Skip to main content
Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja


Avtorica: Špela Petric
Leto: 2018


Monografija z vidika slovaropisja prinaša tipologijo novejših samostalniških večbesednih leksemov s potencialnim terminološkim pomenom, zasnovano na teoriji ruskega jezikoslovca N. M. Šanskega, ki temelji na štirih jasno opredeljenih stopnjah pomenske zlitosti sestavin večbesednih leksemov. S pomočjo analize posameznih sestavin večbesednih leksemov z oblikoslovnega, skladenjskega in leksikalnopomenskega vidika so ugotovljene tipološke tendence, ki jih nakazujejo samostalniški večbesedni leksemi. Pri tipologiji je upoštevana vzročno-posledična zveza med stopnjo prenesenosti pomena (sestavin) večbesednega leksema ter med stopnjo pomenske zlitosti sestavin in s tem povezano leksikaliziranostjo, ustaljenostjo večbesednega leksema, ki se odraža tudi v omejeni povezovalnosti posameznih sestavin večbesednega leksema. Leksikalizirani ali neleksikalizirani metaforični in metonimični pomenski prenosi namreč prispevajo k novim pomenskoskladenjskim kombinacijam besed v besedni zvezi, k posledičnemu povezovanju njihovih pomenov v enotni pomen besedne zveze ter s tem k višji stopnji leksikaliziranosti in pomenske ustaljenosti večbesednega leksema.Kazalo vsebine

Seznam krajšav
Uvod

1 Kronološka predstavitev proučevanj večbesednih leksemov v slovenistiki

2 Utemeljitev leksikalnosti stalnih besednih zvez
  2.1 Leksemi z vidika strukturalnega pomenoslovja
  2.2 Potrjevanje leksikalnosti besednih zvez na naglasni ravnini v sodobni češčini

3 Skladenjsko-pomenski vidiki samostalniških večbesednih leksemov
  3.1 Pridevnik kot levi prilastek v samostalniški besedni zvezi
  3.2 Desni (samostalniški) prilastek samostalniške zveze
  3.3 Novi besedotvorni in pomenotvorni vidiki proučevanja stalnih besednih zvez
     3.3.1 Skladenjskobesedotvorni vidik besednih zvez
     3.3.2 Pomenotvorni vidik: opomenjanje večbesednih leksemov
  3.4 Besedne zveze z vidika stopnje pomenske zlitosti med besedami v smeri frazeologizacije
     3.4.1 Zamejitev področja frazeološkega raziskovanja: osnovni pojmi in definicije
     3.4.2 Pomen frazema

4 Tipologija večbesednih leksemov z vidika pomensk zlitosti sestavin in posledične pomenske trdnosti zveze
  4.1 Zasnova tipologije
  4.2 Zrasleki
  4.3 Sklopi
  4.4 Skupi
  4.5 Sestave

5 Slovaropisni vidik večbesednih leksemov
  5.1 Analiza slovenskih slovarjev z vidika obravnav samostalniških večbesednih leksemov
     5.1.1 Starejši slovenski slovarji
     5.1.2 Sodobni slovenski slovarji
  5.2 Analiza slovarjev slovanskih jezikov z vidika obravnav samostalniških večbesednih leksemov
  5.3 Smernice uslovarjanja večbesednih leksemov
  5.4 Problemi uslovarjanja večbesednih leksemov
     5.4.1 Osnovna delitev večbesednih leksikalnih eno z vidika slovaropisja
     5.4.2 Kriteriji za ločevanje stalnih besednih zvez od prostih zvez
     5.4.3 Uslovarjanje vrstnih pridevnikov
     5.4.4 Slovarska obravnava večbesednih leksemo glede na pomensko zlitost njihovih sestavin

Zaključek
Povzetek
Summary
Viri in literatura
Stvarno kazalo
PrilogaŠe ...Redna cena
18,00 €

Spletna cena
16,20 €


Ključne besede
leksikografija
metafora
metonimija
slovaropisje
slovenščina
večbesedni leksem
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR