Skip to main content
Varovanje kraških voda. Obširen slovenski pristop h kartiranju ranljivosti in tveganja za onesnaženje.
The Protection of Karst Waters. A comprehensive Slovene approach to vulnerability and contamination risk mapping.


Avtorica: Nataša Ravbar
Leto: 2007


Pitna voda je dragocena dobrina, toda niti po količini in ne po kakovosti ni vsem dostopna. Kraški vodonosniki hranijo velike količine vode, vendar so tudi izredno občutljivi na onesnaženje. Njihova pasivna in aktivna zaščita postaja vse bolj pomembna. Zato so izobraževanje različnih ciljnih skupin ter nove tehnične rešitve nujne.

Monografija Nataše Ravbar je izjemno pomembna z obeh vidikov. Rezultati anketiranja prikazujejo odnos lokalnega prebivalstva na slovenskem krasu do pitne vode. Poleg tega se v svetu za zaščito kraških voda vse bolj uporablja koncept kartiranja ranljivosti podzemne vode. Na podlagi splošnega pregleda obstoječih metod, uporabljenih in ponekod celo zakonsko določenih, avtorica za potrebe varovanja kraških voda predlaga novo celostno metodologijo za kartiranje ranljivosti in tveganja podzemne vode na onesnaženje – t. i. slovenski pristop.

Predlagana metodologija je bila uspešno aplicirana, rezultati pa preverjeni v zaledju vodnega vira Podstenjšek v jugozahodni Sloveniji. Uporabljeno je bilo obsežno število hidrogeoloških in geomorfoloških metod ter tehnik, med drugim monitoring izvirov, hidrokemične analize, geofizične meritve, sledilni poizkusi in podobno. V knjigo so podana nova spoznanja hidrogeoloških značilnosti obravnavanega območja.

Monografija je namenjena načrtovalcem in odločevalcem, ki se ukvarjajo z zaščito in upravljanjem kraških vodnih virov ter znanstvenikom, ki se ukvarjajo z raziskavami kraške hidrogeologije in kartiranjem ranljivosti. Je koristen vir informacij in idej za nadaljnje raziskave na področju zaščite kraške podzemne vode v Sloveniji in drugod.Kazalo vsebine

1 INTRODUCTION

1 The background

2 Goals and objectives

I – METHODOLOGY

2 KARST AQUIFER SYSTEMS

1 General properties and vulnerability of karst aquifers

2 Karst in Slovenia with special regard to hydrological systems

1 Alpine karst

2 Dinaric karst

3 Isolated karst

3 Human impact on karst water source quality – examples from Slovenia

3 KARST WATER SOURCES IN SLOVENIA

1 Importance of karst water sources

2 Contemporary drinking water consumption - in southwestern Slovenia

1 Introductory remarks

2 Attitude towards drinking water

3 Water source management and its quality

3 Conclusions

4 PROTECTION OF WATER SOURCES

1 Preliminary note

2 Slovene legislation on water source protection

3 The legislative response to the karst environment

4 Vulnerability and risk mapping as an alternative

5 VULNERABILITY ASSESSMENT AND MAPPING

1 Terminology

2 The concept of vulnerability

3 Overview of some basic methods

1 The EPIK method

2 The PI method

3 The SINTACS method

4 The Irish method

5 The European Approach

6 The COP method

7 The Simplified method

6 VULNERABILITY MAPPING IN SLOVENE KARST REGIONS

1 Previous experience

2 General methodological problems related to vulnerability assessment

3 A new method proposal?

7 THE SLOVENE APPROACH TO INTRINSIC VULNERABILITY MAPPING

1 Introductory remarks

2 Overlying layers (O factor)

1 Soil sub-factor classification

2 Evaluation of the extremely karstified areas protective function

3 Infiltration conditions (C factor)

1 Integrating hydrological variability

2 Integrating surface waters

3 Evaluation of the slope inclination and vegetation cover protection values

4 Assessment of the C factor

4 Precipitation regime (P factor)

5 Karst network development (K factor)

6 Source protection zones determination

8 THE SLOVENE APPROACH TO HAZARD AND RISK MAPPING

1 Introductory remarks

2 Basic concepts

3 Hazard assessment

1 Hazard weighting

2 Hazard ranking

3 Likelihood of a contaminant release

4 Production of hazard maps

4 Importance of water resource or source

5 Risk assessment

1 Risk intensity

2Total risk assessment

II – APPLICATION

9 HYDROGEOLOGICAL CHARACTERISATION OF THE STUDIED AREA

1 The Podstenjšek karst springs

2 Overview of previous research

3 Geological and hydrological settings

4 Climate conditions

5 Soil and vegetation cover

6 Hydrological characteristics of the Podstenjšek springs

7 Outlining the recharge area of the springs

1 Water balance and hydrograph analyses

2 Hydrochemical and microbiological properties

3 Tracer test findings

4 Delineation of the catchment area

8 Characteristics of the catchment area

1 Detailed structural-lithological and geomorphological mapping

2 Soil and sediment depth measurements

10 APPLICATION OF DIFFERENT VULNERABILITY METHODS

1 Overview

2 Application of the EPIK method and results

3 Application of the PI method and results

4 Application of the COP method and results

5 Application of the Simplified method and results

6 Application of the Slovene Approach and results

7 Comparison of the maps and discussion

11 HAZARD AND RISK ASSESSMENT

1 Importance of the Podstenjšek springs for drinking water supply

2 Actual and potential sources of contamination

1 The Šembije village

2 Agricultural activities

3 Traffic

4 Waste material disposal and excavation sites

3 Mapping of hazards

4 Risk mapping

5 Necessary measures for the springs protection

6 Future planning predictions

12 VALIDATION OF THE RESULTING MAPS

1 Reliability of the maps and validation mode

2 Validation of the obtained maps with tracer tests

1 Injection sites infiltration conditions

2 Injection mode

3 Sampling and analysing

3 Results

4 Concluding comment

13 GENERAL CONCLUSIONS AND OUTLOOK

1 Significance of the results

2 Applicability of the Slovene Approach

3 Mapping scale

4 New research challenges

1 Dependence of karst aquifer’s vulnerability on the hydrological conditions

2 A holistic validation technique development

3 Integrating exploitation issues

14 VAROVANJE KRAŠKIH VODA – OBŠIREN SLOVENSKI PRISTOP H

KARTIRANJU RANLJIVOSTI IN TVEGANJA ZA ONESNAŽENJE (POVZETEK)

1 Predstavitev problematike

2 Namen in praktična vrednost raziskave

3 Izhodišče za razvoj Slovenskega pristopa

4 Ocenjevanje naravne ranljivosti

1Vrednotenje zaščitne funkcije

2Vključitev hidrološke spremenljivosti ter zaščita površinskih voda

3Vrednotenje nagnjenosti površja in vegetacijskega pokrova

4Padavinski režim

5 Ocenjevanje ranljivosti vodnih virov

1 Razvoj kraškega sistema (K faktor)

2 Določevanje vodovarstvenih območij

6 Analiza tveganja

1 Ocenjevanje dejanskih in potencialnih obremenjevalcev

2 Pomembnost podzemne vode ali vodnega vira

3 Ocenjevanje tveganja za onesnaženje vodnega telesa

7 Aplikacija na primeru izvirov Podstenjška

1Naravne značilnosti zaledja

2Fizikalno-kemične značilnosti izvirov

3Antropogene dejavnosti v zaledju

4Karte naravne ranljivosti zaledja in tveganje za vodne vire

8 Veljavnost kart

9 Nujni ukrepi za zavarovanje in nasveti za prihodnje načrtovanje

10 Sklepi in izzivi za raziskovanje

15 REFERENCES

1 Literature

2 Other data sources


Ključne besede
Kras
kraška hidrologija
varstvo voda
vodni viri
vodonosniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR