Skip to main content
Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja.


Author: Andreja Legan Ravnikar
Year: 2008Table of content

Predgovor

I

KRŠČANSKA TERMINOLOGIJAPO JEZIKOVNOZGODOVINSKIH OBDOBJIH OD SREDE 16. DO SREDE 19. STOLETJA

Oblikovanje obredne terminologije v okviru normiranja slovenskega knjižnega jezika

Liturgična terminologija v protireformaciji in baroku (1595–1768)

Diferencialna podoba obredne terminologije v pokrajinskih knjižnih različicah 18. stoletja in začetka 19. stoletja

Liturgična terminologija v procesu oblikovanja enotne knjižne norme sredi 19. stoletja

Krščanska terminologija v Pleteršnikovem slovarju

Nekaj tipov zamenjav krščanskih terminov po slovenskih besedilnih virih

Terminološke besedne zveze v krščanski terminologiji preteklih dob

II

POGLAVJA IZ ZGODOVINSKEGA BESEDOTVORJA: KRŠČANSKA TERMINOLOGIJA

Izglagolske krščanske terminološke tvorjenke v slovenskih nabožnih priročnikih do srede 19. stoletja

Izsamostalniške krščanske terminološke tvorjenke v razvoju slovenskega knjižnega jezika

Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja

O konverziji kot postopku knjižne (terminološke) tvorbe pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja

Viri in krajšave

Literatura

Kazalo obravnavanih enobesednih terminov

Imensko kazalo
Regular price
13.00 €

Online price
11.70 €


Keywords
Christianity
history
liturgical language
Slovene language
terminology
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR