Skip to main content
Slovar sinonimov slovenskega jezika. Splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo.


Avtorji: Martin Ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica Snoj
Leto: 2003


Publikacija vsebuje prikaz zamisli prvega sinonimnega slovarja slovenskega jezika, katerega izdelava je načrtovana v okviru tekočih del Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU. Slovar sinonimov slovenskega jezika je zasnovan kot specializirani slovar, ki bo prikazoval slovensko besedje s stališča pomenske enakosti in nekaterih temu vzporednih pomenskih razmerij. V publikaciji so opisane splošne značilnosti načrtovanega slovarja sinonimov, prikazana je temeljna zgradba slovarskih sestavkov in vzorčno je predstavljeno dejansko slovarsko besedilo.

V prvem delu (Uvod) so opisane leksikološke in leksikografske danosti, ki v osnovi določajo izbrano slovarsko zamisel glede na različne možnosti slovaropisne uresničitve (teoretična izhodišča, obseg in namen slovarja, gradivo za slovar, izbor sinonimov in iztočnic). V drugem delu (Zgradba slovarskih sestavkov) je opisana in shematsko ponazorjena zgradba slovarskega sestavka z glavnimi različicami, kot so predvidene za prikaz obravnavanih pomenskih razmerij. V tem delu so navedene definicije v slovarju navajanih pomenskih razmerij (sopomenke, delne sopomenke, podpomenke, protipomenke), kar omogoča vpogled v leksikalnopomenoslovno teorijo, na osnovi katere je izoblikovan slovarski prikaz. Tretji del (Vzorčna predstavitev slovarskih sestavkov) je namenjen ponazoritvi predvidenega dejanskega slovarskega besedila z vsemi svojskostmi, značilnimi za specializirani slovar te vrste. Med temi značilnostmi je zlasti pomemben sistem povezovanja podatkov iz različnih slovarskih sestavkov, ki ga narekuje načelo slovaropisne gospodarnosti, vendar podrejeno zahtevi po izčrpnem in natančnem upoštevanju in ločevanju pomenov. Ponazorila besedilne rabe v slovarskem sestavku prispevajo k obvestilnosti in uporabnosti slovarja. V posebnem razdelku so razložene oznake, krajšave in znaki, uporabljeni v slovarskih sestavkih. V razdelku Viri in literatura so navedena leksikografska in leksikološka dela, ki so v večji meri vplivala na oblikovanje zasnove Slovarja sinonimov slovenskega jezika.Cena
razprodano


Ključne besede
sinonimi
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR