Naslov:
Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem
Avtorica:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Srednjeveško stensko slikarstvo na Slovenskem večinoma poznamo le z umetnostnozgodovinske plati, torej glede na slog in likovne povezave med posameznimi deli, slikarji, domačimi in tujimi umetniškimi tokovi. Tehničnemu vidiku izvedbe – sestavi ometov, izboru pigmentov, nanosu barvnih plasti, procesu slikarjevega dela – pa razen redkih raziskovalcev, predvsem restavratorjev, nihče ni posvečal večjega pomena. Prav temu pa je posvečena knjiga Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem.

Monografija obravnava stensko slikarstvo od konca 13. do konca 15. stoletja na ozemlju današnje Slovenije. Zaradi velikega števila spomenikov je v njej predstavljen izbor 39 reprezentativnih del, ki lahko najbolje prikažejo stanje tehnične izvedbe stenskih poslikav pri nas, hkrati pa služijo kot orientacijske točke za nadaljnje raziskovanje.

Knjiga se začne z nekaj uvodnimi poglavji, ki na splošno predstavijo tehnike in materiale srednjeveškega stenskega slikarstva, tehnične razlike v načinu slikanja v Italiji in v deželah severno od Alp ter kratek opis osnovnih naravoslovno-tehnoloških metod analiz poslikav, ki jih je avtorica uporabila pri svojih raziskavah. Za boljšo predstavo sta dodana še razpredelnica izbranih spomenikov in zemljevid Slovenije. Večji del knjige obsega katalog, v katerem so natančno predstavljeni vsi spomeniki.

Opravljene raziskave, prve tako obsežne v Sloveniji, so nedvomno poglobile védenje o tehnikah srednjeveškega stenskega slikarstva pri nas. Rezultati nam dajejo dodatne informacije o povezavah med delavnicami in o stikih naših slikarjev s tujimi umetniškimi tokovi. Izsledki so lahko v oporo tako umetnostnim zgodovinarjem kot restavratorjem in konservatorjem, knjiga pa naj služi predvsem kot priročnik in vodilo za nadaljnja tovrstna raziskovanja, ki so v svetu vse bolj priznana.

Kazalo vsebine

1. UVOD

2. TEHNIKE SREDNJEVEŠKIH STENSKIH POSLIKAV

1. Nosilec

2. Omet

3. Apneni belež

4. Slikarska podloga/Grundiranje

5. Vreznine

6. Vtiski/Punciranje

7. Pripravljalne risbe

a) Sinopija/podrisba na hrapavcu

b) Predrisba/podrisba na glajencu

c) Karton

d) Spolvero/pavza

e) Vreznine

f) Mreža/kvadriranje

g) Prozoren papir

8. Podslikava

9. Izbor pigmentov in nanosi barv

10. Veziva

11. Dodatki

12. Šablone

13. Glajenje

3. PIGMENTI V SREDNJEVEŠKEM STENSKEM SLIKARSTVU

1. Naravni anorganski pigmenti

a) Bela

Gašeno apno

Bianco sangiovanni

b) Rumena

Rumeni oker

Naravna sienska zemlja

c) Rdeča

Žgani rumeni oker

Naravni rdeči oker

Žgana sienska zemlja

Cinober

Hematit

d) Vijolična

Caput mortum

e) Modra

Azurit

Ultramarin

f) Zelena

Zelena zemlja

Malahit

g) Rjava

Naravna umbra

Žgana zelena zemlja

Žgana sienska zemlja

Caput mortum

h) Črna

Mineralne črne

2. Naravni organski pigmenti

a) Črna barvila iz saj

b) Rastlinska črna barvila

c) Živalska črna barvila

3. Umetni anorganski pigmenti

a) Bela

Svinčeva bela

b) Rumena

Svinčeva rumena, glajenka

Svinčevo-kositrno rumena

c) Rdeča

Svinčeva rdeča, minij

d) Modra

Smalta

4. STENSKO SLIKARSTVO V ITALIJI IN SEVERNO OD ALP – OSNOVNE RAZLIKE V TEHNIČNI IZVEDBI

5. TEHNIKA SREDNJEVEŠKEGA STENSKEGA SLIKARSTVA NA SLOVENSKEM OD KONCA 13. DO KONCA 15. STOLETJA PO POSAMEZNIH SKUPINAH SPOMENIKOV

1. Najstarejše gotske poslikave

2. Izzven visokogotskega linearnega sloga in hibridni slog

3. Češko obarvani slog

4. Goriške delavnice

5. Mojster bohinjskega prezbiterija in suško-bodeško-prileška skupina

6. Vpliv Južne Tirolske

7. Vpliv koroške umetnosti

8. Mojster Bolfgang, Maški mojster

9. Primorska

6. NARAVOSLOVNO-TEHNOLOŠKE METODE RAZISKOVANJA SESTAVNIH ELEMENTOV STENSKIH POSLIKAV

1. Nedestruktivne/splošne metode analize

a) Vidna svetloba, fotografija

b) Infrardeča fotografija

c) Infrardeča reflektografija

d) Ultravijolična fotografija

e) Ultravijolična fluorescenca

f) Radiografija

2. Destruktivne/točkovne metode analize

a) Odvzem vzorcev

b) Stratigrafije in tanke ploščice

c) Mikrokemične in histokemične metode

d) Infrardeča spektroskopija

e) Kromatografija

f) Vrstična elektronska mikroskopija z energijsko disperzijsko analizo rentgenskih žarkov (SEM-EDX)

g) Difrakcija rentgenskih žarkov (XRD)

h) Fluorescenca rentgenskih žarkov (XRF) in fluorescenca rentgenskih žarkov z disperzijo energij (EDXRF)

7. SKLEP

KATALOG

8. SEZNAM IZBRANIH SPOMENIKOV PO SKUPINAH

9. UVOD V KATALOG

1. Bodešče, p. c. sv. Lenarta

2. Bodovlje, p. c. sv. Petra

3. Brdinje pri Kotljah (Vrhe pri Slovenj Gradcu), p. c. sv. Neže

4. Breg pri Preddvoru, p. c. sv. Lenarta

5. Cerkvenjak, ž. c. sv. Antona Puščavnika

6. Crngrob, p. c. Marijinega oznanjenj

Založnika

Založba ZRC • Filozofska fakulteta UL

Izdajatelj

Založba ZRC

Soizdajatelj

Filozofska fakulteta UL

ISBN

961-6568-23-X

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 360 strani • 58 barvnih slikovnih prilog

Cena

17,50 EUR (redna)
15,00 EUR (klubska)