Skip to main content
Svetovna kriza in Slovenci. Kako jo preživeti?.


Avtor: Franjo Štiblar
Leto: 2008


V knjigi je prikazana globalna finančna in realna kriza, njen dosedanji razvoj in napoved prihodnjega razvoja ter njeni učinki na slovensko gospodarstvo, finančni sektor in prebivalce Slovenije. Cilj knjige je seznaniti slovensko družbo, gospodarstvo, njegov realni in finančni sektor ter prebivalce s prihajajočimi neugodnimi gospodarskimi trendi in jih pripraviti nanje, tako da bi se z ustreznimi konkretnimi prilagoditvami v čim večji meri izognili njenim neugodnim posledicam.

Knjiga v uvodu prikaže situacijo v svetovnem in slovenskem gospodarstvu ter poda kratkoročno napoved razvoja, ki ne bo ugoden. Posebej opiše razloge, zaradi katerih ostaja resnica o krizi zamolčana in zakaj to ni najbolje.

V prvem delu knjige so opisani širši ekonomskoteoretični razlogi za različne odgovore na ekonomska vprašanja in njihovo uporabo v ekonomskih doktrinah, ki oblikujejo gospodarski sistem in delovanje ekonomske politike, pripeljali pa so do sedanje krize.

Drugi del opisuje nepremičninsko in finančno krizo v svetu, razčlenjuje njen vpliv na recesijo v realnem sektorju, opisuje razloge za krizo, identificira krivce, predstavi predloge za njeno reševanje ter širše implikacije krize za ureditev svetovnega finančnega sektorja in gospodarstva. Posebno poglavje je posvečeno opisu kriznega položaja v posameznih vodilnih državah sveta, posebno tistih, ki so pomembne bodisi kot svetovne velesile bodisi kot glavne gospodarske partnerice Slovenije. Posebej je podan verjetni scenarij prihodnjega razvoja krize v svetu.

Tretji del predstavlja jedro knjige, saj govori o vplivu globalne krize na slovenski finančni in realni sektor gospodarstva in na prebivalce Slovenije ter predlaga ukrepe za preprečitev ali vsaj omilitev njenih posledic. Najprej so ocenjeni zunanji vplivi in domači dejavniki, ki bodo vplivali v naslednjih mesecih na delovanje slovenskega finančnega in realnega sektorja gospodarstva. Zatem so podani konkretni predlogi, kako se odzvati na krizo na makroravni (vlada, centralna banka in druge nadzorne finančne ustanove), v podjetjih in finančnih družbah, in kako naj se prebivalci čim bolje prilagodijo krizi pri odločanju o ustvarjanju in delitvi dohodka ter predvsem pri razporeditvi prihrankov oziroma premoženja. V okviru prihajajoče krize so ocenjena določila koalicijske pogodbe nove Vlade Republike Slovenije (kot njene srednjeročne strategije) in ustrezne kadrovske rešitve, da bi v kar največji meri uspešno odgovorila na izzive krize. Prav tako so predlagani potrebni ukrepi ekonomske politike, ki naj bi omilili neugodne posledice krize za slovenski poslovni in zasebni svet. Sledi opis modela, po katerem smo sami reševali bančni in širši finančni sistem v času tranzicije, ki je pomenila krizo (padec produkta za 22 %), in kako bi bil le-ta v resnici uporaben tudi za sedanje reševanje finančne (bančne) krize v svetu.

Zaključni del knjige govori o širših implikacijah prihajajoče krize v svetu in pri nas ter predvsem o mogočih poteh reševanja krize v svetu. Govori o tem, kaj nas čaka. Predstavljene so ideje o postavitvi novega globalnega finančnega sistema in načinov gospodarjenja, predlagano pa je tudi, kakšen naj bo odziv Slovenije: vlade, finančnih avtoritet, finančnih in gospodarskih družb ter njenega prebivalstva.Kazalo vsebine

UVOD

1. O nastanku in ciljih knjige

2. Krizna situacija in napoved nadaljnjega poslabšanja

Položaj v svetu

Rezultati modela LINK

Predpostavke napovedi glede pogojev gospodarjenja

Napoved za leto 2009

Stanje slovenskega gospodarstva in napoved

3. Zakaj ostaja resnica o krizi zamolčana?

I. del: OKVIRI

1. Zakaj različni odgovori na ekonomska vprašanja?

Predstavitev problema

Skok v zgodovino – nastanek in razvoj ekonomske znanosti

Razvoj znanstvenega spoznanja v ekonomski znanosti

Zgodovinski razvoj ekonomske znanosti

Predznanstvena faza

Problemi pri nastajanju ekonomske znanosti, sestavljene iz

ekonomskih teorij

Sedanje stanje ekonomske znanosti

Značilnosti in problemi ekonomske znanosti

Definicija ekonomske znanosti

Razlikovanje ekonomske znanosti od neznanstvenih dejavnosti

Znanstvena metoda v ekonomski znanosti

Znanstvene teorije v ekonomski znanosti

Vrednostne sodbe v ekonomski znanosti

Subjekt ekonomske znanosti

Ekonomisti in njihova znanstvena skupnost

Izobrazba ekonomista

Ekonomska znanost v sistemu znanosti

Mesto ekonomske znanosti v sistemu znanosti

Znanstvenost ekonomske znanosti

Odnos ekonomske znanosti do nekaterih drugih znanosti

2. Ekonomske doktrine v praksi

Novejša zgodovina ekonomsko-teoretičnih konfrontacij v svetu

Opis

Narobe svet

Ekonomske doktrine v Sloveniji: spor med fiskalisti in monetaristi........

Pregled dosedanjega razvoja

20. stoletje – do osamosvojitve

Čas samostojnosti Slovenije

Postopki

Prvi dve leti samostojnosti

Štiri strategije

Ekonomske vsebine v tranziciji

Ekonomski sistem

Ekonomska politika

Vstop Slovenije v EU in v EMU

Kako naprej v Sloveniji?

Vsebinska usmerjenost vladne koalicijske pogodbe

Kadrovska homogenost (vladne in svetovalske ekipe)

II. del: svetovna KRIZA

1. Opis nepremičninsko-finančne krize v svetu

Nastanek (in pok) hipotekarnega in finančnega balona

Oblikovanje legalne piramidne sheme

Kako je prišlo do finančne krize v ZDA?

Razširitev finančne krize po državah, regijah in celinah

Evropa

Japonska

Azija

Kitajska

Latinska Amerika in Karibi

Afrika

Oceanija

Najnovejše aktivnosti za omilitev finančne krize

Padec borznih indeksov v letu 2008

Padec hedge skladov

Denarni trgi so konec oktobra postopno oživeli

2. Razlaga temeljnih vzrokov krize

Nastanek izvedenih finančnih instrumentov in listinjenja

Normativni akti finančne liberalizacije

3. Vpliv krize na realni sektor gospodarstva –

recesija ali celo depresija?

Znaki krize

Različni učinki recesije po različnih gospodarskih sektorjih

in regijah

ZDA

Zahodna Evropa

Vzhodna Evropa: članice EU, CIS, Jugovzhodna Evropa

Kako se odzivajo rastoči trgi?

4. Reševanje krize

Sistemski pristop

Pravilno zaporedje reševalnih ukrepov

Urgentno reševanje likvidnostne krize

Odprava problemov solventnosti bank

Pomoč realnemu sektorju

Monetarna spodbuda realnemu sektorju

Zakaj se dolar krepi proti evru?

Fiskalna spodbuda

Kaj pravijo izkušnje iz preteklih kriz?

5. Ekonomskopolitične implikacije – vzroki, krivda in

politična ekonomija krize

Tržni fundamentalizem kot vzrok krize

Kdo je kriv?

Krivci za nastanek hipotekarno-finančne krize

Krivci za napake pri reševanju krize

Politična ekonomija hipotekarno-finančne krize


Ključne besede
banke
ekonomska kriza
finančna kriza
gospodarstvo
kapitalski trgi
recesija
reševanje krize
zavarovalnice
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR