Skip to main content
Integracija kot človekova pravica. Prisilni priseljenci iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji.


Author: Natalija Vrečer
Year: 2007


The book Integracija kot človekova pravica (Integration as a human right) is an anthropological analysis and interpretation of integration processes of forced migrants from Bosnia-Herzegovina in Slovenia. According to the author, a comprehensive approach is a precondition for understanding integration, therefore she writes about economic, political, socio-cultural integration (education, health, religious integration), psychological integration, as well as about ethnic integration and integration of gender. Economic integration represents a precondition of all other integrations, because the employment enables forced migrants to incorporate into the socio-cultural system of a society on equal footing. The author complements the theories of forced migration with theories of economic migrants: theories of competitive relations, transnational theories and multiculturalism.

The book is the result of 14 years of anthropological fieldwork among forced migrants from Bosnia-Herzegovina in Slovenia. The chapter on reintegration of forced migrants is also based on the results of short-term fieldwork in Sarajevo. The methods applied are ethnographic method and comparative analysis. Due to the fact that the book discusses integration, which became one of the most emphasized topics in the new millennium, the potential readers of the book are researchers in the fields of the humanities and social sciences. The book is also interesting for the state officials who are in charge of the so-called integration strategies and migration policies and for the wider public as it deals with the topic of persons with temporary asylum in Slovenia in a thorough way. The book is an original contribution to the forced migration studies; its quality is a long-term fieldwork and theoretical reflection. According to the reviewer dr. Irena Šumi the book is an original scientific work that surpasses all domestic professional production on the topic due to its thorough approach and clarity of starting positions. The book also contributes to the development of the discipline abroad as it analyses the integration processes of forced migrants in Slovenia. Namely, in the new millennium researchers started to pay increasing attention to the research on integration, but dr. Natalija Vrečer had already started to examine integration in the nineties of the previous century.Table of content

UVOD

TEMATIKA ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

OPREDELITEV KLJUČNIH KONCEPTOV IN GAVNE HIPOTEZE

METODOLOGIJA RAZISKAVE: ETNOGRAFSKA METODA IN PRIMERJALNA ANALIZA

Tehnika delne identifikacije

Udeležba v organizaciji

Aplikativna antropologija

I. GLOBALIZACIJA, PRISILNE MIGRACIJE IN ANTROPOLOGIJA

ZGODOVINA IN VZROKI PRISILNIH MIGRACIJ

SODOBNI TRENDI PRISILNIH MIGRACIJ

ANTROPOLOGIJA IN ŠTUDIJE PRISILNIH MIGRACIJ

PRISILNE MIGRACIJE IN ČLOVEKOVE PRAVICE

ANTROPOLOGIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE

II. TEORETIZACIJA INTEGRACIJE

K CELOSTNEMU PRISTOPU

KULTURA KOT IMPLICITEN KONCEPT PRI INTEGRACIJI

DEJAVNIKI INTEGRACIJSKIH PROCESOV

PRISILNE MIGRACIJE IN ANTROPOLOGIJA: TEORETSKE PARALELE

TEORETIZACIJA EKONOMSKIH MIGRACIJ

TRANSNACIONALNE TEORIJE

TEORIJE MULTIKULTURALIZMA

Zagovorniki multikulturalizma

Kritiki multikulturalizma

III. PRISILNA PRISELJEVANJA IZ BOSNE IN HERCEGOVINE V SLOVENIJO

POLITIČNA INTEGRACIJA

Ženevska konvencija o statusu beguncev in Newyorški protokol

Zgodovina termina začasna begunska zaščita in njeni elementi

Slovenski Zakon o začasni zaščiti iz leta 1997

Direktiva EU o minimalnih standardih pri dodeljevanju začasne zaščite

Druga slovenska zakonodaja in uredbe o integraciji

Model pomoči

Vladne institucije, ki se ukvarjajo s prisilnimi priseljenci

Medvladne institucije, ki se ukvarjajo s prisilnimi priseljenci

Civilna družba in prisilno priseljeni

EKONOMSKA INTEGRACIJA

Desetletna prepoved rednega zaposlovanja

Medkulturni vidiki zaposlovanja prisilno priseljenih iz Bosne in Hercegovine

PSIHOLOŠKA INTEGRACIJA

ETNOGRAFIJA: PERCEPCIJE PSIHOLOŠKE INTEGRACIJE PRISILNO PRISELJENIH

Naselitev

Izkušnje podaljšane liminalnosti

SOCIOKULTURNA INTEGRACIJA

Izobraževanje

Zdravstvo

Verska integracija

INTEGRACIJA SPOLOV

ETNIČNA INTEGRACIJA

Teoretski vidik

Etničnost in prisilno priseljeni iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji

REPATRIACIJA IN REINTEGRACIJA PRISILNIH PRISELJENCEV V BOSNO IN HERCEGOVINO

Repatriacija

Reintegracija v Bosni in Hercegovini

ZAKLJUČEK

POVZETEK

SUMMARY

BIBLIOGRAFIJA

IMENSKO IN STVARNO KAZALO
price


Keywords
human rights
immigrants
integration
refugees
Slovenia
social integration
social integration
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR