Trst: umetnostni izraz ob nacionalnem vprašanju. Glasba, likovna in besedna umetnost ob slovensko-italijanski meji v drugi polovici XIX stoletja do prihoda fašizma
Trieste: l'espressione artistica e la questione nazionale. La musica, le arti figurative e le lettere nella seconda metà dell’ Ottocento al confine italo-sloveno fino all’ avvento del fascismo


Edited by: Aleksander Rojc
Year: 2015Table of content

KNJIGI NA POT - INTRODUZIONE AL PROGETTO (Aleksander Rojc)
UVODNA MISEL - PREMESSA (Miloš Budin)
ZGODOVINSKI ORIS - QUADRO STORICO
Aleksej Kalc: Oblike organiziranosti slovenskega Trsta v času družbenega in narodnega vzpona / Forme organizzative degli sloveni a Trieste nel periodo della loro ascesa sociale e nazionale
Borut Klabjan: Češka, slovenska in slovanska narodna zavest v Trstu od l. 1848 do I. svetovne vojne / La coscienza nazionale boema, slovena e generalmente slava a Trieste dal 1848 al primo conflitto mondiale
Salvator Žitko: Odmevi tržaške Edinosti na francosko družbeno-politično stvarnost na prelomu 19. in 20. stoletja v kontekstu njenih idejno-nazorskih opredelitev / Gli echi della triestina “Edinost" riguardo la realtà sociale e politica francese a cavallo tra Ottocento e Novecento nell’ambito delle proprie valenze ideologiche
LITERARNA PREMISA - LA PARENTESI LETTERARIA
Tatjana Rojc: Od Prešerna do Cankarja: od literarnega subjekta do namenskosti / Da Prešeren a Cankar: dalla letteratura del soggetto alla letteratura come funzione
Cristina Benussi: L’interventismo della letteratura / Interventizem v književnosti
FIGURATIVNO - UMETNIŠKI ZAKLEPAJ - IL MOMENTO FIGURATIVO
Milček Komelj: Slovenska likovna pripoved druge polovice 19.stoletja / L’attività artistica slovena nella seconda metà dell’Ottocento
Donata Levi: Istituzioni culturali e politica artistica a Trieste nella seconda seconda metà dell’Ottocento / Kulturne ustanove in umetnostna politika v Trstu v drugi polovici 19. stoletja
GLASBENI UTRINKI - IL PANORAMA MUSICALE
Aleksander Rojc:  Trieste musicalissima
Stefano Bianchi:  Opera e operisti a Trieste nel secondo Ottocento / Opera in operni ustvarjalci v drugi polovici 19.stoletja
Stanislav Tuksar: Hrvatski narodni preporod (1830.-1848.) i glazba / Hrvaški narodni preporod (1830–1848) in glasba / Il risorgimento nazionale croato (1830-1848) e la musica
Ivano Cavallini: L’immagine degli slavi del Sud nell’opera italiana tra Illirismo e esotismo dopo il 1848 / Podoba Južnih Slovanov v italijanski operi med ilirizmom in eksotičnostjo po letu 1848
 price
no longer available


Keywords
art history
collective volume
cultural history
national consciousness
Slavs
Slovenes
Trieste
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR