Skip to main content
Zgodovina historične misli [druga izdaja]. Od Homerja do začetka 21. stoletja.


Uredili: Nada Grošelj, Marjeta Šašel Kos, Oto Luthar, Gregor Pobežin
Leto: 2016


V knjigah je zajeta več kot dve in pol tisočletji dolga doba nastajanja zgodovinopisja in njegovega razvoja. Na skoraj devetsto straneh komentarjev in novih prevodov temeljnih del zahodne historične misli je mogoče najti natančen opis razvoja zgodovinopisja v grški in rimski antiki, obsežen pregled srednjeveških avtorjev s posebnim poudarkom na bizantinskem in renesančnem zgodovinopisju, premišljen izbor zgodnjenovoveških in modernih avtorjev z odlomki iz njihovih najvplivnejših razmišljanj o pomenih zgodovinopisja, opredelitev razsvetljenskega zgodovinopisja, soočenje z nacionalnim in pozitivističnim načinom interpretacije preteklosti, predstavitev izvorov tako imenovanega novega zgodovinopisja, oceno vpliva postmodernizma na razvoj zgodovinopisja v zadnjih desetletjih 20. stoletja in oblikovanje nove kulturne zgodovine, s katero smo vstopili v 21. stoletje.

Izbrana besedila zgodovinarjev (pa tudi filozofov, političnih mislecev, teologov in drugih) spremljajo uvodne predstavitve. Izbor avtorjev presega okvir literarne zgodovine »historiografov«, saj najdemo vrsto pomembnih besedil pri piscih, ki sicer spadajo v druge literarne zvrsti.

Druga izdaja je popravljena in dopolnjena različica knjige iz leta 2006. Del dopolnil je nastal že ob srbskem prevodu (2013).Kazalo vsebine

Prva knjiga 

MITIČNI ZAČETKI ZGODOVINOPISJA    
Homer    
    Iliada in Odiseja
ARHAJSKO IN KLASIČNO ZGODOVINOPISJE    
Hekataj iz Mileta    
    Izbor besedil
Herodot    
    Zgodovina
Tukidid    
    Peloponeška vojna
Ksenofont    
    Grška zgodovina
ZGODOVINOPISJE 4. STOLETJA IN HELENISTIČNE DOBE    
Efor    
    Izbor besedil
Teopomp    
    Izbor besedil
Polibij    
    Zgodovina
ZAČETKI RIMSKEGA ZGODOVINOPISJA    
Katon    
    Izbor besedil
GRŠKO IN LATINSKO RIMSKODOBNO ZGODOVINOPISJE IN GEOGRAFIJA    
Diodor S Sicilije    
    Zgodovinska knjižnica
Dionizij Halikarnaški    
    Rimske starožitnosti
    O Tukididu
Apijan    
    Ilirska zgodovina
    Rimska zgodovina
Lukijan    
    Kako je treba pisati zgodovino
    Lažni prerok Aleksander
Kasij Dion    
    Rimska zgodovina
Arijan    
    Anabasis
    O Indiji
Jožef Flavij    
    Judovska vojna
Cezar    
    Galska vojna
    Državljanska vojna
Mark Tulij Ciceron    
    O govorniku
    Pisma prijateljem in sorodnikom
Salustij    
    Jugurtinska vojna
    Katilinova zarota
Livij    
    Od ustanovitve mesta
Tacit    
    Anali
Velej Paterkul    
    Rimska zgodovina
BIOGRAFIJA IN BIOGRAFSKO ZGODOVINOPISJE    
Plutarh    
    Vzporedni življenjepisi
Gaj Svetonij Trankvil    
    Življenjepisi cesarjev
    O slavnih možeh
Pisci Cesarske zgodovine    
    Izbor besedil
POZNORIMSKO IN POZNOANTIČNO ZGODOVINOPISJE    
Amijan Marcelin    
    Zgodovina
Evzebij    
    Cerkvena zgodovina
Zosim    
    Nova zgodovina
Prokopij    
    Zgodovina vojn
    
    Druga knjiga 
ZGODOVINOPISJE SREDNJEGA VEKA    
ODCEP VZHOD    
Joanes Malalas    
    Kronika
Teofilakt Simokata    
    Dialog
    Obča zgodovina
Teofan    
    Kronika
Konstantin Porfirogenet    
    Kronika
Leon Diakon    
    Zgodovina
Katakalon Kekaumen    
    Strategikon
Ana Komnena    
    Aleksijada
ODCEP ZAHOD    
Avrelij Avguštin    
    O božji državi
Gregor iz Toursa    
    Življenje očetov, slava spovednikov in slava mučenikov
Beda Častitljivi    
    Cerkvena zgodovina angleškega ljudstva
    Bedovo pismo Egbertu
Jean Froissart    
    Kronike
Abd-ar-Rahman Abu Tayd Muhammad Ibn Khaldun    
    Zgodovina sveta
RENESANSA    
Ponovno odkritje zgodovine in postopna  sekularizacija zgodovinopisja    
Rojstvo ženske zgodovine?    
STUDIUM HISTORIAE NA PRAGU MODERNE DOBE    
ZGODOVINOPISJE V ČASU REFORMACIJE IN PROTIREFORMACIJE    
»NOVA ZNANOST«    
POHOD NA UNIVERZE    

Giovanni Battista Vico    
    Nova znanost
Johann Martin Chaldenius    
    Obča zgodovinska znanost
RAZSVETLJENSKI KONCEPT ZGODOVINOPISJA    
Voltaire    
    Nova filozofska zgodovina
Immanuel Kant    
    Deveti stavek
Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
    Filozofska svetovna zgodovina
PO ZGLEDU LITERATURE    
ROMANTIČNO ZGODOVINOPISJE 
   
Thomas Babington Maculay    
    Zgodovina
Thomas Carlyle    
    Zgodovina kot biografija
ZGODOVINA – ZNANOST O NARODIH    
ROJSTVO NACIONALNE ZGODOVINE    
Leopold von Ranke    
    O sorodnosti in razlikah zgodovine in politike
Jules Michelet    
    Ljudstvo
Friedrich Nietzsche    
    O koristi in škodi zgodovine za življenje
MODERNO ZGODOVINOPISJE    
Numa Denis Fustel de Coulanges    
    Nastopno predavanje
George Macaulay Trevelyan    
    Muza Klio
Johan Huizinga    
    Ideja zgodovine
»NOVA ZGODOVINA«    
Lucien Febvre    
    Bitke za zgodovino (od 1892 do 1933)
Fernand Braudel    
    Zgodovina in različni pojmi časa
OBJEKTIVNOST ZGODOVINE V OČEH SEVERNOAMERIŠKIH ZGODOVINARJEV    
Charles A. Beard    
    Primer historičnega relativizma
Carl L. Becker    
    Kaj so zgodovinska dejstva?
ZGODOVINOPISJE VISOKE MODERNE
SODOBNO SAMOREFLEKSIVNO ZGODOVINOPISJE    

Edward Hallet Carr    
    Kaj je zgodovina?
Paul Veyne    
    Kako pišemo zgodovino?
Arnaldo Momigliano    
    Zgodovinopisje v času ideologij
IZZIVI IN MEJE POSTOMODERNIZMA    
Hayden White    
    Zgodovinski tekst kot literarni artefakt
Frank R. Ankersmit    
    Historiografija in postmodernizem
Gabrielle Spiegel    
    Zgodovina in postmodernizem
Hans Kellner    
    Jezik in predstavljanje zgodovine
(DRUŽBENO)KRITIČNO ZGODOVINOPISJE    
Jürgen Kocka    
    Zgodovina – zakaj?
Giovanni Levi    
    O zgodovinski resnici
NOVA KULTURNA ZGODOVINA ALI HISTORIČNA ANTROPOLOGIJA!?    
MED UNIVERZALNO RESNICO IN POLIFONIJO INTERPRETACIJ    
ZADNJE POGLAVJE    
FINALE    

Natalie Zemon Davis    
    Dve telesi zgodovine
Roger Chartier    
    Zgodovina danes: Dvomi, izzivi, predlogi
NAMESTO ZAKLJUČKA    
Keith Jenkins    
    Kaj je zgodovina?
    Še ...

HISTORIČNA MISEL; Demokracija 15.12.2016
Iztok Ilich: ZGODOVINA HISTORIČNE MISLI I, II; Bukla 28.11.2016
HISTORIČNE MISLI; Družina 27.11.2017
ZGODOVINA HISTORIČNE MISLI I, II; Reporter 10.10.2016Redna cena
39,00 €

Spletna cena
35,10 €


Ključne besede
antika
zgodovina
zgodovinarji
zgodovinopisje
zgodovinski viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR