Večkulturna Slovenija. Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru

Avtorica: Janja Žitnik Serafin
Leto: 2008


Prvi del knjige obravnava položaj slovenske izseljenske književnosti in njeno mesto v okviru slovenske nacionalne kulture. V drugem delu so predstavljeni najrazpoznavnejši priseljenski pisci v Sloveniji in njihov položaj v kulturnem kontekstu nove domovine. Tretji del je posvečen širši obravnavi položaja priseljencev v Sloveniji, stopnje njihove (kulturne, socialno-ekonomske, politične) integracije, stopnje njihove enakopravnosti na področju ohranjanja in izražanja etnične/kulturne identitete ter uveljavljanja njihovih kulturno-umetniških dejavnosti in dosežkov v širši slovenski družbi. Zadnji del knjige odpira vrsto primerjav med kulturnim položajem slovenskih izseljencev in priseljencev v Sloveniji. Težišča obravnave so na dejavnikih, ki vplivajo na kulturno življenje priseljenske skupnosti kot take, pa tudi na vprašanjih literarne dvojezičnosti izseljenskih/priseljenskih piscev ter problemu togega zamejevanja nacionalne književnosti z enim samim »nacionalnim jezikom«.

Zadnje poglavje ponuja teoretski koncept koncentrične paradigme nacionalne književnosti.

»Avtorica je razdrla ideološke in politične predsodke v našem odnosu do različnih omejujočih kulturno-političnih praks na Slovenskem. Tako kot sta bili slovenska izseljenska in zamejska kultura (molče) stigmatizirani do začetka devetdesetih – torej do nastanka »nacionalne« slovenske države, je na enak način sedaj spregledana kultura naših sodržavljanov, ki niso slovenske narodnosti. Zanimiv je vzorec izključevanja, ki se, le v manjši meri spremenjen, ponavlja. Do spremembe političnega sistema je nad izseljensko in zamejsko kulturo visel, sicer neizgovorjen, dvom politične korektnosti. Z osamosvojitvijo se je pregrada politične primernosti v veliki meri podrla, vzpostavil pa se je nov simbol izključevanja: nacionalni. Ta pa iz slovenske kulture izganja drugo skupino ljudi: priseljence in njihove potomce. Težko je iz ogromne količine relevantnih problemov, ki se jih avtorica loteva v tem delu, izluščiti najbolj pomembne, a razbijanje stereotipov, ki jih goji večinska kultura o drugih sokulturah v Sloveniji, je zanesljivo eden takih. To pa avtorica počne ne le strokovno korektno, ampak tudi raziskovalno pogumno.« (Matjaž Hanžek)

»V znanstveni monografiji Večkulturna Slovenija /…/ pred bralca zdaj prvič na sistematičen način stopajo nekateri konkretni podatki in teoretični premisleki, ki dobrodošlo širijo predstavni okvir »slovenske kulture«. Na slovenski kulturni zemljevid izrisujejo namreč nove izohipse in zapolnjujejo bele lise, v katerih stanujejo razseljeni pisatelji in priseljenske pesnice iz manj srečnih dežel bivše Jugoslavije, pa tudi tiste pustolovske duše, ki so si Slovenijo izbrale za svoj drugi dom. Njihove pesmi in zgodbe, eseji in mostovi med raznolikimi tradicijami /…/ pomembno prispevajo h kulturnemu bogastvu slovenskega prostora, pri tem pa vztrajno, četudi pritajeno, opozarjajo na njegovo pluralno naravo in mnogotere zaloge smisla, iz katerih rastejo poganjki sodobne »slovenske kulture«. Za poznavalce nujna, za radovedne bralce pa priporočljiva knjiga, ki omogoča, da slovenski svet gledamo skozi več kot ena sama očala.« (Aleš Debeljak)Kazalo vsebine

SPREMNA MISEL (Matjaž Hanžek)

PREDGOVOR

UVOD

Predmet raziskave

Dosedanje študije

Teoretska izhodišča in metodološka pojasnila

Terminološka pojasnila

O sporni rabi nekaterih pojmov

1. POLOŽAJ IZSELJENSKE KNJIŽEVNOSTI V MATIČNEM PROSTORU

Razpoznavnost izseljenske književnosti

Obseg in kakovost slovenske izseljenske književnosti

Razvoj literarne dejavnosti in pomembnejši pisci

Mesto slovenske izseljenske književnosti v matični kulturi

Integriranost izseljenske književnosti v slovensko literarno zgodovino

Slovenska izseljenska književnost v matičnem šolstvu

2. POLOŽAJ LITERARNEGA DELA PRISELJENCEV V SLOVENIJI (Lidija Dimkovska)

Književno delo priseljencev v Sloveniji

Položaj priseljenskih avtorjev v slovenski kulturi

3. KULTURNI POLOŽAJ PRISELJENCEV IN NJIHOVIH POTOMCEV V SLOVENIJI

Metodološka pojasnila k anketi

Identitetni vidiki

Kazalci in dejavniki kulturnega položaja priseljencev

Priseljenska izkušnja v Sloveniji v luči integracijskih načel

4. NA POTI K ENAKOPRAVNI JEZIKOVNI IN KULTURNI INTEGRACIJI

Dinamika kulturnega življenja priseljenske skupnosti

Izseljenska literarna in publicistična dejavnost v luči statističnih primerjav

Vidiki literarne dvojezičnosti

Meje nacionalne književnosti, meje naroda

Koncentrična shema nacionalne književnosti

SKLEP

MULTICULTURAL SLOVENIA: The Position of Migrant Literature and Culture

in Slovenia (Summary)

IZVLEČEK IN KLJUČNE BESEDE

ABSTRACT AND KEY WORDS

VIRI IN LITERATURA

Tiskane objave

Spletni viri

Drugi viri

Leposlovje

IMENSKO KAZALO


Ključne besede
kulturna zgodovina
likovno ustvarjanje
migracije
slovenska izseljenska književnost
slovenski izseljenci
večkulturnost
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR