Esuli ali optanti?. Zgodovinski primer v luči sodobne teorije

Author: Jure Gombač
Year: 2005Table of content

PREDGOVOR IN ZAHVALA

UVOD

I. TEORIJE MEDNARODNIH MIGRACIJ

Migracije kot dinamični procesi

1. Prostovoljne migracije

Začetki teorij

Neoklasični pristop

Pristop nove ekonomije pri migracijah

Pristop »človeškega kapitala«

Demografske spremembe in tranzicija mobilnosti

Teorija dvojnega trga delovne sile oz. teorija segmentiranosti trga delovne sile

Teorija svetovnih sistemov

Teorija »kumulativne vzročnosti«

Teorija mrež

Teorija migracijskih sistemov

2. Teorije prisilnih migracij

Začetki

Razmislek o prisili in prostovoljnosti migracij

Širokopotezni načrti znotraj teorije migracijskih sistemov

Nekaj o izrazoslovju in poimenovanjih

II. MIGRACIJA: IZ TEORIJE V PRAKSO

Mešanje znotraj migracijskega toka

1. Makropolitična ekonomija

Onkraj državnih meja

Oblikovanje mednarodnega reševanja problemov manjšin in beguncev med obema vojnama

Problemi z manjšinami in begunske krize v Grčiji, Turčiji in Bolgariji

Poraz mednarodnih organizacij in nove ideje o reševanju vprašanja manjšin

Vplivi takšnega reševanja manjšinskih in begunskih problemov na migracije po drugi svetovni vojni

Pomoč beguncem in preseljenim osebam s strani mednarodne skupnosti po drugi svetovni vojni

2. Migracijski režim

Odnosi med državami

Skupna zgodovina

Jugoslavija, Slovenija, Okraj Koper

Italija

3. Odbijanje in privlačevanje (push-pull)

Razlike med prostori

Neskončna privlačnost obalnih mest

4. Migracijske mreže

Preplet, razplet, zaplet

Vloga migracijskih mrež

Migrantske mreže v Istri

5. Družina in gospodinjstvo

Osnovne socializacijske enote

Družine in gospodinjstva v Istri

6. Posameznik

Neskončna iznajdljivost

Posameznik v migracijah iz Okraja Koper po Londonskem memorandumu 6. oktobra 1954

III. PROCES IZSELJEVANJA

Kam pa zdaj?

Ljudska oblast v Koprskem okraju in njen odnos do »optiranja«

Občinski komiteji ZKS

Obrazci

Pisma, naslovljena na oblasti

Premoženje

Statistika

Odpadniki

Trdno prepričani

Posameznik

Družine, gospodinjstva, bratovščine in širše skupnosti

Migrantske mreže

Dejavniki odbojnosti in privlačnosti

Migracijski režim

Makropolitična ekonomija

ZAKLJUČEK

SUMMARY

PRILOGA: SLIKE IN TABELE

VIRI IN LITERATURA
price


Keywords
emigration
emigration
international migrations
migrations
Slovenian coast
Slovenian Istria
sociology
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR