Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem

Avtorica: Anabelle Križnar
Leto: 2006


Srednjeveško stensko slikarstvo na Slovenskem večinoma poznamo le z umetnostnozgodovinske plati, torej glede na slog in likovne povezave med posameznimi deli, slikarji, domačimi in tujimi umetniškimi tokovi. Tehničnemu vidiku izvedbe – sestavi ometov, izboru pigmentov, nanosu barvnih plasti, procesu slikarjevega dela – pa razen redkih raziskovalcev, predvsem restavratorjev, nihče ni posvečal večjega pomena. Prav temu pa je posvečena knjiga Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem.

Monografija obravnava stensko slikarstvo od konca 13. do konca 15. stoletja na ozemlju današnje Slovenije. Zaradi velikega števila spomenikov je v njej predstavljen izbor 39 reprezentativnih del, ki lahko najbolje prikažejo stanje tehnične izvedbe stenskih poslikav pri nas, hkrati pa služijo kot orientacijske točke za nadaljnje raziskovanje.

Knjiga se začne z nekaj uvodnimi poglavji, ki na splošno predstavijo tehnike in materiale srednjeveškega stenskega slikarstva, tehnične razlike v načinu slikanja v Italiji in v deželah severno od Alp ter kratek opis osnovnih naravoslovno-tehnoloških metod analiz poslikav, ki jih je avtorica uporabila pri svojih raziskavah. Za boljšo predstavo sta dodana še razpredelnica izbranih spomenikov in zemljevid Slovenije. Večji del knjige obsega katalog, v katerem so natančno predstavljeni vsi spomeniki.

Opravljene raziskave, prve tako obsežne v Sloveniji, so nedvomno poglobile védenje o tehnikah srednjeveškega stenskega slikarstva pri nas. Rezultati nam dajejo dodatne informacije o povezavah med delavnicami in o stikih naših slikarjev s tujimi umetniškimi tokovi. Izsledki so lahko v oporo tako umetnostnim zgodovinarjem kot restavratorjem in konservatorjem, knjiga pa naj služi predvsem kot priročnik in vodilo za nadaljnja tovrstna raziskovanja, ki so v svetu vse bolj priznana.Kazalo vsebine

1. UVOD

2. TEHNIKE SREDNJEVEŠKIH STENSKIH POSLIKAV
1. Nosilec
2. Omet
3. Apneni belež
4. Slikarska podloga/Grundiranje
5. Vreznine
6. Vtiski/Punciranje
7. Pripravljalne risbe
     a) Sinopija/podrisba na hrapavcu
     b) Predrisba/podrisba na glajencu
     c) Karton
     d) Spolvero/pavza
     e) Vreznine
     f) Mreža/kvadriranje
     g) Prozoren papir
8. Podslikava
9. Izbor pigmentov in nanosi barv
10. Veziva
11. Dodatki
12. Šablone
13. Glajenje

3. PIGMENTI V SREDNJEVEŠKEM STENSKEM SLIKARSTVU
1. Naravni anorganski pigmenti
     a) Bela
          Gašeno apno
          Bianco sangiovanni
     b) Rumena
          Rumeni oker
          Naravna sienska zemlja
     c) Rdeča
          Žgani rumeni oker
          Naravni rdeči oker
          Žgana sienska zemlja
          Cinober
          Hematit
     d) Vijolična
          Caput mortum
     e) Modra
          Azurit
          Ultramarin
     f) Zelena
          Zelena zemlja
          Malahit
     g) Rjava
          Naravna umbra
          Žgana zelena zemlja
          Žgana sienska zemlja
          Caput mortum
     h) Črna
          Mineralne črne
2. Naravni organski pigmenti
     a) Črna barvila iz saj
     b) Rastlinska črna barvila
     c) Živalska črna barvila
3. Umetni anorganski pigmenti
     a) Bela
          Svinčeva bela
     b) Rumena
          Svinčeva rumena, glajenka
          Svinčevo-kositrno rumena
     c) Rdeča
          Svinčeva rdeča, minij
     d) Modra
          Smalta

4. STENSKO SLIKARSTVO V ITALIJI IN SEVERNO OD ALP – OSNOVNE RAZLIKE V TEHNIČNI IZVEDBI

5. TEHNIKA SREDNJEVEŠKEGA STENSKEGA SLIKARSTVA NA SLOVENSKEM OD KONCA 13. DO KONCA 15. STOLETJA PO POSAMEZNIH SKUPINAH SPOMENIKOV
1. Najstarejše gotske poslikave
2. Izzven visokogotskega linearnega sloga in hibridni slog
3. Češko obarvani slog
4. Goriške delavnice
5. Mojster bohinjskega prezbiterija in suško-bodeško-prileška skupina
6. Vpliv Južne Tirolske
7. Vpliv koroške umetnosti
8. Mojster Bolfgang, Maški mojster
9. Primorska

6. NARAVOSLOVNO-TEHNOLOŠKE METODE RAZISKOVANJA SESTAVNIH ELEMENTOV STENSKIH POSLIKAV
1. Nedestruktivne/splošne metode analize
     a) Vidna svetloba, fotografija
     b) Infrardeča fotografija
     c) Infrardeča reflektografija
     d) Ultravijolična fotografija
     e) Ultravijolična fluorescenca
     f) Radiografija
2. Destruktivne/točkovne metode analize
     a) Odvzem vzorcev
     b) Stratigrafije in tanke ploščice
     c) Mikrokemične in histokemične metode
     d) Infrardeča spektroskopija
     e) Kromatografija
     f) Vrstična elektronska mikroskopija z energijsko disperzijsko analizo rentgenskih žarkov (SEM-EDX)
     g) Difrakcija rentgenskih žarkov (XRD)
     h) Fluorescenca rentgenskih žarkov (XRF) in fluorescenca rentgenskih žarkov z disperzijo energij (EDXRF)

7. SKLEP

KATALOG

8. SEZNAM IZBRANIH SPOMENIKOV PO SKUPINAH

9. UVOD V KATALOG
1. Bodešče, p. c. sv. Lenarta
2. Bodovlje, p. c. sv. Petra
3. Brdinje pri Kotljah (Vrhe pri Slovenj Gradcu), p. c. sv. Neže
4. Breg pri Preddvoru, p. c. sv. Lenarta
5. Cerkvenjak, ž. c. sv. Antona Puščavnika
6. Crngrob, p. c. Marijinega oznanjenj
Redna cena
17,50 €

Spletna cena
15,80 €


Ključne besede
freske
Slovenija
srednji vek
stensko slikarstvo
tehnologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR