Geografija Slovenije.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 1999


Zbirka je namenjena objavam znanstvenih obsežnejših, vsebinsko zaokroženih monografij s področja fizične, družbene in regionalne geografije Slovenije ter slovenske geografske terminologije, slovenskih zemljepisnih imen in slovenske tematske kartografije. Objavljena dela obravnavajo določen problem celovito, na območju celotne Slovenije, določen problem na ožjem področju, a je ta problem značilen za Slovenijo, ali določen problem primerjalno med Slovenijo in tujino.

Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: giam@zrc-sazu.si

Navodila avtorjem
Navodila avtorjem za pripravo monografije.
Primer kartografske podlage za celostranski ležeči zemljevid v formatih cdr in mxd.
Primer pravilno oddanega zemljevida, ki je izdelan s programom ESRI ArcGIS.

Seznam knjig:

35 Jani Kozina: Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji
34 Mimi Urbanc, Mateja Ferk, Jerneja Fridl, Primož Gasperic, Mojca Ilc Kunc, Primož Pipan, Tatjana Resnik Planinc, Mateja Šmid Hribar: Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu
33 Mateja Ferk: Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice
32 Matija Zorn, Aleš Smrekar, Peter Skobrne, Andrej Šmuc, Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Aleš Poljanec, Borut Peršolja, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Daniela Ribeiro: Dolina Triglavskih jezer 
31 Brigita Jamnik, Mitja Janža, Aleš Smrekar, Mateja Breg Valjavec, Sonja Cerar, Claudia Cosma, Katarina Hribernik, Matija Krivic, Petra Meglič, Simona Pestotnik, Matthias Piepenbrink, Martin Podboj, Katarina Polajnar Horvat, Joerg Prestor, Christoph Schüth, Jasna Šinigoj, Dejan Šram, Janko Urbanc, Gorazd Žibret: Skrb za pitno vodo
30 Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn: Triglavski ledenik
29 Matjaž Geršič, Borut Batagelj, Herman Berčič, Ljudmila Bokal, Aleš Guček, Janez Kavar, Stane Kocutar, Blaž Komac, Zvezdan Marković, Peter Mikša, Blaž Torkar: Rudolf Badjura
28 Rok Ciglič: Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om
27 Drago Kladnik, Primož Pipan, Primož Gašperič: Poimenovanja Piranskega zaliva
26 Mateja Breg Valjavec: Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah
25 Drago Kladnik, Drago Perko: Slovenska imena držav
24 Drago Kladnik, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk: Slovenski eksonimi
23 Bojan Erhartič: Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer
22 Rožle Bratec Mrvar, Lukas Birsak, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Jurij Kunaver: Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica
21 Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj: Vrtičkarstvo v Ljubljani
20 Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn: Geografski vidiki poplav v Sloveniji
19 David Bole: Ekonomska preobrazba slovenskih mest
18 Matija Zorn: Erozijski procesi v slovenski Istri
17 Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik, Blaž Komac, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn: Terasirana pokrajina Goriških brd
16 Janez Nared: Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
15 Blaž Komac, Matija Zorn: Pobočni procesi in človek
14 Drago Kladnik: Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta
13 Blaž Komac: Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja
12 Aleš Smrekar: Zavest ljudi o pitni vodi
11 Franci Petek: Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu
10 Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar in Drago Kladnik s sodelavci: Podtalnica Ljubljanskega polja
9 Damir Josipovič: Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji
8 Drago Kladnik, Marjan Ravbar: Členitev slovenskega podeželja
7 Maja Topole: Geografija občine Moravče
6 Miha Pavšek: Snežni plazovi v Sloveniji
5 Mimi Urbanc: Kulturne pokrajine v Sloveniji
4 Uroš Horvat: Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
3 Drago Perko: Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
2 Jerneja Fridl: Metodologija tematske kartografije Nacionalnega atlasa Slovenije
1 Milan Natek, Drago Perko: Petdeset let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU

Naslovi

Publikacija
Dolina Triglavskih jezer
Geografija Slovenije 32

Leto: 2015
Avtorji: Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Borut Peršolja, Aleš Poljanec, Daniela Ribeiro, Peter Skoberne, Aleš Smrekar, Andrej Šmuc, Matija Zorn

20.00 €

Publikacija
Triglavski ledenik
Geografija Slovenije 30

Leto: 2014
Avtorji: Mihaela Triglav Čekada, Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Matija Zorn

20.00 €

Publikacija
Skrb za pitno vodo
Geografija Slovenije 31

Leto: 2014
Avtorji: Sonja Cerar, Claudia Cosma, Katarina Polajnar Horvat, Katarina Hribernik, Brigita Jamnik, Mitja Janža, Matija Krivic, Petra Meglič, Simona Pestotnik, Matthias Piepenbrink, Martin Podboj, Joerg Prestor, Christoph Schüth, Aleš Smrekar, Jasna Šinigoj, Dejan Šram, Janko Urbanc, Mateja Breg Valjavec, Gorazd Žibret

20.00 €

Publikacija
Rudolf Badjura
Življenje in delo
Geografija Slovenije 29

Leto: 2014
Avtorji: Borut Batagelj, Herman Berčič, Ljudmila Bokal, Matjaž Geršič, Aleš Guček, Janez Kavar, Stane Kocutar, Blaž Komac, Zvezdan Marković, Peter Mikša, Blaž Torkar

20.00 €

Publikacija
Slovenska imena držav
Geografija Slovenije 25

Leto: 2013
Avtorja: Drago Kladnik, Drago Perko

20.00 €

Publikacija
Slovenski eksonimi
Geografija Slovenije 24

Leto: 2013
Avtorji: Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk

20.00 €

Publikacija
Terasirana pokrajina Goriških brd
Geografija Slovenije 17

Leto: 2008
Avtorji: Drago Kladnik, Blaž Komac, Lučka Ažman Momirski, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn


Publikacija
Členitev slovenskega podeželja
Prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja
Geografija Slovenije 8

Leto: 2003
Avtorja: Drago Kladnik, Marjan Ravbar


Ključne besede
geografija
Geografski inštitut Antona Melika
inštituti
Slovenija
zgodovina
zgodovinski pregledi
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
znanstvenoraziskovalno delo
digitalni model reliefa
digitalni model višin
ekspozicija površja
geomorfologija
kartografija
nadmorska višina
naklon površja
reliefni koeficient
geografija podeželja
podeželje
regionalizacija
regionalne disparitete
regionalni razvoj
tipizacija
družbena geografija
geografija prebivalstva
nataliteta
prebivalstvo
regionalne razlike
rodnost
rodnostno vedenje
dolci
dolek
dolomit
fizična geografija
reliefne oblike
deindustrializacija
ekonomska geografija
geografija naselij
Ljubljana
mesta
socialna geografija
urbana geografija
urbana naselja
denudacija
Dragonja
erozija
fliš
Slovensko Primorje
agrarna geografija
Moravče
pokrajina
Posavsko hribovje
raba tal
regionalna geografija
regionalno planiranje
vrednotenje
vrednotenje pokrajine
elementarne nesreče
geografski vidik
hudourniki
naravne nesreče
poplave
poplavna nevarnost
poplavna območja
poplavna ogroženost
prostorsko planiranje
zemljevidi
geografska tipologija
kulturna krajina
priročniki
atlasi
metodologija
tematska kartografija
drobirski tokovi
geomorfni procesi
pobočni procesi
skalni podori
zemeljski plazovi
eksonimi
podomačena tuja geografska imena
standardizacija
Ljubljansko polje
onesnaževanje okolja
onesnaževanje voda
pitna voda
podtalnica
podzemne vode
vodna oskrba
vodni viri
vodovarstvena območja
zborniki
prostorski razvoj
regionalna politika
Kocen, Blaž
pouk
razvoj turizma
Rogaška Slatina
turistična geografija
turistični kraji
turizem
zdravilišča
lavinologija
ogrožena območja
snežni plazovi
alpski svet
spremembe rabe tal
Goriška Brda
kulturna pokrajina
kulturne terase
vinogradi
okolijski vidik
pedologija
prostorsko načrtovanje
raziskave
vrtičkarji
vrtičkarstvo
vrtnarstvo
naravni viri
ozaveščanje javnosti
upravljanje
varstvo okolja
varstvo voda
vodno gospodarstvo
Dolina Triglavskih jezer
geološka dediščina
geološko kartiranje
naravne vrednote
Triglavski narodni park
varstvo narave
slovenščina
toponimija
zemljepisna imena
državne meje
Hrvaška
Istra
Jadransko morje
nesnovna kulturna dediščina
Piran
Piranski zaliv
Savudrija
Sečovlje
Badjura, Rudolf
biografije
smučanje
svetovna vojna 1914-1918
terminologija
turistični vodniki
geoinformatika
gramoznice
jame
Logaško polje
odlagališča
odpadki
ravnanje z odpadki
vrtače
države sveta
jezikoslovje
slovenska geografska imena
geografski informacijski sistemi
Dolina triglavskih jezer
gozdovi
hidrologija
kamnine
naravna dediščina
naravni spomeniki
planinske poti
rastlinstvo
vegetacija
hidrogeologija
Ljubljansko barje
vodonosniki
zaščitni ukrepi
glaciologija
Julijske Alpe
klimatske spremembe
ledeniki
didaktika
geografske predstave
izobraževalni procesi
izobraževanje
metodika
osnovne šole
srednje šole
učbeniki
učni programi
Dinarski kras
kras (geologija)
krasoslovje
kvartar
Ljubljanica
paleopoplave
človeški viri
urbanizacija
ustvarjalni poklici
ustvarjalnost
življenjsko okolje


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR