Snežni plazovi v Sloveniji. Geografske značilnosti in preventiva

Avtor: Miha Pavšek
Leto: 2002


Avtor celovito predstavlja naravnogeografske značilnosti snežnih plazov. V primerjavi z drugimi naravnimi nesrečami ogrožajo le manjši del slovenskega površja, po dostopnih podatkih pa pri nas zahtevajo največ smrtnih žrtev. Najbolj problematični so snežni plazovi v Julijskih Alpah, zato je reprezentativni vzorec plazov vzet prav iz lavinskega katastra tega območja. Rezultati njegove podrobne analize so podani v osrednjem delu knjige, v zadnjem poglavju pa sta predstavljeni ogroženost zaradi snežnih plazov ter varstvo in zaščita pred njimi. Ko se zgodijo, je za ukrepanje največkrat že prepozno, zato je zelo pomembna preventiva.

Slovenijo ogrožajo številne naravne nesreče, med katerimi so tudi snežni plazovi. V primerjavi z drugimi naravnimi nesrečami ogrožajo le manjši del slovenskega površja. Po do sedaj dostopnih in znanih podatkih pa zahtevajo pri nas največ smrtnih žrtev prav snežni plazovi. Izredni tovrstni dogodki nas presenečajo iz leta v leto, nekateri večkrat v življenju, drugi nikoli, saj gre za sto- in večstoletne nesreče. Ko se zgodijo, je za ukrepanje najpogosteje že prepozno, zato je zelo pomembna preventiva. Poznavanje in spremljanje posameznih naravnih nesreč je temeljnega pomena tudi pri preučevanju posameznih pokrajinskih sestavin. Po drugi strani pa so tudi snežni plazovi le eden od mnogih pokrajinotvornih dejavnikov, ki sooblikujejo podobo slovenskih pokrajin.

Gradivo za knjigo je nastalo ob pripravi avtorjeve magistrske naloge, katere prvi del je potekal sočasno z izdelavo katastra snežnih plazov. V nadaljevanju mu je geografski pristop omogočil celovito predstavitev problematike snežnih plazov v Sloveniji s poudarkom na varstvu in zaščiti, zato je knjiga dober temelj in odlično izhodišče za zasnovo domače lavinske preventive.Kazalo vsebine

PREDGOVOR

1. UVOD

2. DOMAČA IN TUJA LITERATURA TER VIRI O SNEŽNIH PLAZOVIH

3. IZRAZOSLOVJE

3.1. Pokrajina, snežni plaz, naravna nesreča: opredelitev osnovnih pojmov in z njimi povezano izrazje

3.2. Geografskemu preučevanju prirejeno lavinološko izrazje

4. METODOLOGIJA

4.1. Podatkovna zbirka za snežne plazove v Sloveniji (osnovni lavinski kataster)

4.2. Priprava in dopolnitev baze podatkov za snežne plazove na območju Julijskih Alp (dopolnjeni lavinski kataster)

4.3. Pregled uporabljenih matematičnih operacij in funkcij ter statističnih metod

4.4. Uporaba podatkovnih slojev geografskega informacijskega sistema (GIS) pri pripravi tematskih zemljevidov simulacije lavinske ogroženosti površja v slovenskih Alpah

4.5. Podatki v lavinskem katastru in dejansko stanje snežnih plazov

5. OBDELAVA PODATKOV IZ OBEH LAVINSKIH KATASTROV IN PREDSTAVITEV NJIHOVIH ZNAČILNOSTI Z IZBRANIMI STATISTIČNIMI KAZALCI

5.1. Številčni naravnogeografski podatki

5.2. Opisni naravnogeografski podatki

5.3. Drugi pomembnejši podatki

6. OGROŽENOST POVRŠJA ZARADI SNEŽNIH PLAZOV IN PREVENTIVA

6.1. Lavinski kataster kot prvina varstva pred snežnimi plazovi in simulacija lavinsko ogroženega površja na območju slovenskih Alp

6.2. Varstvo in zaščita pred snežnimi plazovi (lavinska preventiva) s poudarkom na gozdu

6.3. Lavinska preventiva s pogozdovanjem na primeru plazovitega območja nad Borjano

7. POVZETEK

8. SEZNAM PRILOG

9. LITERATURA IN VIRI


Ključne besede
elementarne nesreče
fizična geografija
lavinologija
naravne nesreče
ogrožena območja
Slovenija
snežni plazovi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR