Skrita moč bese. Ženske v imaginariju albanskega tradicionalizma. Dodatek: Skenderbegov kanon

Avtor: Martin Berishaj
Leto: 2004


Knjiga je s socialnega in kulturnega zornega kota antropološki prerez skozi tradicionalno albansko družbo, v kateri je opazna plemenska delitev: ta je že tako izolirano družbo še dodatno osamila od širšega socialnega okolja. Študija je razdeljena na tri dele: v prvem so obravnavane sociokulturne integrativne enote albanske družbe od posameznika, družine, bratstva, vasi in plemena do »bajraka«; drugi del prikazuje odnos med tradicijo in kulturo v albanski družbi; tretji del pa analizira spolno delitev v patriarhalni družbi z vidika razmerja med religiozno normo in prakso. Dodatek na več kot 200 straneh prinaša integralni prevod znamenitega Skenderbegovega kanona (prvič objavljen leta 1993 v Brescii, Italija), ki predstavlja dopolnjeno obliko Kanona Leke Dukagjinija. To je hkrati tudi prvi prevod Skenderbegovega kanona v tuji jezik.Kazalo vsebine

KNJIGI NA POT

UVOD

Nosilne teze

Oris kanona in kanonizacije življenja pri Albancih

Nekateri metodološki vidiki

1. DEL: SOCIOKULTURNE INTEGRATIVNE ENOTE ALBANSKE DRUŽBE

POSAMEZNIK, DRUŽINA, BRATSTVO, VAS, PLEME IN BAJRAK

Glava družine

Osebna lastnina žene (selem)

Vloga ženske

HIPOSTAZIRANJE PLEMENSKOSTI

Besa

POBRATENJE

Pobratenje: institucija s predvsem moralnimi ali pravnimi značilnostmi?

KANONIZACIJA ALBANSKE VSAKDANJOSTI

2. DEL: TRADICIJA IN KULTURA

Kakšen je odnos med tradicijo in kulturo?

VRAŽEVERJE IN TABUJI V ALBANSKI TRADICIONALNI DRUŽBI

Uročni pogled (syri i keq – mësyshi)

Ogenj (zjarri)

Kamen (guri)

Albanska prisega (beja shqiptare)

NAREKANJE – OBJOKOVANJE (VAJTIMI I GRAVE DHE GJAMËT E BURRAVE)

Žensko objokovanje in moško narekanje

Žensko objokovanje

Moško narekanje

KRVNO MAŠČEVANJE: PREVREDNOTENJE VREDNOT IN NORM

3. DEL: SPOLNA DIHOTOMIJA V PATRIARHALNI DRUŽBI MED RELIGIOZNO NORMO IN PRAKSO

Ali se spolna različnost dojema kot naravno ali kot družbeno dejstvo?

Posameznik + kultura = družbeni individuum

Posebno spoštljiv odnos do matere in sestre

MOŠKO/ŽENSKO PREDPOROČNO STANJE

Virgjinesha

REPRESIJA IN »ZATIRANJE« ČUSTEV TER VPRAŠANJE EROTIČNE LJUBEZNI V ALBANSKI TRADICIONALNI DRUŽBI

Gorski hajduk (cub i malit)

Igra s čepicami (loja me kapice)

RAZLIKE MED KONKUBINATOM IN INSTITUCIJO POROKE V ALBANSKEM OBIČAJNEM PRAVU

»SPODLETELA« SOCIALIZACIJA ALBANSKE ŽENSKE

Dedni greh

SKLEP

Koncept poguma

Kanon in institucionalni eskapizem v tradicionalni družbi

PRIMERJAVA MED ALBANSKIM OBIČAJNIM PRAVOM IN SRBSKIM »DUŠANOVIM ZAKONIKOM«

VIRI IN LITERATURA

SUMMARY

Dodatek: SKENDERBEGOV KANON

STVARNO IN IMENSKO KAZALO


Ključne besede
Albanci
albanska ljudska kultura
albanski ljudski običaji
običajno pravo
socialna antropologija
sociologija kulture
tradicionalna družba
ženske
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR