Skip to main content
Prometna dostopnost v Sloveniji


Avtor: Jani Kozina
Leto: 2010


Knjiga obravnava poglavitne značilnosti prometne dostopnosti do regionalnih središč kot osrednjih nosilcev regionalno-prostorske strukture v Sloveniji. Prometna dostopnost kot prostorska komponenta vpliva na najširši spekter razvojnih možnosti nekega območja, zato bi morala predstavljati pomembno sestavino pri urejanju regij oziroma prostora. Pozornost je najprej usmerjena v preučitev stanja na področju načrtovanja dostopnosti, nato pa so s pomočjo prostorskih analiz v geografskem informacijskem sistemu modelirane razmere v geografski stvarnosti. Te prikazujejo stanje prostorske uravnoteženosti in dostopnosti regionalnih središč ter ujemanje meja regij v različnih predlogih regionalizacije Slovenije z mejami dostopnosti njihovih središč.Kazalo vsebine

Predgovor

1 Uvod

2 Teoretska izhodišča

2.1 Opredelitev prometne dostopnosti

2.2 Prometna dostopnost in regionalno-prostorski razvoj

2.3 Policentrični koncept v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije

3 Metodologija

4 Načrtovanje prometne dostopnosti

5 Prostorska uravnoteženost regionalnih središč

5.1 Dejavniki uravnoteženosti

5.2 Analiza uravnoteženosti

6 Prometna dostopnost do regionalnih središč

6.1 Prometna dostopnost do petnajstih regionalnih središč

6.2 Prometna dostopnost do dvanajstih, osmih, šestih in treh regionalnih središč

6.3 Vpliv prometnih osi na dostopnost

6.4 Vpliv reliefa na dostopnost

7 Prometna dostopnost do središč v somestjih

7.1 Somestje Brežice¬–Krško–Sevnica

7.2 Somestje Jesenice–Radovljica

7.3 Somestje Koper–Izola–Piran

7.4 Somestje Slovenj Gradec–Ravne na Koroškem–Dravograd

7.5 Somestje Trbovlje–Hrastnik–Zagorje ob Savi

8 Prometna dostopnost kot kriterij regionalizacije

8.1 Členitev na petnajst regij

8.2 Členitev na dvanajst regij

8.3 Členitev na osem regij

8.4 Členitev na šest regij

8.5 Členitev na tri regije

9 Sklep

10 Seznam virov in literature

11 Seznam slik

12 Seznam preglednic


Ključne besede
geografija
geografija prometa
promet
prometna dostopnost
prostorski razvoj
regionalna središča
regionalni razvoj
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR