Pravopis na zrnu graha

Edited by: Urška Vranjek Ošlak, Tina Lengar Verovnik
Year: 2022


The third monograph in the series “Discussions on Orthography” (preceded by Pravopisna stikanja ['Junctures of Orthography'], 2012, and Pravopisna razpotja ['Orthography at a Cross-Roads'], 2015) provides an opportunity to present the codification process in more detail. The revision of the Slovenian normative guide is accompanied by thorough research and broad deliberations, in which linguists are assisted by experts from other fields. In this way, we hope to move closer to the ultimate ideal. However, the Commission on Orthography at the Slovenian Academy of Sciences and Arts and the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts is aware that perfection is difficult to achieve, partly because we respect the diversity of language practises and ideologies. In this respect, we resemble the princess in Andersen's fairy tale; despite many figurative orthographic mattresses and duvets, we wake up repeatedly bruised by orthographic peas. The 22 contributors to the monograph demonstrate precisely this sensitivity to various orthographic and orthography-related issues. Their 19 contributions are thematically grouped in sections titled “The Codification Process: Insights and Observations,” “Dictionaries as Companions to Normative Rules,” “Orthographic and Broader Views on Proper Names and Common Nouns in Slovenian,” “Borrowing in Slovenian: Between Principles and Solid Solutions,” and “Orthography in Cross-Section with Phonetic, Stress, Morphological, and Word Formation Issues.” The monograph Orthography and the Pea thus opens a new perspective on topics that are more or less closely related to the creation of the new orthographic guide.Table of content

Predgovor

I

Kodifikacijski proces: vpogledi in uvidi
Helena Dobrovoljc
Delovne faze in normativne odločitve pri prenovi pravopisa

Hana Mžourková
Pravopisna kodifikacija na Češkem

Helena Dobrovoljc, Manca Černivec
Skozi trnje do pravopisnih nebes? Predstavitev procesa prenove pravopisnega pravila na primeru »Novo Mesto«

Marta Kocjan Barle
Od črke in pismenke do črkopisa in pisave

Tadeja Rozman, Monika Kalin Golob
Ločila v poslovno-uradovalnih besedilih

Tina Lengar Verovnik
Novosti pri rabi ločil: analiza vprašanj in odgovorov v Jezikovni svetovalnici

II

Slovarji, sopotniki pravopisnih pravil

Manca Černivec, Urška Vranjek Ošlak
Raba kvalifikatorjev »in« ter »tudi« na primeru oblikoslovnih dvojnic

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer
Dvojnice v terminoloških slovarjih

Mateja Jemec Tomazin
Poimenovanja oseb v terminologiji

III

Pravopisni in širši pogledi na imena in poimenovanja v slovenščini

Rok Dovjak
Prepoznavanje lastnih imen v besednih zvezah

Drago Perko
Standardizirana zemljepisna imena v slovenskem jeziku

Matej Meterc
Analiza oblikovnih in pomenskih značilnosti zemljepisnih frazeoloških nadomestnih poimenovanj za ePravopis

IV

Prevzemanje v slovenščino med načeli in konkretnimi rešitvami

Marta Kocjan Barle
Prevzemanje lastnih imen in opuščanje ali ohranjanje neme črke -e

Andrej Stopar, Gašper Ilc
Domačenje angleškega polglasnika v slovenskem pravopisu

Aleš Pogačnik
Iz Afrike vedno pride nekaj novega

V

Pravopis v preseku z glasovno-naglasno, oblikoslovno in besedotvorno problematiko

Tanja Mirtič
Odnos jezikovnih uporabnikov do naglasnomestne problematike

Metka Furlan
Vpliv pisne knjižne norme na govorjeno slovenščino

Ana Rotovnik Omerzu, Irena Stramljič Breznik
Podaljšava večzložnih tujih priimkov moškega spola z osnovo na -r

Elin Kamenšek Krajnc, Irena Stramljič Breznik
Tuji priimki na pisni soglasniški sklop tz [c] in preglaševanje

Pravopis na zrnu graha – Povzetki

Orthography and the Pea – Summaries

Sodelujoči avtorji in avtorice

Imensko kazalo

Stvarno kazalo
Regular price
24.00 €

Online price
21.60 €


Keywords
collective volume
orthography
Slovene language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR