Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji

Avtorji: Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek, Janez Nared
Leto: 2019


Knjiga predstavlja model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni. Model smo izdelali na podlagi analize gradiv, ankete po občinah ter delavnic z naročnikoma in ključnimi deležniki. Predstavljena so izhodišča za oblikovanje modela, sam model pa predstavimo z vidika vsebin, potrebnih strokovnih podlag, strukture strateških izhodišč, procesnih vidikov načrtovanja in povezovanja, ključnih deležnikov, ter potrebnih financ in tveganj. Izdelali smo tudi priporočila za uveljavitev predlaganega modela v praksi. Ob tako zastavljenemu modelu in njegovem doslednem izvajanju v praksi se bo izboljšalo načrtovanje na regionalni ravni, pri čemer bo to upoštevalo gospodarski, socialni in prostorski vidik. S tem bosta zagotovljena trajnosten razvoj in ohranjanje prostorskih potencialov.Kazalo vsebine

Predgovor
1 Uvod
1.1    Namen in cilji
1.2    Metode
Regionalno prostorsko načrtovanje v Sloveniji v obdobju 1968–2016
2.1    Ključni mejniki regionalnega prostorskega načrtovanja do osamosvojitve Slovenije
2.2    Regionalno prostorsko načrtovanje po osamosvojitvi Slovenije
3 Regionalna politika v Sloveniji v obdobju 1971–2017
3.1    Regionalna politika v Sloveniji med letoma 1971 in 1991
3.2    Obdobje spodbujanja demografsko ogroženih območij med letoma 1991 in 1999
3.3    Obdobje spodbujanja skladnega regionalnega razvoja med letoma 1999 in 2005
3.4    Obdobje spodbujanja skladnega regionalnega razvoja med letoma 2005 in 2011
3.5    Obdobje spodbujanja skladnega regionalnega razvoja od leta 2011 dalje
4 Izhodišča za pripravo modela povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja
4.1    Institucionalni vidik
4.2    Vsebinski vidik
4.3    Procesni vidik
5 Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni
5.1    Model
5.2    Strokovne podlage
5.3    Struktura strategije razvoja regije
5.4    Procesni vidik načrtovanja na regionalni ravni
5.5    Deležniki
5.6    Financiranje
5.7    Tveganja
6 Priporočila
7 Sklep
8 Seznam virov in literature
9 Seznam slik
 Še ...Redna cena
15,00 €

Spletna cena
13,50 €


Ključne besede
modeli
prostorski razvoj
prostorsko planiranje
regionalni razvoj
regionalno planiranje
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR