Skip to main content
Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja.


Avtorica: Andreja Legan Ravnikar
Leto: 2008


Znanstvena monografija predstavlja najnovejše izsledke jezikoslovne raziskave razvoja najstarejšega slovenskega strokovnega izrazja, ki je bilo preneseno v pisni jezik. Slovenska krščanska terminologija, predvsem osnovno izrazje, povezano z liturgijo in verskim poukom, namreč obstaja in se razvija že polnih tisoč let. Prikaz razvoja krščanske terminologije je oprt na trdne gradivske temelje, ki jih zagotavljajo izpisi iz več kot 40 premišljeno izbranih, vzorčnih prevodov in priredb osnovnih verskih priročnikov od srede 16. do srede 19. stoletja. Poglavja v monografiji se razvrščajo v dva tematska sklopa: Krščanska terminologija po jezikovnozgodovinskih obdobjih od srede 16. do srede 19. stoletja in Poglavja iz zgodovinskega besedotvorja: krščanska terminologija.

Prvi sklop zajema diahroni pregled stanja krščanske terminologije: nastanek slovenske protestantske terminologije v 16. stoletju na temelju srednjeveške katoliške tradicije, prenovitev katoliške terminologije v 17. in prvi polovici 18. stoletja, v nadaljevanju razlikovalno krščansko terminologijo v pokrajinskih knjižnih različicah 18. in prve polovice 19. stoletja ter njeno prenovo in poenotenje v 19. stoletju. Drugi sklop predstavlja besedotvorne postopke tvorbe zgodovinskega terminološkega besedja. Analiza samostalniških terminov iz glagolske, pridevniške in samostalniške podstave izkazuje zakonitosti razvoja knjižne terminološke tvorbe: katere besedotvorne vrste se pojavljajo, besedotvornopomenske kategorije in obrazilni morfemi zanje, razmerje med produktivnostjo tvorbe in pogostostjo rabe (frekvenco) posameznih tvorjenk v besedilnih virih. Sestavni del monografije sta tudi imensko kazalo in kazalo približno 1000 obravnavanih enobesednih krščanskih terminov, ki ustvarjata pregled nad predhodnimi dosežki strokovne literature in nad uporabljenim gradivom.

Delo je namenjeno znanstveni in strokovni javnosti: jezikoslovcem, posebej jezikovnim zgodovinarjem, kot gradivo za študente slovenistike, namenjeno je tudi terminologom različnih strokovnih področij. Izkušnje iz preteklosti so lahko izhodišče in napotek za oblikovanje slovenskih terminov na novejših strokovnih področjih, kar je za današnji čas še posebej aktualno.

Iz recenzij:

»Monografijo tvorita dva, logično dopolnjujoča se dela: diahroni pregled stanja krščanske terminologije v slovenskem prostoru in času in sistemska tvorbena tipologija izpričanega terminološkega izrazja, ki jo kot metodološki in jezikoslovni dosežek posebej izpostavljam, saj gre za prvo tovrstno jezikovnozgodovinsko rešitev. Monografija kot zrelo znanstveno delo pomeni v slovenistiki zapolnitev važne leksikološke vrzeli, zlasti na terminološkem področju«.

Red. prof. dr. Martina Orožen

»Posebna vrednost monografije je celovitost prikaza krščanske terminologije v slovenski jezikovni zgodovini, ki jo je omogočil preplet različnih raziskovalnih pristopov ter sintetični prikaz ugotovitev. Delo je mogoče obravnavati tudi kot dejanski in potencialni prispevek k terminološki teoriji: prvega zaradi navedenih spoznanj, drugega pa zaradi možnosti izpeljave le-teh na osnovi razvojne predstavitve obredne terminologije«.

Izr. prof. dr. Majde MeršeKazalo vsebine

Predgovor

I

KRŠČANSKA TERMINOLOGIJAPO JEZIKOVNOZGODOVINSKIH OBDOBJIH OD SREDE 16. DO SREDE 19. STOLETJA

Oblikovanje obredne terminologije v okviru normiranja slovenskega knjižnega jezika

Liturgična terminologija v protireformaciji in baroku (1595–1768)

Diferencialna podoba obredne terminologije v pokrajinskih knjižnih različicah 18. stoletja in začetka 19. stoletja

Liturgična terminologija v procesu oblikovanja enotne knjižne norme sredi 19. stoletja

Krščanska terminologija v Pleteršnikovem slovarju

Nekaj tipov zamenjav krščanskih terminov po slovenskih besedilnih virih

Terminološke besedne zveze v krščanski terminologiji preteklih dob

II

POGLAVJA IZ ZGODOVINSKEGA BESEDOTVORJA: KRŠČANSKA TERMINOLOGIJA

Izglagolske krščanske terminološke tvorjenke v slovenskih nabožnih priročnikih do srede 19. stoletja

Izsamostalniške krščanske terminološke tvorjenke v razvoju slovenskega knjižnega jezika

Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja

O konverziji kot postopku knjižne (terminološke) tvorbe pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja

Viri in krajšave

Literatura

Kazalo obravnavanih enobesednih terminov

Imensko kazalo
Redna cena
13,00 €

Spletna cena
11,70 €


Ključne besede
krščanstvo
liturgični jezik
slovenščina
terminologija
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR