Geografija občine Moravče

Avtorica: Maja Topole
Leto: 2003


Delo je s področja regionalne in agrarne geografije ter regionalnega planiranja. Avtorji upoštevajo prostor celotne občine. Sistematično analizirajo vse glavne naravne in mnoge družbene pokrajinske dejavnike: kamninsko podlago, tipe reliefa, nadmorske višine, nagnjenost tal, vodne razmere, vključno s poplavnimi razmerami, podnebne razmere, posebej osončenost, prst in rastlinstvo, rabo tal, prebivalstvo, naselja in gospodarstvo. Na podlagi analize je izvedena podrobna členitev občine na majhne homogene enote, tri v podolju in štiri v hribovju. Knjiga se ukvarja tudi z vrednotenjem pokrajine z vidika posameznih vrst kmetijske rabe; ugotavlja primernost zemljišč za njive, travnike in sadovnjake ter kakovost tal z vidika poselitve. Dodana sta še predlog najustreznejše rabe tal in pregled neracionalno rabljenih zemljišč.

Uporabne niso le sintetske karte; s pridom lahko uporabimo tudi tematske karte, ki prikazujejo posamezne naravne dejavnike. Poudarek je na ugotavljanju odvisnosti med pokrajinskimi dejavniki in njihovem součinkovanju, na iskanju zakonitosti in vzrokov za posamezne pojave ter na medsebojnih primerjavah mikroregij. Bistvena je uporaba metode prekrivanja kart in številnih kvantitativnih matematično-statističnih metod oziroma geografskega informacijskega sistema.

Po navedeni metodi je bila doslej v Sloveniji preučena le Mirnska dolina, med občinami pa so Moravče prve, ki so deležne tovrstne celostne obdelave. Vse naštete geografske prvine so prikazane po omenjenih sedmih mikroregijah, tako v absolutnem kot relativnem smislu. Predstavljene so tudi s fotografijami, zemljevidi, grafi in preglednicami.

Knjiga je namenjena vsem, ki žele poglobiti védenje o svoji domači pokrajini, posebej pa uporabnikom prostora – kmetijcem, iskalcem primernih zazidalnih površin, prostorskim načrtovalcem, načrtovalcem različnih poti in obiskovalcem. Nudi tudi obsežen seznam virov in literature z različnih strokovnih področij, ki obravnavajo Moravško dolino.

Ključne besede
agrarna geografija
geografija
Moravče
pokrajina
Posavsko hribovje
raba tal
regionalizacija
regionalna geografija
regionalno planiranje
Slovenija
vrednotenje
vrednotenje pokrajine
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR