Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular

Edited by: Sneža Tecco Hvala
Year: 2014


The book includes original scientific papers discussing the prehistoric themes of the southeastern Alpine and neighbouring regions by Slovenian and other authors, in which the results of new discoveries and researches in the individual regions, specific environments and analyses of individual sites or finds are presented.
These articles are arranged chronologically and thematically. They shed light on the settlement pattern at the macro and micro levels (Šavel; Velušček/Čufar; Mele; Mlekuž/Črešnar; Mason), grave contexts (Ložnjak Dizdar, Gutjahr; Kmet'ová/Stegmann-Rajtár; Križ; Teržan; Dizdar/Potrebica; Cestnik; Belak), data recorded in archival sources (Grahek; Božič) or special finds (Hellmuth; Mihovilić; Turk; Gleirscher; Kerman, Preložník, Tecco Hvala, Pavlin) and structures (Svoljšak, Guštin). The aforementioned contributions bring new insights into cultural contacts and connections, the social structure, craft activities and centres, grave rituals and worship in the Bronze and Iron Ages. They are based on modern analyses, and new evaluations, contain a scientific apparatus and rich illustrative materials, plans, distribution maps, tables and graphs. Slovenian and English abstracts are included, as well as translated summaries or full-text translations. The book is dedicated to an accomplished Slovenian researcher of the Bronze and Iron Age, who is celebrating 65th anniversary. His research work is presented in the introduction along with selected personal bibliography.Table of content

 • Portret Janeza Dularja (Portrait of Janez Dular ) (Sneža TECCO HVALA)
 • Izbrana bibliografija Janeza Dularja / Selected bibliography of Janez Dular (Sneža TECCO HVALA, Primož PAVLIN)
 • Bakrena doba v Pomurju (Copper Age in the Pomurje region, Slovenia) (Irena ŠAVEL)
 • Kolišča na Ljubljanskem barju / Pile-dwellings at Ljubljansko barje (Anton VELUŠČEK, Katarina ČUFAR)
 • Butter, Wein oder Honig? Betrachtungen zu einer besonderen Gefäßbodenform aus der Gradina von Monkodonja bei Rovinj in Istrien (Maslo, vino ali, med? Razmislek o posebni obliki dna posod z Gradine Monkodonja pri Rovinju v Istri) (Anja HELLMUTH)
 • Two graves of the Late Urnfield period from Belišće (Podravina region, Croatia) (Dva groba kasne faze kulture polja sa žarama iz Belišća (Podravina, Hrvatska)) (Daria LOŽNJAK DIZDAR)
 • Das spätbronzezeitliche Grab 79 aus dem Gräberfeld von Kainach bei Wildon, Gem. Weitendorf, Stmk. (Christoph GUTJAHR). With a contributionby: Anthropologische Bestimmung der Leichenbrandreste aus Grab 79 des Spätbronze- und Früheisenzeitlichen Gräberfeldes von Kainach bei Wildon, Gem. Weitendorf, Stmk. (Silvia RENHART)(Poznobronastodobni grob 79 iz Kainacha pri Wildonu, o. Weitendorf, Avstrijska Štajerska)
 • Brončane sjekire sa zaliscima u zbirci Arheološkog muzeja Istre u Puli (Bronze winged axes in the collection of the Archaeological Museum of Istria in Pula, Croatia)(Kristina MIHOVILIĆ)
 • Bronastodobna polnoročajna meča iz Ljubljanice (Peter TURK). Z dodatkom: RTG-radiografija bronastih polnoročajnih mečev iz Ljubljanice (Zoran MILIĆ) / Two Bronze Age solid-hilted swords from the River Ljubljanica
 • Frühes Gold aus Kärnten (Zgodnje zlato iz Avstrijske Štajerske) (Paul GLEIRSCHER)
 • Zur symbolischen Bestattung von Pferdeschädeln in Gräbern der späten Urnenfelder- und der älteren Hallstattzeit (K simboliki konjskih lobanj v grobovih iz poznega žarnogrobiščnega in starejšega halštatskega obdobja) (Petra KMEŤOVÁ, Susanne STEGMANN-RAJTÁR)
 • Ormož in Hajndl – prispevek k raziskovanju kulturne krajine v zgodnji železni dobi (Ormož und Hajndl – ein Beitrag zur Erforschung einer Kulturlandschaft in der älteren Eisenzeit) (Marko MELE)
 • Landscape and identity politics of the Poštela hillfort (Pokrajina in politika identitet utrjene naselbine na Pošteli) (Dimitrij MLEKUŽ, Matija ČREŠNAR)
 • Kučar near Podzemelj: an Iron Age hillfort complex and its environs in the light of archaeological fieldwork since 1979 (Kučar pri Podzemlju: železnodobni kompleks gradišča in njegovo zaledje v luči arheoloških raziskav po letu 1979)(Philip MASON)
 • Pozabljene in odstrte železnodobne najdbe iz Podzemlja (Iron Age finds from Podzemelj – forgotten and found again) (Lucija GRAHEK)
 • Starejšeželeznodobna gomila iz Reve pri Dobrniču (Borut KRIŽ). Z dodatkom: Antropološka analiza kostnih ostnakov iz groba 15/3 iz Reve pri Dobrniču (Petra LEBEN SELJAK) (Early Iron Age barrow from Reva near Dobrnič )
 • Prvi med prvimi – o centralnem grobu gomile I na Kapiteljski njivi v Novem mestu (Biba TERŽAN). Z dodatkom: Analiza belega pigmenta na keramiki iz centralnega groba gomile I s Kapiteljske njive v Novem mestu (Žiga ŠMIT) / First among the firsts – the central grave of tumulus I at the Kapiteljska njiva in Novo mesto
 • Das Doppelkammhelm- und Pferdegrab, ausgegraben bei Vače im Jahre 1887 (Grob z dvogrebenasto čelado in konjem, izkopan pri Vačah leta 1887 (Dragan BOŽIČ)
 • Lončarjeva delavnica ob “obrtni poti" v železnodobni naselbini na Mostu na Soči (Pottery workshop on the ‘artisans’ street’ in the Iron Age settlement at Most na Soči) (Drago SVOLJŠAK)
 • Keramični oltar iz halštatske naselbine Kotare-Baza pri Murski Soboti (Clay altar from the Hallstatt settlement at Kotare-Baza near Murska Sobota) (Branko KERMAN)
 • Zahodnopanonski vijčki / West Pannonian spindle whorls (Andrej PRELOŽNIK)
 • Lončene situle iz starejše železne dobe na območju Slovenije (Early Iron Age ceramic situlae from Slovenia) (Sneža TECCO HVALA)
 • Starejšeželeznodobni košarasti obeski, okrašeni z vodoravnimi črtami / Early Iron Age basket-shaped pendants with horizontal line decoration (Primož PAVLIN)
 • Late La Tène warrior grave from Mali Bilač (Požega Valley, Croatia) (Kasnolatenski ratnički grob iz Maloga Bilača (Požeška kotlina, Hrvatska)) (Marko DIZDAR, Hrvoje POTREBICA)
 • Latensko grobišče na Kapiteljski njivi v Novem mestu: kronološka in prostorska analiza (La Tène necropolis at Kapiteljska njiva in Novo mesto: a chronological and spatial analysis) (Vojka CESTNIK)
 • Staroslovanski žarni grob s Kapiteljske njive v Novem mestu / Early Medieval cremation grave from Kapiteljska njiva in Novo mesto, Slovenia (Mateja BELAK)
 • Konstrukcija brez sledu. Staroslovanske zemljanke iz Prekmurja in pastirski stan iz obrežja Skadarskega jezera (Traceless construction. Early Slavic pit-huts from the Prekmurje region, Slovenia, and a shepherd’s dwelling on the shores of Lake Skadar, Montenegro) (Mitja GUŠTINRegular price
56.00 €

Online price
50.40 €


Keywords
archaelogy
archaeological finds
archaeological sites
archaeologists
Austria
collective volume
Croatia
Dular, Janez
Prehistory
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR