Skip to main content
Resnikov prekop. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje.


Uredil: Anton Velušček
Leto: 2006


Resnikov prekop pri Igu je dobro poznano arheološko najdišče, ki ga je pred dobrimi štirimi desetletji v večjem obsegu raziskoval prof. Josip Korošec. Leži na območju s pestro geološko in arheološko zgodovino. Naselbina je uvrščena v t. i. savsko skupino in naj bi živela v 46. stoletju pr. Kr. Najkasneje v 1. tisočletju pr. Kr. je čez prazgodovinsko najdišče tekla tekoča voda, ki je odplavila veliko prazgodovinskih kulturnih ostankov.

V knjigi štirinajst avtorjev v desetih poglavjih predstavlja izsledke sondiranj, ki jih je leta 2002 opravila ekipa Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Seznanimo se lahko z arheološkim najdbami iz 5. tisočletja pr. Kr., pa tudi s posamičnimi najdbami iz rimske dobe, z rezultati sedimentoloških in palinoloških raziskav, z raziskavo fitolitov, s preučevanjem smeri vodnih tokov, z raziskavo makrorastlinskih ostankov, z dendrokronološkim raziskovanjem in z raziskovanjem sesalskih ter ptičjih kostnih ostankov.

Knjiga je izšla ob 130. obletnici odkritja kolišč na Ljubljanskem barju. Poglavja so v slovenskem jeziku s prevodi ali obširnimi povzetki v angleščini.

***

OIAS s predstavljenimi rezultati multidisciplinarnih raziskav koliščarske poselitve Ljubljanskega barja:

  • Hočevarica. Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju / An eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje
  • Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC


Kazalo vsebine

Spremna beseda in zahvala / Preface and Acknowledgements

Anton VELUŠČEK: Uvod / Introduction

Anton VELUŠČEK: Resnikov prekop - sondiranje, arheološke najdbe, kulturna opredelitev in časovna uvrstitev / Resnikov Prekop - Sample Trenching, Archaeological Finds, Cultural and Chronological Classification

Dragomir SKABERNE, Ana MLADENOVIČ: Sestava odlomka ogrličnega obročka z arheološkega najdišča Resnikov prekop na Ljubljanskem barju / The Composition of a Fragment of a Necklace Ringlet from the Archaeological Site at Resnikov Prekop in the Ljubljansko Barje

Janez TURK: Ugotavljanje paleoekoloških sprememb na Ljubljanskem barju v holocenu na primeru sedimentov z Resnikovega prekopa / Determining the Palaeoecological Changes in the Ljubljansko Barje during the Holocene. Case Study: Sediments from Resnikov Prekop

Jernej PAVŠIČ: Poskus ugotavljanja smeri talnih tokov na Ljubljanskem barju / Experiment in Tracing the Direction of Benthal Currents in the Ljubljansko Barje

Maja ANDRIČ: Ali lahko analiza pelodnega zapisa v kulturni plasti arheološkega najdišča pove, kakšna vegetacija je rasla v okolici? Primer: Resnikov prekop / Does Pollen Record in Archaeological ’Cultural Layer’ tell Us what Vegetation was growing around the Settlement? Case Study: ’Resnikov Prekop’

Alexandra A. GOLYEVA: Paleoekološka rekonstrukcija na osnovi biomorfne analize. Primer: Resnikov prekop / Palaeoecological Reconstructions based on the Biomorphic Analysis. A Case Study: Resnikov Prekop

Katarina ČUFAR, Tjaša KORENČIČ: Raziskave lesa z Resnikovega prekopa in radiokarbonsko datiranje / Investigations of Wood from Resnikov Prekop and

Radiocarbon Dating

Metka CULIBERG: Rastlinski ostanki z arheološkega najdišča Resnikov prekop / Plant Remains from the Archaeological Site at Resnikov Prekop

Franc JANŽEKOVIČ, Vesna MALEZ: Ptičji ostanki (Aves) s koliščarske naselbine Resnikov prekop pri Igu na Ljubljanskem barju / Bird Remains (Aves) from the Pile-Dwelling Settlement at Resnikov Prekop near Ig in the Ljubljansko Barje

Borut TOŠKAN, Janez DIRJEC: Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje / Remains of Mammal Fauna at Resnikov Prekop, Ljubljansko Barje


Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
bakrena doba
kolišča
Ljubljansko barje
mlajša kamena doba
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR