Skip to main content
Dežela – knez – stanovi. Oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518.


Author: Andrej Nared
Year: 2009


The scientific monograph Dežela – knez – stanovi [Province – Duke – Estates] describes the formation of Carniolan provincial estates at the time when they completed their constitutional consolidation and obtained a constructive political equilibrium with the duke. The central part reconstructs the composition of the Carniolan estates within the first century of their existence and the operations of the provincial diet until the death of Emperor Maximilian I. The monograph covers almost two centuries of the late medieval and early modern political and constitutional history. In doing so, it does not limit itself to the Province of Carniola, but discusses it in relation to other Habsburg provinces. This is the first complex presentation of the problem, based on a wide array of sources and comparisons with the development in the neighbouring countries. The work represents a research into an important question concerning the Carniolan as well as broader Slovenian history at the turn of the Middle Ages and Modern Period. It is a broadly based study and the first of its kind in Slovenian historiography to address the selected theme. Moreover, the monograph also bears importance for the broader, especially Austrian-German area.

The book is divided into eleven chapters. It also contains an extensive summary in German, as well as an index of names and a subject index. The text is accompanied by three maps and thirty-four illustrations.Table of content

PREDGOVOR

UVOD – oris problematike in stanja raziskav

VIRI

Neobjavljeni viri – po vrstah in provenienci

Neobjavljeni in objavljeni viri – po vsebini

Seznami kranjskega plemstva in deželnih stanov

Seznami prič

Plemiški in davčni seznami 15. stoletja

Seznami v 16. stoletju

Zbirni seznami (matrike) kranjskih deželnih stanov

Najpomembnejše objave virov

PREDZGODOVINA DEŽELNIH STANOV

Pogoji za oblikovanje stanov – splošno in na Kranjskem

Izoblikovanje dežel, deželnega prava in deželnega plemstva

Plemiška privilegija iz let 1338 in 1365

Teritorialno-upravni razvoj Kranjske po letu 1335

Prve oblike sodelovanja »stanov« pri vladarjevih poslih

POIMENOVANJA STANOVSKE KORPORACIJE (Poglavje iz historične terminologije)

Landschaft

Deželani (Landleute)

»Plemiči« (die vom adl)

Partei(en)

Stanovi

»Samopodoba« kranjskih stanov

KRANJSKI DEŽELNI STANOVI DO LETA 1518

Vzroki in okoliščine vzpona (kranjskih) deželnih stanov (Nekaj podob podaljšanega 15. stoletja)

Dinastični prepiri, fajde in zunanje nevarnosti

Spremembe v vojaškem in finančnem sistemu

Glavni modeli strukturiranosti deželnih stanov

Prelati

Davčne obveznosti prelatov

Gospodje

Vitezi in oprode (hlapci)

Najpomembnejše kranjske plemiške rodbine

Mesta

Davčne obveznosti

Pogoji deželanstva in dostopa na deželni zbor

(Ne)enakopravnost stanov – spori med stanovi

DEŽELNI ZBOR IN DRUGA STANOVSKA ZBOROVANJA

Predhodniki deželnih zborov

Vrste stanovskih zborovanj, izrazje v virih in historiografiji

Kronološki seznam kranjskih deželnih zborov in meddeželnih stanovskih zborovanj z udeležbo Kranjcev

Deželnozborski postopek

Splošni oris

Sklic (razpis) deželnega zbora

Deželnoknežji komisarji in njihova pooblastila

(Ne)udeležba na zboru

Potek in vsebina pogajanj

Samovoljna srečanja stanov

STANOVSKI ORGANI IN STANOVSKA UPRAVA

Izhodišča stanovske (samo)uprave

Stanovski organi na Kranjskem

Ad hoc odbori

Začetki stalnih odborov

Prejemnik(i)

Poverjeniki (Urad poverjenikov)¸

Stanovska pisarna, deželna hiša in arhiv

»Dualistični« deželni uradniki

Deželni glavar

Deželni upravitelj

DEJAVNOST DEŽELNIH STANOV

Pravni položaj deželnih stanov, vprašanje reprezentativnosti in pristojnosti

Odnos med deželnim knezom in stanovi

Davčne in vojaške odobritve

Odobritve v praksi

Zaščitna pisma kot simbol in garant izrednosti stanovskih odobritev

Imenjska renta

(Ne)plačevanje odobrenih davkov

PRIKLJUČENA GOSPOSTVA

Marka in Metlika

Istrska (Pazinska) grofija

Devinsko-wallseejska dediščina na Krasu in v Istri, Kastav in Reka

Trst

ODNOSI S STANOVI DRUGIH HABSBURŠKIH DEŽEL

»Notranje dežele«

Sodelovanje deželnih stanov

Skupna stanovska zasedanja

VIRI IN LITERATURA

Uporabljene okrajšave

Viri

Neobjavljeni (arhivski) viri

Objavljeni viri

Literatura

DODATKI

Priloge – objave virov

Priloga 1: Seznam Kranjcev [1421–1422]

Priloga 2: Seznam Kranjcev [1421–1422]

Priloga 3: Seznam kranjskih deželnih stanov iz leta 1446

Priloga 4: »Radgonski« seznam kranjskih prelatov in plemstva iz maja 1446

Priloga 5: Privilegij kranjskega plemstva iz leta 1338

Priloga 6: Privilegij plemstva v Marki in Metliki iz leta 1365

Seznam kranjskih deželnih zborov in meddeželnih stanovskih zborovanj z udeležbo kranjskih predstavnikov (1397–1518)

Slovensko-nemški slovarček ključnih pojmov

Seznam kart

Seznam slikovnega gradiva

ZUSAMMENFASSUNG

IMENSKO IN STVARNO KAZALO
price
sold out


Keywords
14/16th century
administrative history
Carniola
history
Landstände
legal history
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR