Georitem.

Obdobje: od 2007


V zbirki izhajajo znanstvene monografske študije s področja geografije in sorodnih ved. Namenjena je predvsem celovitim predstavitvam vsebinsko ožjih problemov, pri čemer imajo pomembno mesto končane raziskave v okviru inštitutskih domačih in mednarodnih projektov.

Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: giam@zrc-sazu.si

Navodila avtorjem
Navodila avtorjem za pripravo monografije.
Primer kartografske podlage za celostranski ležeči zemljevid v formatih cdr in mxd.
Primer pravilno oddanega zemljevida, ki je izdelan s programom ESRI ArcGIS.

Seznam knjig:
32 Drago Perko, Matjaž Geršič: Sporna imena naselij v Sloveniji
31 Jani Kozina, Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jernej Tiran, Nela Halilović: Družbeni učinki urbanega kmetijstva
30 Peter Kumer: Lastniki gozdov v Sloveniji
29 Janez Nared, Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek: Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji
28 Jernej Tiran: Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani
27 Mateja Šmid Hribar: Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine Ljubljanskega barja
26 Katarina Polajnar Horvat: Okolju prijazno vedenje
25 David Bole: Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji
24 Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran, Bojan Erhartič: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja
23 Matjaž Geršič, Blaž Repe, Matej Blatnik, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Ana Seifert: Geografija in rastlinska sukcesija
22 Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk: Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja. Enotni pristop in izbrana orodja
21 Nika Razpotnik Visković: Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
20 Janez Nared, David Bole, Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković, Maruša Goluža, Matjaž Geršič, Petra Rus: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
19 Marjan Ravbar, Jani Kozina: Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji
18 Blaž Komac, Matija Zorn, Rok Ciglič: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi
17 Mateja Ferk, Uroš Stepišnik: Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana
16 Aleš Smrekar, Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
15 Mimi Urbanc: Pokrajinske predstave o slovenski Istri
14 Jani Kozina: Prometna dostopnost v Sloveniji
13 Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik: Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
12 Nika Razpotnik Visković, Mimi Urbanc, Janez Nared: Prostorska in razvojna vprašanja Alp
11 Matej Gabrovec, David Bole: Dnevna mobilnost v Sloveniji
10 Janez Nared, Damjan Kavaš: Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji
9 Marjan Ravbar: Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe
8 Matija Zorn, Blaž Komac: Zemeljski plazovi v Sloveniji
7 Aleš Smrekar, Drago Kladnik: Gnojišča na Ljubljanskem polju
6 Marjan Ravbar, David Bole: Geografski vidiki ustvarjalnosti
5 David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole: Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
4 Aleš Smrekar, Drago Kladnik: Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane
3 Drago Perko: Morfometrija površja Slovenije
2 Drago Kladnik: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen
1 Aleš Smrekar: Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane

Naslovi

Publikacija
Okolju prijazno vedenje
Georitem 26

Leto: 2015
Avtorica: Katarina Polajnar Horvat

Redna cena
15,00 €
Spletna cena
13,50 €

Publikacija
Geografija in rastlinska sukcesija
Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin
Georitem 23

Leto: 2014
Avtorji: Matej Blatnik, Matjaž Geršič, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Blaž Repe, Ana Seifert

Redna cena
15,00 €
Spletna cena
13,50 €

Publikacija
Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja
Enotni pristop in izbrana orodja
Georitem 22

Leto: 2013
Avtorji: Mateja Ferk, Peter Repolusk, Nika Razpotnik Visković, Matija Zorn

Redna cena
15,00 €
Spletna cena
13,50 €

Ključne besede
Alpe
arhitektura
bivalno okolje
človeški viri
delovna mesta
digitalni model višin
divja odlagališča
dnevna mobilnost
dnevne migracije
družba znanja
družbena geografija
družbene skupine
družbeni razvoj
državne meje
ekologija
ekologija rastlin
ekonomska geografija
eksonimi
ekspozicija površja
elementarne nesreče
Evropa
fizična geografija
geografija
geografija podeželja
geografija prometa
geografska imena
geografski vidik
geomorfologija
geomorfometrija
gnojišča
gnojne jame
gospodarjenje
gozdovi
Idrija
imenoslovje
interpretacija okolja
invazivne vrste
investicije
Iška
izobraževanje
javni potniški promet
kakovost bivanja
kazalniki
klimaksne združbe
kmetijstvo
konkurenčnost
krajinski park
krasoslovje
kulturna dediščina
kulturna pokrajina
kvaliteta življenja
lastniki
Ljubljana
Ljubljana (okolica)
Ljubljansko barje
Ljubljansko polje
mesta
migracije
mobilnost
modeli
modeliranje
morfogeneza
morfometrija
naklon površja
naravna dediščina
naravne nesreče
naravoslovne učne poti
naselja
obmestja
odlagališča
odpadki
ojkonim
okoljska ozaveščenost
okolju prijazno vedenje
onesnaževanje voda
ozaveščanje javnosti
participativno načrtovanje
pedogeneza
pionirske rastlinske vrste
plazovi
plazovitost
podeželje
podeželska naselja
podtalnica
podzemne vode
pokrajinski tipi
polkmetije
poselitev
potniški promet
pouk
pozidana območja
promet
prometna dostopnost
prometna infrastruktura
prometna raba tal
prostorski razvoj
prostorsko planiranje
prostorsko urejanje
psihološki dejavniki
raba tal
Rakov Škocjan
rastlinstvo
ravnanje z odpadki
raziskave
razvoj
regionalna geografija
regionalna politika
regionalna središča
regionalni razvoj
regionalno planiranje
relief
ruralna naselja
sanacija
Slovenija
slovenska Istra
Slovensko Primorje
socialna geografija
socialna vključenost
socialni dejavniki
speleologija
srednje šole
Sredozemlje
standardizacija
suburbanizacija
sukcesija
študije primerov
toponimija
trajnostni razvoj
učbeniki
učeče regije
učilnica na prostem
urbana geografija
urbane kmetije
urbanistično planiranje
urbani vrtovi
urbanizem
ustvarjalno okolje
ustvarjalnost
varstvo okolja
vegetacija
Velenje
vodna zajetja
vodni viri
vodnjaki
vodovarstvena območja
vrednotenje
vrtičkarstvo
vrtine
zakonodaja
zasebni gozdovi
zborniki
združbe
zemeljski plazovi
zemeljsko površje
zemljepisna imena
zemljevidi
zgodovinski pregledi
znanje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR