Trst: umetnostni izraz ob nacionalnem vprašanju. Glasba, likovna in besedna umetnost ob slovensko-italijanski meji v drugi polovici XIX stoletja do prihoda fašizma
Trieste: l'espressione artistica e la questione nazionale. La musica, le arti figurative e le lettere nella seconda metà dell’ Ottocento al confine italo-sloveno fino all’ avvento del fascismo


Uredil: Aleksander Rojc
Leto: 2015


Znanstvena monografija je nastala ob stoletnici Glasbene matice v Trstu, ustanovljene v času največjega družbeno-gospodarskega vzpona slovenskega tržaškega meščanstva ter predstavlja enega kulturnih temeljev večkulturnega Trsta. V dvojezični monografiji dvanajst akademskih znanstvenikov razmišlja o glasbeni, literarni, likovni in splošni kulturni zgodovini in ustvari zrcalno slovensko-italijansko obravnavo posameznih tem. Projekt je zasnovan na temeljih širokega komparativnega soočanja s kulturno stvarnostjo obravnavanega obdobja in posega tako na tematska področja, ki do danes niso doživela tako širokega in kompleksnega pristopa strokovnjakov različnih nacionalnih komponent. Prisotna so nova, izvirna branja slovenske, italijanske in skupne kulturne dediščine tržaškega območja, ki so v času preseganja mej in evropskega sodelovanja pomembna tudi kot prispevek pri uveljavljanju slovenskega znanja in slovenske kulture v širšem sosedstvu, kar pomeni, da monografija prispeva tudi k mednarodni uveljavitvi slovenske znanosti.

La monografia scientifica nasce in occasione del Centenario della Glasbena matica a Trieste,istituzione fondata quindi al tempo del massimo sviluppo della borghesia triestina e vuole così sottolinearne la valenza culturale fondamentale nella Trieste multiculturale di allora. Nella pubblicazione, completamente bilingue, dodici studiosi accademici riflettono sulla storia della musica,su quella letteraria, sul racconto figurativo e culturale in genere, creando in questo modo un esauriente quadro sloveno- italiano a specchio riguardo gli argomenti trattati. Il progetto si articola sulla base di un largo contesto comparativo relativo al succedere culturale e si cimenta dunque su dei campi tematici che fino ad oggi non sono mai stati affrontati in modo così ampio e complesso da studiosi di diversa estrazione nazionale.Sicuramente vengono in questo modo messe a fuoco interpretazioni assolutamente nuove dell'eredità culturale slovena,di quella italiana nonchè di quella comune del territorio triestino, proprio al tempo del superamento dei confini e di una fattiva collaborazione europea.La monografia va vista altresì anche come una presentazione della caratura scientifica e culturale degli sloveni, immettendosi in un contesto più ampio, il che sta anche a significare un contributo importante all'affermazione internazionale della valenza culturale slovena in genere.Kazalo vsebine

KNJIGI NA POT - INTRODUZIONE AL PROGETTO (Aleksander Rojc)
UVODNA MISEL - PREMESSA (Miloš Budin)
ZGODOVINSKI ORIS - QUADRO STORICO
Aleksej Kalc: Oblike organiziranosti slovenskega Trsta v času družbenega in narodnega vzpona / Forme organizzative degli sloveni a Trieste nel periodo della loro ascesa sociale e nazionale
Borut Klabjan: Češka, slovenska in slovanska narodna zavest v Trstu od l. 1848 do I. svetovne vojne / La coscienza nazionale boema, slovena e generalmente slava a Trieste dal 1848 al primo conflitto mondiale
Salvator Žitko: Odmevi tržaške Edinosti na francosko družbeno-politično stvarnost na prelomu 19. in 20. stoletja v kontekstu njenih idejno-nazorskih opredelitev / Gli echi della triestina “Edinost" riguardo la realtà sociale e politica francese a cavallo tra Ottocento e Novecento nell’ambito delle proprie valenze ideologiche
LITERARNA PREMISA - LA PARENTESI LETTERARIA
Tatjana Rojc: Od Prešerna do Cankarja: od literarnega subjekta do namenskosti / Da Prešeren a Cankar: dalla letteratura del soggetto alla letteratura come funzione
Cristina Benussi: L’interventismo della letteratura / Interventizem v književnosti
FIGURATIVNO - UMETNIŠKI ZAKLEPAJ - IL MOMENTO FIGURATIVO
Milček Komelj: Slovenska likovna pripoved druge polovice 19.stoletja / L’attività artistica slovena nella seconda metà dell’Ottocento
Donata Levi: Istituzioni culturali e politica artistica a Trieste nella seconda seconda metà dell’Ottocento / Kulturne ustanove in umetnostna politika v Trstu v drugi polovici 19. stoletja
GLASBENI UTRINKI - IL PANORAMA MUSICALE
Aleksander Rojc:  Trieste musicalissima
Stefano Bianchi:  Opera e operisti a Trieste nel secondo Ottocento / Opera in operni ustvarjalci v drugi polovici 19.stoletja
Stanislav Tuksar: Hrvatski narodni preporod (1830.-1848.) i glazba / Hrvaški narodni preporod (1830–1848) in glasba / Il risorgimento nazionale croato (1830-1848) e la musica
Ivano Cavallini: L’immagine degli slavi del Sud nell’opera italiana tra Illirismo e esotismo dopo il 1848 / Podoba Južnih Slovanov v italijanski operi med ilirizmom in eksotičnostjo po letu 1848
 Cena
ni več na zalogi


Ključne besede
kulturna zgodovina
narodna zavest
Slovani
Slovenci
Trst
umetnostna zgodovina
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR