Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji

Avtorja: Drago Kladnik, Lučka Ažman Momirski
Leto: 2009


Knjiga podaja večplastne odgovore na obseg in vzroke prostorskih, pa tudi družbenih, gospodarskih in fiziognomskih sprememb na slovenskem podeželju. Predstavlja rezultate interdisciplinarnega raziskovalnega pristopa pri prepoznavanju prostorskih sprememb in načrtovanju razvojnih usmeritev. Podrobne raziskave so izvedene na treh pilotnih območjih, izbranih tako, da je zajet presek značilnih slovenskih makropokrajinskih enot, obenem pa so pokriti tako procesi intenzifikacije kot marginalizacije v pokrajini. Za vsako pilotno območje so pripravljeni razvojni scenariji v treh različicah. Predlogi splošnih in konkretnih smernic prostorskega razvoja obsegajo usmeritve glede širitve naselij ter usmeritve za varovanje in urejanje posameznih krajinskih enot na lokalni ravni. Vsebinske ugotovitve raziskave zaključuje predlog instrumentov za usmerjanje prostorskega razvoja.

Izhodišče raziskovalnega projekta z naslovom Preobrazba pokrajine zaradi posodabljanja kmetijstva in spreminjanja poselitvenega vzorca temelji na spoznanju, da je dejansko stanje prostorskih razmerij, to je odnosov med posameznimi ustvarjenimi prostorskimi prvinami, čedalje slabše. Razloge za takšno stanje lahko med drugim najdemo v preveliki splošnosti programskih in prostorskih aktov. Posledica njihove posplošenosti je tudi nezmožnost dovolj natančnega prenosa s planske na projektno in izvedbeno raven. Zaradi tega je zaznati tudi odsotnost učinkovite kontrole izvajanja prostorskih določil.

Problem, ki smo se ga lotili z raziskavo, so pokrajinske spremembe, ki nastajajo zaradi spreminjanja poselitve in posodabljanja kmetijstva. Področje urejanja prostora ima v postopkih prostorskega načrtovanja najpomembnejšo vlogo kot koordinator oziroma usklajevalec številnih različnih, tudi diametralno nasprotnih interesov v prostoru. Temeljna podmena raziskave je, da je mogoče večplastne in celovite odgovore na obseg in vzroke sprememb, ki v pokrajini nastajajo zaradi spreminjanja poselitve in posodabljanja kmetijstva, pridobiti le z vključevanjem interdisciplinarnega pogleda na prepoznane spremembe in usmeritve. Poglavitna vprašanja, ki smo si jih ob tem zastavili, so: kakšne so te spremembe, v kakšnem obsegu se pojavljajo, kateri so dejavniki in prvine sprememb, kako lahko nanje vplivamo in do kolikšne mere jih lahko predvidimo.

Hipotezo raziskave smo preučevali na treh pilotnih območjih, ki so izbrana tako, da je zajet presek značilnih slovenskih makropokrajinskih enot (sredozemske pokrajine, dinarske pokrajine, alpske pokrajine in panonske pokrajine), obenem pa so pokriti tako procesi intenzifikacije kot marginalizacije v pokrajini. Primer intenzifikacije je izbor katastrskih občin Žalec in Gotovlje v občini Žalec, ki sta na stiku alpskega in panonskega sveta. Za ponazoritev marginalizacije smo izbrali katastrsko občino Kožbana v občini Brda kot predstavnico sredozemskega sveta in katastrsko občino Sela pri Hinjah v občini Žužemberk kot predstavnico dinarskega sveta.

Za vsako pilotno območje so razvojni scenariji pripravljeni v treh različicah. Predlogi splošnih in konkretnih smernic prostorskega razvoja obsegajo usmeritve glede širitve naselij ter usmeritve za varovanje in urejanje posameznih krajinskih enot na lokalni ravni. Vsebinske ugotovitve raziskave zaključuje predlog instrumentov za usmerjanje prostorskega razvoja.Kazalo vsebine

Predgovor

1 Uvod

1.1 Metodologija

1.2 Uporabljena terminologija

2 Geografski oris

2.1 Katastrska občina Kožbana

2.2 Katastrski občini Žalec in Gotovlje

2.3 Katastrska občina Sela pri Hinjah

3. Zajem podatkov

3.1 Evidentiranje na podlagi kartografskih podatkov in izdelava zemljevidov

3.2 Evidentiranje stanja na kmetijah in obrazložitev utemeljenosti posega na najboljše kmetijsko zemljišče

4 Določanje tipologije in vzrokov pokrajinskih sprememb

4.1 Ugotavljanje plazovitosti

4.2 Spremembe rabe tal

4.3 Prostorske in funkcijske spremembe poseljenih zemljišč

4.4 Krajinska regionalizacija in tipizacija

4.5 Tipologija poselitvenih oblik

5 Vrednotenje sprememb pokrajine

6 Modeli razvoja in naselbinskega sistema – scenariji

6.1 Katastrska občina Kožbana

6.2 Katastrski občini Žalec in Gotovlje

6.3 Katastrska občina Sela pri Hinjah

7 Predlogi konkretnih in splošnih smernic prostorskega razvoja

7.1 Katastrska občina Kožbana

7.2 Katastrski občini Žalec in Gotovlje

7.3 Katastrska občina Selo pri Hinjah

8 Predlogi instrumentov za usmerjanje prostorskega razvoja

9 Sklep

10 Seznam virov in literature

11 Seznam slik

12 Seznam preglednic

13 Priloga z obrazci


Ključne besede
arhitektura
geografija podeželja
kulturna pokrajina
naselja
podeželje
regionalni razvoj
regionalno planiranje
Slovenija
urbanistično planiranje
urbanizem
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR