Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular

Uredila: Sneža Tecco Hvala
Leto: 2014


Knjiga zajema izvirne znanstvene članke domačih in tujih avtorjev, ki obravnavajo prazgodovinsko problematiko jugovzhodnoalpskega prostora in sosednjih pokrajin. V njih so predstavljeni rezultati novih odkritij in raziskovanj v posameznih regijah in specifičnih okoljih ter analize posameznih najdišč ali najdb.

Članki so razvrščeni po kronološkem principu in tematsko, osvetljujejo pa poselitvene slike na makro in mikro ravni (Šavel; Velušček/Čufar; Mele; Mlekuž/Črešnar; Mason), grobne kontekste (Ložnjak Dizdar; Gutjahr; Kmet'ová/Stegmann-Rajtár; Križ; Teržan; Dizdar/Potrebica; Cestnik; Belak) in podatke v arhivskih virih (Grahek; Božič) ali pa posebne najdbe (Hellmuth; Mihovilič; Turk; Gleirscher; Kerman, Preložnik, Tecco Hvala; Pavlin) in objekte (Svoljšak, Guštin). Prinašajo nova spoznanja o kulturnih stikih in povezavah, družbeni strukturi, obrtnih dejavnostih in središčih, grobnih ritualih in čaščenjih v bronasti in železni dobi. Temeljijo na modernih analizah in novih ovrednotenjih, opremljeni so z znanstvenim aparatom, vsebujejo nazorno ilustrativno gradivo, načrte najdišč, karte razprostranjenosti, preglednice in grafe. Dodani so jim izvlečki v slovenskem in angleškem jeziku ter prevedeni povzetki ali prevodi celotnih besedil. Knjiga je posvečena eminentnemu slovenskemu raziskovalcu bronaste in železne dobe ob njegovem jubileju. Njegovo raziskovalno delo je predstavljeno v uvodnem poglavju skupaj z izbrano osebno bibliografijo.Kazalo vsebine

 • Portret Janeza Dularja (Portrait of Janez Dular ) (Sneža TECCO HVALA)
 • Izbrana bibliografija Janeza Dularja / Selected bibliography of Janez Dular (Sneža TECCO HVALA, Primož PAVLIN)
 • Bakrena doba v Pomurju (Copper Age in the Pomurje region, Slovenia) (Irena ŠAVEL)
 • Kolišča na Ljubljanskem barju / Pile-dwellings at Ljubljansko barje (Anton VELUŠČEK, Katarina ČUFAR)
 • Butter, Wein oder Honig? Betrachtungen zu einer besonderen Gefäßbodenform aus der Gradina von Monkodonja bei Rovinj in Istrien (Maslo, vino ali, med? Razmislek o posebni obliki dna posod z Gradine Monkodonja pri Rovinju v Istri) (Anja HELLMUTH)
 • Two graves of the Late Urnfield period from Belišće (Podravina region, Croatia) (Dva groba kasne faze kulture polja sa žarama iz Belišća (Podravina, Hrvatska)) (Daria LOŽNJAK DIZDAR)
 • Das spätbronzezeitliche Grab 79 aus dem Gräberfeld von Kainach bei Wildon, Gem. Weitendorf, Stmk. (Christoph GUTJAHR). With a contributionby: Anthropologische Bestimmung der Leichenbrandreste aus Grab 79 des Spätbronze- und Früheisenzeitlichen Gräberfeldes von Kainach bei Wildon, Gem. Weitendorf, Stmk. (Silvia RENHART)(Poznobronastodobni grob 79 iz Kainacha pri Wildonu, o. Weitendorf, Avstrijska Štajerska)
 • Brončane sjekire sa zaliscima u zbirci Arheološkog muzeja Istre u Puli (Bronze winged axes in the collection of the Archaeological Museum of Istria in Pula, Croatia)(Kristina MIHOVILIĆ)
 • Bronastodobna polnoročajna meča iz Ljubljanice (Peter TURK). Z dodatkom: RTG-radiografija bronastih polnoročajnih mečev iz Ljubljanice (Zoran MILIĆ) / Two Bronze Age solid-hilted swords from the River Ljubljanica
 • Frühes Gold aus Kärnten (Zgodnje zlato iz Avstrijske Štajerske) (Paul GLEIRSCHER)
 • Zur symbolischen Bestattung von Pferdeschädeln in Gräbern der späten Urnenfelder- und der älteren Hallstattzeit (K simboliki konjskih lobanj v grobovih iz poznega žarnogrobiščnega in starejšega halštatskega obdobja) (Petra KMEŤOVÁ, Susanne STEGMANN-RAJTÁR)
 • Ormož in Hajndl – prispevek k raziskovanju kulturne krajine v zgodnji železni dobi (Ormož und Hajndl – ein Beitrag zur Erforschung einer Kulturlandschaft in der älteren Eisenzeit) (Marko MELE)
 • Landscape and identity politics of the Poštela hillfort (Pokrajina in politika identitet utrjene naselbine na Pošteli) (Dimitrij MLEKUŽ, Matija ČREŠNAR)
 • Kučar near Podzemelj: an Iron Age hillfort complex and its environs in the light of archaeological fieldwork since 1979 (Kučar pri Podzemlju: železnodobni kompleks gradišča in njegovo zaledje v luči arheoloških raziskav po letu 1979)(Philip MASON)
 • Pozabljene in odstrte železnodobne najdbe iz Podzemlja (Iron Age finds from Podzemelj – forgotten and found again) (Lucija GRAHEK)
 • Starejšeželeznodobna gomila iz Reve pri Dobrniču (Borut KRIŽ). Z dodatkom: Antropološka analiza kostnih ostnakov iz groba 15/3 iz Reve pri Dobrniču (Petra LEBEN SELJAK) (Early Iron Age barrow from Reva near Dobrnič )
 • Prvi med prvimi – o centralnem grobu gomile I na Kapiteljski njivi v Novem mestu (Biba TERŽAN). Z dodatkom: Analiza belega pigmenta na keramiki iz centralnega groba gomile I s Kapiteljske njive v Novem mestu (Žiga ŠMIT) / First among the firsts – the central grave of tumulus I at the Kapiteljska njiva in Novo mesto
 • Das Doppelkammhelm- und Pferdegrab, ausgegraben bei Vače im Jahre 1887 (Grob z dvogrebenasto čelado in konjem, izkopan pri Vačah leta 1887 (Dragan BOŽIČ)
 • Lončarjeva delavnica ob “obrtni poti" v železnodobni naselbini na Mostu na Soči (Pottery workshop on the ‘artisans’ street’ in the Iron Age settlement at Most na Soči) (Drago SVOLJŠAK)
 • Keramični oltar iz halštatske naselbine Kotare-Baza pri Murski Soboti (Clay altar from the Hallstatt settlement at Kotare-Baza near Murska Sobota) (Branko KERMAN)
 • Zahodnopanonski vijčki / West Pannonian spindle whorls (Andrej PRELOŽNIK)
 • Lončene situle iz starejše železne dobe na območju Slovenije (Early Iron Age ceramic situlae from Slovenia) (Sneža TECCO HVALA)
 • Starejšeželeznodobni košarasti obeski, okrašeni z vodoravnimi črtami / Early Iron Age basket-shaped pendants with horizontal line decoration (Primož PAVLIN)
 • Late La Tène warrior grave from Mali Bilač (Požega Valley, Croatia) (Kasnolatenski ratnički grob iz Maloga Bilača (Požeška kotlina, Hrvatska)) (Marko DIZDAR, Hrvoje POTREBICA)
 • Latensko grobišče na Kapiteljski njivi v Novem mestu: kronološka in prostorska analiza (La Tène necropolis at Kapiteljska njiva in Novo mesto: a chronological and spatial analysis) (Vojka CESTNIK)
 • Staroslovanski žarni grob s Kapiteljske njive v Novem mestu / Early Medieval cremation grave from Kapiteljska njiva in Novo mesto, Slovenia (Mateja BELAK)
 • Konstrukcija brez sledu. Staroslovanske zemljanke iz Prekmurja in pastirski stan iz obrežja Skadarskega jezera (Traceless construction. Early Slavic pit-huts from the Prekmurje region, Slovenia, and a shepherd’s dwelling on the shores of Lake Skadar, Montenegro) (Mitja GUŠTINRedna cena
56,00 €

Spletna cena
50,40 €


Ključne besede
arheologi
arheologija
arheološka najdišča
arheološke najdbe
Avstrija
Dular, Janez
Hrvaška
prazgodovina
Slovenija
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR