Resnikov prekop. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju
The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje


Edited by: Anton Velušček
Year: 2006


In the monograph the results of the most recent research of the prehistoric pile-dwelling settlement Resnikov prekop near Ig on the southeastern part of the Ljubljansko barje are presented.

***

Studies on pile-dwelling inhabitation problems in Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

  • Hočevarica. Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju / An eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje
  • Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC


Table of content

Spremna beseda in zahvala / Preface and Acknowledgements

Anton VELUŠČEK: Uvod / Introduction

Anton VELUŠČEK: Resnikov prekop - sondiranje, arheološke najdbe, kulturna opredelitev in časovna uvrstitev / Resnikov Prekop - Sample Trenching, Archaeological Finds, Cultural and Chronological Classification

Dragomir SKABERNE, Ana MLADENOVIČ: Sestava odlomka ogrličnega obročka z arheološkega najdišča Resnikov prekop na Ljubljanskem barju / The Composition of a Fragment of a Necklace Ringlet from the Archaeological Site at Resnikov Prekop in the Ljubljansko Barje

Janez TURK: Ugotavljanje paleoekoloških sprememb na Ljubljanskem barju v holocenu na primeru sedimentov z Resnikovega prekopa / Determining the Palaeoecological Changes in the Ljubljansko Barje during the Holocene. Case Study: Sediments from Resnikov Prekop

Jernej PAVŠIČ: Poskus ugotavljanja smeri talnih tokov na Ljubljanskem barju / Experiment in Tracing the Direction of Benthal Currents in the Ljubljansko Barje

Maja ANDRIČ: Ali lahko analiza pelodnega zapisa v kulturni plasti arheološkega najdišča pove, kakšna vegetacija je rasla v okolici? Primer: Resnikov prekop / Does Pollen Record in Archaeological ’Cultural Layer’ tell Us what Vegetation was growing around the Settlement? Case Study: ’Resnikov Prekop’

Alexandra A. GOLYEVA: Paleoekološka rekonstrukcija na osnovi biomorfne analize. Primer: Resnikov prekop / Palaeoecological Reconstructions based on the Biomorphic Analysis. A Case Study: Resnikov Prekop

Katarina ČUFAR, Tjaša KORENČIČ: Raziskave lesa z Resnikovega prekopa in radiokarbonsko datiranje / Investigations of Wood from Resnikov Prekop and

Radiocarbon Dating

Metka CULIBERG: Rastlinski ostanki z arheološkega najdišča Resnikov prekop / Plant Remains from the Archaeological Site at Resnikov Prekop

Franc JANŽEKOVIČ, Vesna MALEZ: Ptičji ostanki (Aves) s koliščarske naselbine Resnikov prekop pri Igu na Ljubljanskem barju / Bird Remains (Aves) from the Pile-Dwelling Settlement at Resnikov Prekop near Ig in the Ljubljansko Barje

Borut TOŠKAN, Janez DIRJEC: Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje / Remains of Mammal Fauna at Resnikov Prekop, Ljubljansko Barje
price


Keywords
archaeological finds
archaeological sites
Copper Age
Late Stone Age
Ljubljansko barje
palafittes
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR