Skip to main content
Dnevna mobilnost v Sloveniji


Avtorja: David Bole, Matej Gabrovec
Leto: 2009


Knjiga prikazuje problematiko dnevnih potovanj šolarjev in delavcev v Sloveniji, zlasti z vidika izbire prometnega sredstva. Prvi del knjige analizira način prevoza na posameznih relacijah in po posameznih skupinah dnevnih vozačev (osnovnošolci, srednješolci, študenti in delovno aktivni). Ugotavljali smo, na katerih območjih in na katerih relacijah v Sloveniji je uporaba javnega potniškega prometa najšibkejša in skušali podati razloge za to. V drugem delu publikacije so obravnavani primeri dobre prakse na nekaterih območjih, kjer je prišlo do precejšnjega izboljšanja ponudbe javnega potniškega prometa (Dol pri Ljubljani, Ankaran, Idrija, Nova Gorica). Sintezna spoznanja so podana kot priporočila za pripravo možnih ukrepov spodbujanja bolj trajnostnih oblik prevoza na delo in šolo.

Prvi del knjige analizira način prevoza na posameznih relacijah in po posameznih skupinah dnevnih vozačev (osnovnošolci, srednješolci, študenti in delovno aktivni). Ugotavljali smo, na katerih območjih in na katerih relacijah v Sloveniji je uporaba javnega potniškega prometa najšibkejša in skušali podati razloge za to. Podatke o načinu prevoza smo primerjali s podatki o ponudbi javnega potniškega prometa in ugotovili, da je večja uporaba javnega potniškega prometa povezana z dobro ponudbo in časovno konkurenčnostjo individualnemu avtomobilskemu prevozu.

V drugem delu publikacije obravnavamo primere dobre prakse na nekaterih območjih, kjer je prišlo do precejšnjega izboljšanja ponudbe javnega potniškega prometa (Dol pri Ljubljani, Ankaran, Idrija, Nova Gorica). Z anketiranjem potnikov in njihovim štetjem smo ugotovili, da izboljšana ponudba javnega potniškega prometa sama po sebi še nima nujno odločilnega vpliva na večje povpraševanje po javnem potniškem prometu in s tem posledično tudi na bolj trajnostne oblike mobilnosti, če ni obenem povezana tudi z drugimi prometnopolitičnimi ukrepi.

Sintezna spoznanja so podana kot priporočila za pripravo možnih ukrepov spodbujanja bolj trajnostnih oblik prevoza na delo in šolo, zapisana v obliki »desetih zapovedi«.Kazalo vsebine

1 Osnovna izhodišča

1.1 Uvod

1.2 Teoretsko izhodišče

1.3 Terminološko-metodološke zagate

2 Dnevna mobilnost na delo in v šolo glede na izbiro prometnega sredstva v Sloveniji

2.1 Uporabljena baza in kritično ovrednotenje podatkov

2.2 Temeljne značilnosti in dnevne mobilnosti

2.3 Čas in način potovanja na delo

2.4 Regionalne razlike pri izbiri prometnega sredstva

2.5 Spremembe izbire prometnega sredstva med letoma 1991 in 2002

2.6 Sklep

3 Vpliv izboljšane ponudbe javnega potniškega prometa na vzorčnih območjih

3.1 Primer Dola pri Ljubljani

3.2 Primer Ankarana

3.3 Drugi primeri izboljšanja ponudbe javnega potniškega prometa

3.4 Sklep

4 Ukrepi prometne politike

5 Zaključek

6 Seznam virov in literature

7 Seznam slik

8 Seznam preglednic


Ključne besede
dnevna mobilnost
dnevne migracije
geografija
geografija prometa
javni potniški promet
migracije
mobilnost
promet
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR