Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe

Avtor: Marjan Ravbar
Leto: 2009


Knjiga govori o povezanosti regionalnih inovacijskih sistemov in njihovega prispevka h gospodarski rasti na nekem področju. V sodobnih teorijah in empiričnih raziskavah lahko najdemo jasne dokaze o tesni medsebojni povezanosti tehnološkega napredka, ustvarjalnih človeških virov, tolerantnosti in investiranja kapitala, pri čemer so investicije zgolj odsev ter temeljni, ne pa tudi zadostni pogoj k uravnavanju razvojnih spodbud. Kapital, povezan z investicijskimi aktivnostmi, je skupaj z naravnimi (surovine) in človeškimi (delo, znanje in informacije) viri eden izmed ključnih dejavnikov gospodarskega napredka. Geografska analiza ustvarjalnosti in naložb kot pomembnih razvojnih dejavnikov je pokazala, da je njuna razporeditev skoraj identična.

Analize regionalnih inovacijskih sistemov in njihovega prispevka h gospodarski rasti so v svetovni znanstveni literaturi že dobro uveljavljene. Nenazadnje lahko v sodobnih teorijah in empiričnih raziskavah najdemo jasne dokaze o tesni medsebojni povezanosti tehnološkega napredka, ustvarjalnih človeških virov, tolerantnosti in investiranja kapitala, pri čemer so investicije zgolj odsev ter temeljni, ne pa tudi zadostni pogoj k uravnavanju razvojnih spodbud. Kapital, povezan z investicijskimi aktivnostmi, je skupaj z naravnimi (surovine) in človeškimi (delo, znanje in informacije) viri eden izmed ključnih dejavnikov gospodarskega napredka. V sodobnosti so nove oblike investicij praviloma neposredno povezane z izobrazbeno strukturo prebivalstva v določenem okolju, torej z znanjem. Naložbene aktivnosti se torej ne pojavljajo povsod istočasno in enakomerno, marveč določene oblike investicij, praviloma večjih vrednosti, pronicajo zgolj iz določenih inovacijskih središč. To na številnih obsežnejših območjih, ki tudi v majhni Sloveniji običajno z velikim številom kazalnikov sodijo med manj razvita, zaostruje njihov izhodiščni razvojni položaj. V tem pogledu se nove investicije običajno identificirajo z novimi znanji, najpogosteje z novimi proizvodi, iznajdbami ter novimi tehnološkimi ali organizacijskimi pristopi. Tako je z investiranjem – ob kapitalu – tesno povezana zlasti vloga ustvarjalnih poklicev, ki ključno prispevajo h gospodarskem razvoju. Kopičenje ali pomanjkanje naložbenih aktivnosti v izbranih okoljih je pogosto zgolj posledica številnih dejavnikov, kjer se socialnoekonomska diferenciacija v pokrajini zrcali v spremenjenih lokacijskih dejavnikih; njene prednosti ali slabosti lahko prispevajo tudi k nastanku novih socialnih in regionalnih neenakosti.

Geografska analiza ustvarjalnosti in naložb kot pomembnih razvojnih dejavnikov je pokazala, da je njuna razporeditev skoraj identična. Kaže izrazito koncentracijo v osrednjeslovenski razvojni regiji, kjer so realizirali dve petini investicij, tu pa je tudi skoraj polovica vseh delovnih mest v ustvarjalnih poklicih v Sloveniji, čeprav v tej regiji prebiva le četrtina ljudi v državi in je v njej 32 % delovnih mest. Zaradi te izjemne koncentracije je v vseh ostalih razvojnih regijah delež investicij in zaposlenih v ustvarjalnih poklicih v primerjavi s številom prebivalcev pod državnim povprečjem. Skoraj trikrat manj (le 13 %) jih je v podravski razvojni regiji, nato pa po številu in deležih sledijo savinjska, dolenjska in gorenjska razvojna regija, pri čemer ima dolenjska izrazit primanjkljaj med tako imenovanimi ustvarjalnimi poklici. Okrog 5 % vrednosti investicij in zaposlenih v ustvarjalnih poklicih je še v obalno-kraški in goriški razvojni regiji. V preostalih razvojnih regijah se njihov delež giblje med 1 in 3 %.Kazalo vsebine

Predgovor

1 Uvod

2 Pojmi, viri in metodološka pojasnila

3 Geografsko vrednotenje investicij v Sloveniji ob prelomu tisočletja

3.1 Splošen pregled naložbenih aktivnosti med letoma 1995 in2006

3.2 Razporeditev investicijskih aktivnosti po razvojnih regijah v Sloveniji

3.3 Razporeditev investicijskih aktivnosti na ravni lokalnih skupnosti

3.4 Struktura investicij po razvojnih regijah Slovenije

3.5 Panožna sestava investicijskih aktivnosti na ravni lokalnih skupnosti

4 Geografska analiza človeških virov – ustvarjalnosti

5 Naložbe in ustvarjalnost – razvojna dejavnika v regionalnem razvoju

5.1 Geografsko vrednotenje medsebojne povezanosti razvojnih dejavnikov

6 Sklepne misli in ocena vrednotenja razvojnih dejavnikov

7 Seznam virov in literature

8 Seznam slik

9 Seznam preglednic


Ključne besede
družbeni razvoj
geografija
geografski vidik
investicije
konkurenčnost
regionalni razvoj
Slovenija
ustvarjalno okolje
ustvarjalnost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR