Esuli ali optanti?. Zgodovinski primer v luči sodobne teorije

Avtor: Jure Gombač
Leto: 2005


Središčni problem knjige je raziskava migracijskih valov iz koprskega okraja v Italijo, še posebej tistega med letoma 1954 in 1957. To je bil zadnji, pa tudi najmočnejši izselitveni tok iz istrskega etnično mešanega prostora, spodbujen s podpisom Londonskega memoranduma v začetku oktobra 1954. Raziskava je postavljena na tri glavne temelje. Najprej se je bilo treba seznaniti z literaturo na temo izseljevanja prebivalcev Dalmacije, Reke in Istre iz Jugoslavije po drugi svetovni vojni. Drugi temelj je predstavljala računalniška obdelava arhivskega gradiva iz Pokrajinskega arhiva Koper, ki v svojih depojih hrani dokumente Tajništva za notranje zadeve Okraja Koper. Prav so prišli tudi številni drugi arhivski viri iz slovenskih arhivov. Poznavanje zgodovine, razvoja, metod, zahtev in glavnih značilnosti sodobnih teorij o migracijah je predstavljalo tretji temelj. Ta je poskrbel za umestitev podatkov o tej migraciji v širši okvir in s tem omogočil primerjave njenih značilnosti z drugimi podobnimi migracijskimi procesi.

Rezultati takšnega dela so interdisciplinarni in raznoliki ter posegajo na mnoga področja. Tako je poudarjeno dejstvo, da je čedalje težje govoriti o enem samem motivu za izselitev. Ena od pomembnejših ugotovitev pravi, da je ta tok migracije je v sebi zmešal tako prisilne kot prostovoljne migrante in čeprav glede na definicije vsebuje elemente množičnega eksodusa, množične izključitve, etničnega čiščenja, mu po drugi strani za ta poimenovanja manjkajo glavne značilnosti.Kazalo vsebine

PREDGOVOR IN ZAHVALA

UVOD

I. TEORIJE MEDNARODNIH MIGRACIJ

Migracije kot dinamični procesi

1. Prostovoljne migracije

Začetki teorij

Neoklasični pristop

Pristop nove ekonomije pri migracijah

Pristop »človeškega kapitala«

Demografske spremembe in tranzicija mobilnosti

Teorija dvojnega trga delovne sile oz. teorija segmentiranosti trga delovne sile

Teorija svetovnih sistemov

Teorija »kumulativne vzročnosti«

Teorija mrež

Teorija migracijskih sistemov

2. Teorije prisilnih migracij

Začetki

Razmislek o prisili in prostovoljnosti migracij

Širokopotezni načrti znotraj teorije migracijskih sistemov

Nekaj o izrazoslovju in poimenovanjih

II. MIGRACIJA: IZ TEORIJE V PRAKSO

Mešanje znotraj migracijskega toka

1. Makropolitična ekonomija

Onkraj državnih meja

Oblikovanje mednarodnega reševanja problemov manjšin in beguncev med obema vojnama

Problemi z manjšinami in begunske krize v Grčiji, Turčiji in Bolgariji

Poraz mednarodnih organizacij in nove ideje o reševanju vprašanja manjšin

Vplivi takšnega reševanja manjšinskih in begunskih problemov na migracije po drugi svetovni vojni

Pomoč beguncem in preseljenim osebam s strani mednarodne skupnosti po drugi svetovni vojni

2. Migracijski režim

Odnosi med državami

Skupna zgodovina

Jugoslavija, Slovenija, Okraj Koper

Italija

3. Odbijanje in privlačevanje (push-pull)

Razlike med prostori

Neskončna privlačnost obalnih mest

4. Migracijske mreže

Preplet, razplet, zaplet

Vloga migracijskih mrež

Migrantske mreže v Istri

5. Družina in gospodinjstvo

Osnovne socializacijske enote

Družine in gospodinjstva v Istri

6. Posameznik

Neskončna iznajdljivost

Posameznik v migracijah iz Okraja Koper po Londonskem memorandumu 6. oktobra 1954

III. PROCES IZSELJEVANJA

Kam pa zdaj?

Ljudska oblast v Koprskem okraju in njen odnos do »optiranja«

Občinski komiteji ZKS

Obrazci

Pisma, naslovljena na oblasti

Premoženje

Statistika

Odpadniki

Trdno prepričani

Posameznik

Družine, gospodinjstva, bratovščine in širše skupnosti

Migrantske mreže

Dejavniki odbojnosti in privlačnosti

Migracijski režim

Makropolitična ekonomija

ZAKLJUČEK

SUMMARY

PRILOGA: SLIKE IN TABELE

VIRI IN LITERATURA


Ključne besede
emigracija
izseljevanje
mednarodne migracije
migracije
slovenska Istra
Slovensko Primorje
sociologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR