Skip to main content
Pokrajinske predstave o slovenski Istri


Avtorica: Mimi Urbanc
Leto: 2011


Kulturna pokrajina je kompleksen pojav in obenem proces, je medij in rezultat človekove dejavnosti ter njegovega dojemanja. V knjigi prikazujemo dojemanje in zaznavanje prostorskih učinkov posledic zgodovinskih dejstev v slovenski Istri v 20. stoletju. Niso nas zanimale neposredne spremembe sestavin kulturne pokrajine, ampak odnos ljudi do njih, zato smo uporabili teorijo družbenih predstav, s katerimi predstavljamo pokrajino kot kompleksen pojav. V empiričnem delu smo z računalniškim programom ATLAS.ti analizirali 147 besedil s skupno 3344 stranmi. Monografija temelji na postmodernističnem gledanju na pokrajino, v katerem pokrajina ni več samo materialna stvarnost, ampak družbeni in kulturni dokument. Njegovo branje omogoča razkritje pomenskih slojev in procesov, ki ta dokument sestavljajo.

Niso nas zanimale neposredne spremembe sestavin kulturne pokrajine, ampak odnos ljudi do njih, zato smo uporabili teorijo družbenih predstav, s katerimi predstavljamo pokrajino kot kompleksen pojav. Osredotočamo se na predstave pokrajine in zgodovine, kot so zastopane v različnih pisnih virih: literarnih, strokovnih in znanstvenih. Vsaka literatura je lahko vir znanstvenega proučevanja in omogoča ustvarjanje novega geografskega znanja in védenja. Pričujočo raziskavo namreč gradimo na metafori »pokrajina je besedilo«, ki ga je napisala (oblikovala) družba. To besedilo lahko berejo in interpretirajo tako strokovnjaki (znanstveniki) kot tisti, ki pokrajino uporabljajo. Pokrajina ni več tisto, kar vidimo; je konstrukt tistega sveta.

Empirični del, v katerem smo sledili postopkom utemeljevalne teorije, smo izvedli z računalniškim programom ATLAS.ti. Analizirali smo 147 besedil s skupno 3344 stranmi oziroma 6.189.564 znaki. Kodirali smo več kot 1000 pojmov, ki smo jih združevali v skupine oziroma kategorije, ki kažejo široko razvejeno družbeno predstavo o pokrajini in pokrajinski dinamiki, pri čemer odražajo tesno prepletanje materialne in nematerialne sfere ter pokrajinskih procesov. Opredelili smo devet vidikov pokrajine: pokrajina kot naravno okolje, pokrajina in stiki s sosednjimi območji, pokrajina kot vir preživetja, pokrajina kot pripadnost, odtujenost od pokrajine, pokrajina kot podeželska idila, pokrajina spolov, pokrajina kot dostopnost in mobilnost ter pokrajina kot odnos med mestom in podeželjem.

Na temelju sinteze omenjenih devetih vsebin smo prišli do sledečih sklepov:

Gibalo razvoja pokrajine v podeželski Istri je odnos med mestom in podeželjem, ki je obenem odraz razmerja moči med njima.

Največje spremembe v pokrajini so povzročile politične razmere po drugi svetovni vojni, uresničevanje idej socializma in odrezanost slovenske Istre od Trsta.

Spremembe mej in spremljajoče družbenopolitične razmere so odločilno vplivale na življenje ljudi, kar se navzven odraža v kulturni pokrajini. Spremembe so bile tako hitre in globoke, da jih ljudje niso imeli časa ponotranjiti, kar ustvarja občutek odtujenosti in posledično vodi v krizo identitete.

Meje so globoko zarezane v vsakdanje življenje Istranov, zato so izzvale negativne odzive.

Čas je pomemben dejavnik v kulturni pokrajini, saj imajo spremembe časovno dimenzijo.Kazalo vsebine

1 Uvod

2 Terminološka in metodološka izhodišča

2.1 Kultura

2.2 Kulturna pokrajina

2.3 Pokrajina in identiteta

2.4 Pokrajina je besedilo

2.5 Pokrajina je proces

2.6 Preučevanje pokrajine

2.7 Teorija družbenih predstav zastopništev

3 Časovna in prostorska opredelitev, izbor besedil ter metoda

3.1 Slovenska Istra – časovna in prostorska opredelitev

3.2 Izbor besedil

3.3 Metoda utemeljevalna teorija

3.4 Priprava besedil za analizo

3.5 Analitično orodje – program ATLANS.ti

4 Pokrajinska dinamika v slovenski Istri

4.1 Pokrajina kot naravno okolje

4.2 Pokrajina in stiki s sosednjimi območji

4.3 Pokrajina kot vir preživetja

4.4 Pokrajina kot pripadnost

4.5 Odtujenost od pokrajine

4.6 Pokrajina kot podeželska idila

4.7 Pokrajina spolov

4.8 Pokrajina kot dostopnost in mobilnost

4.9 Pokrajina kot odnos med mestom in podeželjem

5 Sklep

6 Seznam virov in literature

7 Seznam slik

8 Seznam preglednic
Redna cena
15,00 €

Spletna cena
13,50 €


Ključne besede
državne meje
geografija
kulturna pokrajina
slovenska Istra
Slovensko Primorje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR