri vladarjevih poslih

POIMENOVANJA STANOVSKE KORPORACIJE (Poglavje iz historične terminologije)

Landschaft

Deželani (Landleute)

»Plemiči« (die vom adl)

Partei(en)

Stanovi

»Samopodoba« kranjskih stanov

KRANJSKI DEŽELNI STANOVI DO LETA 1518

Vzroki in okoliščine vzpona (kranjskih) deželnih stanov (Nekaj podob podaljšanega 15. stoletja)

Dinastični prepiri, fajde in zunanje nevarnosti

Spremembe v vojaškem in finančnem sistemu

Glavni modeli strukturiranosti deželnih stanov

Prelati

Davčne obveznosti prelatov

Gospodje

Vitezi in oprode (hlapci)

Najpomembnejše kranjske plemiške rodbine

Mesta

Davčne obveznosti

Pogoji deželanstva in dostopa na deželni zbor

(Ne)enakopravnost stanov – spori med stanovi

DEŽELNI ZBOR IN DRUGA STANOVSKA ZBOROVANJA

Predhodniki deželnih zborov

Vrste stanovskih zborovanj, izrazje v virih in historiografiji

Kronološki seznam kranjskih deželnih zborov in meddeželnih stanovskih zborovanj z udeležbo Kranjcev

Deželnozborski postopek

Splošni oris

Sklic (razpis) deželnega zbora

Deželnoknežji komisarji in njihova pooblastila

(Ne)udeležba na zboru

Potek in vsebina pogajanj

Samovoljna srečanja stanov

STANOVSKI ORGANI IN STANOVSKA UPRAVA

Izhodišča stanovske (samo)uprave

Stanovski organi na Kranjskem

Ad hoc odbori

Začetki stalnih odborov

Prejemnik(i)

Poverjeniki (Urad poverjenikov)¸

Stanovska pisarna, deželna hiša in arhiv

»Dualistični« deželni uradniki

Deželni glavar

Deželni upravitelj

DEJAVNOST DEŽELNIH STANOV

Pravni položaj deželnih stanov, vprašanje reprezentativnosti in pristojnosti

Odnos med deželnim knezom in stanovi

Davčne in vojaške odobritve

Odobritve v praksi

Zaščitna pisma kot simbol in garant izrednosti stanovskih odobritev

Imenjska renta

(Ne)plačevanje odobrenih davkov

PRIKLJUČENA GOSPOSTVA

Marka in Metlika

Istrska (Pazinska) grofija

Devinsko-wallseejska dediščina na Krasu in v Istri, Kastav in Reka

Trst

ODNOSI S STANOVI DRUGIH HABSBURŠKIH DEŽEL

»Notranje dežele«

Sodelovanje deželnih stanov

Skupna stanovska zasedanja

VIRI IN LITERATURA

Uporabljene okrajšave

Viri

Neobjavljeni (arhivski) viri

Objavljeni viri

Literatura

DODATKI

Priloge – objave virov

Priloga 1: Seznam Kranjcev [1421–1422]

Priloga 2: Seznam Kranjcev [1421–1422]

Priloga 3: Seznam kranjskih deželnih stanov iz leta 1446

Priloga 4: »Radgonski« seznam kranjskih prelatov in plemstva iz maja 1446

Priloga 5: Privilegij kranjskega plemstva iz leta 1338

Priloga 6: Privilegij plemstva v Marki in Metliki iz leta 1365

Seznam kranjskih deželnih zborov in meddeželnih stanovskih zborovanj z udeležbo kranjskih predstavnikov (1397–1518)

Slovensko-nemški slovarček ključnih pojmov

Seznam kart

Seznam slikovnega gradiva

ZUSAMMENFASSUNG

IMENSKO IN STVARNO KAZALO
Cena
razprodano


Ključne besede
14.-16. st.
deželni stanovi
Kranjska
pravna zgodovina
Slovenija
upravna zgodovina
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR