Skip to main content
Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Najdbe.
Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde.


Avtor: Andrej Pleterski
Leto: 2008


Pristava na Bledu je morda najbolj zanimivo zgodnjesrednjeveško najdišče v vzhodnih Alpah. Obsega naselbino in pripadajoče grobišče, ki se stratigrafsko prepletata. V kraju so se srečali staroselski Vlahi in novonaseljeni Slovani, ki so se spojili v zgodnjesrednjeveške Blejce. Dvojne korenine kažejo predmeti, načini pokopavanja, oblike hiš. Knjiga predstavlja vse naselbinske najdbe, ki so jih odkrila arheološka izkopavanja od leta 1943 dalje in rekonstruira slovanske žgane grobove iz 7. stoletja. Razvija nove metode tafonomske analize, predstavlja stavbne ostanke in objavlja trenutno največji zbir zgodnjesrednjeveške lončenine v Sloveniji.

***

Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche EinordnungKazalo vsebine

Predgovor / Vorwort

1. Zgodovina raziskav / Forschungsgeschichte im Bleder Winkel (Timotej KNIFIC)

 • 1.1. Kronloški pregled arheoloških raziskav v Blejskem kotu / Chronologischer Überblick über die archäologischen Forschungen im Bleder Winkel
 • 1.2. Pregled arheoloških raziskav v Blejskem kotu po obdobjih / Übersicht über die archäologischen Grabungen im Bleder Winkel nach den Epochen
 • 1.3. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška najdišča v Blejskem kotu / Spätantike und frühmittelalterliche Fundplätze im Bleder Winkel
 • 1.4. Najdišče Pristava na Bledu / rchäologischer Fundort Pristava in Bled

2. Prostorska dokumentacija / Räumliche Dokumentation

 • 2.1. Merski sistemi
 • 2.2. Rekonstruiranje načrta najdišča
 • 2.3. Zemljene plasti / Erdschichten
 • 2.4. Stratigrafija tafonomskih skupin in zemljenih plasti / Stratigraphie der tafonomischen Gruppen und der Erdschichten

3. Vidljivost naselbinskih ostankov pri izkopavanjih 1943 in 1948–1951 / Sichtbarkeit der Siedlungsreste bei den Ausgrabungen von 1943 und 1948–1951

 • 3.1. Metoda iskanja skritih informacij / Methode der Suche nach verborgenen Informationen
 • 3.2. Stanje terenske dokumentacije / Stand der Geländedokumentation
 • 3.3. Enote opazovanja in tafonomske skupine / Beobachtungseinheiten und tafonomische Gruppen
 • 3.4. Drugi ostanki naselbinskega videza / Andere eventuelle Siedlungsreste
 • 3.5. Poti na grobišču / Wege auf dem Gräberfeld
 • 3.6. Jame, kamni, kosti, lončenina, žganina, ki niso naselbinski ostanki / Gruben, Steine, Knochen, Keramik, Brand, die keine Siedlungsreste darstellen

4. Izkopavanja 1975–1978 / Ausgrabungen von 1975 bis 1978

 • 4.1. Zgodnjesrednjeveške stavbe / Frühmittelalterliche Gebäude
 • 4.2. Zgodnjesrednjeveški plot / Frühmittelalterlicher Zaun
 • 4.3. Kamniti nasip / Steinaufschüttung
 • 4.4. Mlajše jame / Jüngere Gruben
 • 4.5. Posegi v tla v 20. stoletju / Eingriffe in den Boden im 20. Jahrhundert

5. Izkopavanja 1981–1985 / Ausgrabungen von 1981 bis 1985

 • 5.1. Antična kurišča / Antike Feuerstellen
 • 5.2. Zgodnjesrednjeveški stavbni ostanki / Frühmittelalterliche Gebäuderest
 • 5.3. Poti / Wege
 • 5.4. Srednjeveške jame za kole / Mittelalterliche Pfostenlöcher
 • 5.5. Novoveške jame in vkopi 20. stoletja / Neuzeitliche Gruben und Eingrabungen des 20. Jahrhunderts

6. Ostanki velikih sesalcev z zgodnjesrednjeveške Pristave / Large mammal remains from Early Mediaeval Pristava (Reste von großen Säugetieren im frühmittelalterlichen Pristava) (Borut TOŠKAN, Janez DIRJEC)

 • 6.1. Metode / Methods (Methoden
 • 6.2. Taksonomija / Taxonomy (Taxonomie)
 • 6.3. Variabilnost v prostoru / Spatial variability of finds (Raumvariabilität)
 • 6.4. Primerjava med alohronimi in alopatričnimi vzorci velikih sesalcev / Comparison between allochronous and allopatric samples of large mammals (Vergleich zwischen allochronen und allopatrischen Mustern der großen Säugetiere)
 • 6.5. Sklep / Conclusion (Schlussfolgerung)
 • 6.6. Priloge

7. Pes ali volk? Analiza kanidnega skeleta iz grobišča na Pristavi / Dog or Wolf? Analysis of a canid skeleton from the burial site at Pristava (Hund oder Wolf? Analyse des Canidenskeletts aus dem Gräberfeld von Pristava) (Borut TOŠKAN, Benjamin ŠTULAR)

 • 7.1. Material in metoda / Material and method (Material und Methode)
 • 7.2. Determinacija / Determination (Bestimmung)
 • 7.3. Sklep / Conclusion (Schlussfolgerung)

8. Zaključek / Schlussfolgerung

9. Literatura / Bibliographie

10. Katalog predmetov / Katalog der Gegenstände (Mateja BELAK, Andrej PLETERSKI, Timotej KNIFIC)

Prilogi / Anhänge


Ključne besede
arheološka izkopavanja
arheološke najdbe
arheološke raziskave
Bled
katalogi
naselbine
srednji vek
zgodnji srednji vek
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR