Title:
Trst: umetnostni izraz ob nacionalnem vprašanju. Glasba, likovna in besedna umetnost ob slovensko-italijanski meji v drugi polovici XIX stoletja do prihoda fašizma
Trieste: l'espressione artistica e la questione nazionale. La musica, le arti figurative e le lettere nella seconda metà dell’ Ottocento al confine italo-sloveno fino all’ avvento del fascismo
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content
KNJIGI NA POT - INTRODUZIONE AL PROGETTO (Aleksander Rojc)
UVODNA MISEL - PREMESSA (Miloš Budin)
ZGODOVINSKI ORIS - QUADRO STORICO
Aleksej Kalc: Oblike organiziranosti slovenskega Trsta v času družbenega in narodnega vzpona / Forme organizzative degli sloveni a Trieste nel periodo della loro ascesa sociale e nazionale
Borut Klabjan: Češka, slovenska in slovanska narodna zavest v Trstu od l. 1848 do I. svetovne vojne / La coscienza nazionale boema, slovena e generalmente slava a Trieste dal 1848 al primo conflitto mondiale
Salvator Žitko: Odmevi tržaške Edinosti na francosko družbeno-politično stvarnost na prelomu 19. in 20. stoletja v kontekstu njenih idejno-nazorskih opredelitev / Gli echi della triestina “Edinost" riguardo la realtà sociale e politica francese a cavallo tra Ottocento e Novecento nell’ambito delle proprie valenze ideologiche
LITERARNA PREMISA - LA PARENTESI LETTERARIA
Tatjana Rojc: Od Prešerna do Cankarja: od literarnega subjekta do namenskosti / Da Prešeren a Cankar: dalla letteratura del soggetto alla letteratura come funzione
Cristina Benussi: L’interventismo della letteratura / Interventizem v književnosti
FIGURATIVNO - UMETNIŠKI ZAKLEPAJ - IL MOMENTO FIGURATIVO
Milček Komelj: Slovenska likovna pripoved druge polovice 19.stoletja / L’attività artistica slovena nella seconda metà dell’Ottocento
Donata Levi: Istituzioni culturali e politica artistica a Trieste nella seconda seconda metà dell’Ottocento / Kulturne ustanove in umetnostna politika v Trstu v drugi polovici 19. stoletja
GLASBENI UTRINKI - IL PANORAMA MUSICALE
Aleksander Rojc:  Trieste musicalissima
Stefano Bianchi:  Opera e operisti a Trieste nel secondo Ottocento / Opera in operni ustvarjalci v drugi polovici 19.stoletja
Stanislav Tuksar: Hrvatski narodni preporod (1830.-1848.) i glazba / Hrvaški narodni preporod (1830–1848) in glasba / Il risorgimento nazionale croato (1830-1848) e la musica
Ivano Cavallini: L’immagine degli slavi del Sud nell’opera italiana tra Illirismo e esotismo dopo il 1848 / Podoba Južnih Slovanov v italijanski operi med ilirizmom in eksotičnostjo po letu 1848
 

Publishing Houses

Glasbena matica Trst • Založba ZRC

Publisher

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-799-8

Specifications

paperback • 14 × 23 cm • 440 pages

Price

no longer available