Skip to main content
Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja


Author: Špela Petric
Year: 2018


The present monography entitled A Study of Slovenian Multi-Word Lexemes from a Lexicographical Perspective provides a typology of newer nominal multi-word lexemes with potential terminological meaning, based on the theory of Russian linguist N. M. Shanskiy which brings four precisely defined levels of semantic merger of their components. The analysis of individual components of multi-word lexemes from a morphological, syntactic and semantic perspective reveals typological tendencies of nominal multi-word lexemes which occurred especially in the last twenty years.
The typology takes into account the causal relationship between the level of semantic transfer (of the components) of a multi-word lexeme on the one hand and the level of semantic merger of components of a multi-word lexeme and related lexicalization of a multi-word lexeme on the other hand, which is also reflected in the restricted collocability of their components. Lexicalized or non-lexicalized metaphorical and metonymic semantic transfers are contributing to the new semantic and syntactic combinations of individual words in the phrase, to the consequent integration of their meanings to form a single meaning of the multi-word lexeme and thus to a higher level of lexicalization and semantic firmness of a multi-word lexeme.Table of content

Seznam krajšav
Uvod

1 Kronološka predstavitev proučevanj večbesednih leksemov v slovenistiki

2 Utemeljitev leksikalnosti stalnih besednih zvez
  2.1 Leksemi z vidika strukturalnega pomenoslovja
  2.2 Potrjevanje leksikalnosti besednih zvez na naglasni ravnini v sodobni češčini

3 Skladenjsko-pomenski vidiki samostalniških večbesednih leksemov
  3.1 Pridevnik kot levi prilastek v samostalniški besedni zvezi
  3.2 Desni (samostalniški) prilastek samostalniške zveze
  3.3 Novi besedotvorni in pomenotvorni vidiki proučevanja stalnih besednih zvez
     3.3.1 Skladenjskobesedotvorni vidik besednih zvez
     3.3.2 Pomenotvorni vidik: opomenjanje večbesednih leksemov
  3.4 Besedne zveze z vidika stopnje pomenske zlitosti med besedami v smeri frazeologizacije
     3.4.1 Zamejitev področja frazeološkega raziskovanja: osnovni pojmi in definicije
     3.4.2 Pomen frazema

4 Tipologija večbesednih leksemov z vidika pomensk zlitosti sestavin in posledične pomenske trdnosti zveze
  4.1 Zasnova tipologije
  4.2 Zrasleki
  4.3 Sklopi
  4.4 Skupi
  4.5 Sestave

5 Slovaropisni vidik večbesednih leksemov
  5.1 Analiza slovenskih slovarjev z vidika obravnav samostalniških večbesednih leksemov
     5.1.1 Starejši slovenski slovarji
     5.1.2 Sodobni slovenski slovarji
  5.2 Analiza slovarjev slovanskih jezikov z vidika obravnav samostalniških večbesednih leksemov
  5.3 Smernice uslovarjanja večbesednih leksemov
  5.4 Problemi uslovarjanja večbesednih leksemov
     5.4.1 Osnovna delitev večbesednih leksikalnih eno z vidika slovaropisja
     5.4.2 Kriteriji za ločevanje stalnih besednih zvez od prostih zvez
     5.4.3 Uslovarjanje vrstnih pridevnikov
     5.4.4 Slovarska obravnava večbesednih leksemo glede na pomensko zlitost njihovih sestavin

Zaključek
Povzetek
Summary
Viri in literatura
Stvarno kazalo
PrilogaMore ...Regular price
18.00 €

Online price
16.20 €


Keywords
lexicography
lexicography
metaphor
metonymy
multi-word lexem
Slovene language
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR