Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični. Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike

Avtorica: Lucija Grahek
Leto: 2013


Stiško prazgodovinsko naselje Cvinger nad Virom pri Stični s pripadajočimi gomilnimi grobišči sodi med najobsež­nejša železnodobna najdišča v Sloveniji. Z mogočnim obzidjem obdano naselje predstavlja enega od centrov dolenjske halštatske kulture, ki je bilo neprekinjeno poseljeno tudi v mlajši železni dobi. Naselje je bilo raziskano s sistematičnimi izkopavanji z mednarodno soudeležbo v letih 1967 do 1974. Rezultati izkopavanj so že bili objavljeni, naselbinska keramika pa še ni bila deležna celovite obravnave in ovrednotenja. Temu je posvečeno pričujoče delo, ki je sestavljeno iz treh osnovnih delov: prvi del (pdf, 54 MB) ponovno obravnava rezultate sistematičnih izkopavanj in podaja podrobni oris stratigrafije najdbnih kompleksov, kar predstavlja temelj za osrednji del; to je tehnološko, tipološko in kronološko analizo keramike. Drugi del (pdf; 12 MB) obsega katalog reprezentativnega izbora naselbinske keramike, ki je predmet obravnave in ga vse dosedanje objave stiškega gradišča niso vsebovale. Zadnji del predstavlja celotna baza (zapisana kot txt) naselbinske keramike iz Stične.Kazalo vsebine

 • 1. Uvod
 • 2. Stratigrafija najdbnih kompleksov
  • 2.1 Sonde na obodu naselja
  • 2.2 Sonde v notranjosti naselja
 • 3. Keramične najdbe iz naselja v Stični
  • 3.1 Splošen oris
  • 3.2 Ohranjenost najdb
  • 3.3 Način izdelave in tehnološke značilnosti keramike
  • 3.4 Tipološka razvrstitev keramike
  • 3.5 Analiza okrasa
  • 3.6 Kronološka podoba Stične z vidika naselbinske keramike
 • 4. Primerjava keramike iz Stične z drugimi naselji dolenjske skupine
 • 5. Sklep
 • 5.1 Summary
 • 6. Seznami
  • 6.1 Seznam slik
  • 6.2 Literatura
 • 7. Katalog
 • 8. Table
 • 9. Dodatek (podatkovna baza keramike)Ključne besede
arheološka najdišča
arheološke najdbe
elektronske knjige
keramika
Slovenija
Vir pri Stični
železna doba
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR