Svetopisemska lastna imena

Biblical Proper Names

Svetopisemska lastna imena. Fonetika, etimologija, prevajanje in transliteriranje
Biblical Proper Names. Phonetics, etymology, translation and transliteration


Jože Krašovec
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Založba ZRC
2007Table of content

Okrajšave prevodov Svetega pisma

Uvod

I. Etimološka razlaga lastnih imen v hebrejskem Svetem pismu in zgodovina njihovih oblik v prevodih Svetega pisma

1. Etimološka razlaga lastnih imen v hebrejskem Svetem pismu

2. Etimološki prevod dveh poimenovanj Eve

3. Etimološki prevod toponima Babel

4. Etimološki prevod krajevnih imen Ata El Roi in Beer Lahaj Roi

5. Etimološki prevod ali razlaga osebnih imen Moab in Ben Ami

6. Etimološki prevod krajevnega imena Beeršeba

7. Etimološki prevod krajevnega imena Adonaj Jire

8. Etimološki prevod krajevnih imen Esek, Sitna, Rehobot in Betel

9. Etimološki prevod krajevnih imen Jegar Sahaduta, Galed, Micpa in Mahanajim

10. Etimološki prevod krajevnih imen Peniel / Penuel in Sukot

11. Etimološki prevod krajevnih imen El Betel in Alon Bacut

12. Etimološki prevod toponima Abel Micrajim

13. Etimološki prevod krajevnih imen Mara, Masa in Meriba

14. Etimološki prevod krajevnih imen Tabera, Kibrot Taava in Horma

15. Etimološki prevod krajevnih imen Bohim, Ramat Lehi in En Kore

16. Etimološki prevod imen krajev Eben Ezer in Sela Mahlekot

17. Etimološki prevod lastnih imen Baal Peracim in Perec Uza

18. Etimološki prevod toponima Beraha

19. Sklepi glede ljudske etimologije v hebrejskem Svetem pismu

20. Sklepi glede ljudske etimologije v prevodih Svetega pisma

21. Lutrove in Dalmatinove Biblije v razmerju do izvirnika, do Septuaginte in

Vulgate in ustaljena lingvistična izročila

22. Splošni sklepi

II. Transliteracija ali prevajanje svetopisemskih lastnih imen v prevodih Svetega pisma

1. Nadomestila za osebno Božje ime yhwh (Jahve) ali prepis imena

2. Nadomestila ali transliteracija v sestavljenih zvezah Božjih imen in nazivov

3. Transliteracija ali prevod imen, ki označujejo podzemlje

4. Velikani Nefilim in Refaim

5. Pošastni živali Behemot in Leviatan

6. Transliteracija ali prevod simbolnih imen Ozejevih otrok

7. Simbolno ime drugega Izaijevega sina

8. Etimološki prevod lastnih imen Filistejci in Gojim

9. Etimološki prevod lastnih imen Aram Naharajim in Padan Aram

10. Etimološki prevod lastnih imen More in Morija

11. Etimološki prevod lastnega imena Mahpela

12. Etimološki prevod lastnega imena Šefela

13. Domnevna etimologija Harmagedona

14. Splošni sklepi

III. Prenašanje semitskih oblik svetopisemskih lastnih imen v grškem in

latinskem jezikovnem izročilu

1. Zgodovinski in jezikovni dejavniki oblik svetopisemskih lastnih imen

1.1 Izvorno besedilo (Vorlage) v starih prevodih

1.2 Splošne ugotovitve o problemih transliteracije

2. Transliteracija semitskih soglasnikov v grščino

2.1 Polglasna soglasnika vav in jod

2.2 Goltniki alef, he in het

2.3 Goltnik ajin

2.4 Sičniki sameh, cade in sin/šin

2.5 Podvajanje enojnih soglasnikov v transliteraciji v grščino

in latinščino

2.6 Enojni in dvojni kaf, kof, pe in tav v transliteraciji v grščino

in latinščino

2.7 Vstavljanje soglasnikov in prepis semitskih skupin בצ, בשׁ, זר in מר

3. Transliteracija semitskih samoglasnikov in samoglasniških znakov v grščino

in latinščino

3.1 Zvoki črke A v hebrejščini oziroma aramejščini in v transliteraciji

3.2 Zvoki črk I in E v hebrejščini oziroma aramejščini in v transliteraciji

3.3 Zvoki črk U in O v hebrejščini oziroma aramejščini in v transliteraciji

3.4 Transliteracija hebrejskih polglasnih samoglasnikov v grščino

in latinščino

4. Transliteracija iz hebrejščine oziroma aramejščine in grščine v latinščino

5. Razlogi za obstoj različnih oblik svetopisemskih lastnih imen

5.1 Različne oblike v hebrejskem Svetem pismu

5.2 Razlogi za različice v grškem in latinskem Svetem pismu

5.3 Pojav napak v transkripciji in prenašanju besedila Septuaginte

5.4 Osnovanje grškega kritičnega besedila

5.5 Osnovanje latinskega kritičnega besedila

6. Splošni sklepi

7. Primerjalne razlage oblik svetopisemskih lastnih imen

8. Načrt slovarja

Izbrana bibliografij
price


Keywords
Biblia
Biblical Hebrew language
biblical names
etymology
Latin language
Old Greek language
personal names
phonetics
place names
proper names
semitic languages
translating
transliteration
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR