Naslov:
Skrita moč bese. Ženske v imaginariju albanskega tradicionalizma. Dodatek: Skenderbegov kanon
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je s socialnega in kulturnega zornega kota antropološki prerez skozi tradicionalno albansko družbo, v kateri je opazna plemenska delitev: ta je že tako izolirano družbo še dodatno osamila od širšega socialnega okolja. Študija je razdeljena na tri dele: v prvem so obravnavane sociokulturne integrativne enote albanske družbe od posameznika, družine, bratstva, vasi in plemena do »bajraka«; drugi del prikazuje odnos med tradicijo in kulturo v albanski družbi; tretji del pa analizira spolno delitev v patriarhalni družbi z vidika razmerja med religiozno normo in prakso. Dodatek na več kot 200 straneh prinaša integralni prevod znamenitega Skenderbegovega kanona (prvič objavljen leta 1993 v Brescii, Italija), ki predstavlja dopolnjeno obliko Kanona Leke Dukagjinija. To je hkrati tudi prvi prevod Skenderbegovega kanona v tuji jezik.

Kazalo vsebine

KNJIGI NA POT

UVOD

Nosilne teze

Oris kanona in kanonizacije življenja pri Albancih

Nekateri metodološki vidiki

1. DEL: SOCIOKULTURNE INTEGRATIVNE ENOTE ALBANSKE DRUŽBE

POSAMEZNIK, DRUŽINA, BRATSTVO, VAS, PLEME IN BAJRAK

Glava družine

Osebna lastnina žene (selem)

Vloga ženske

HIPOSTAZIRANJE PLEMENSKOSTI

Besa

POBRATENJE

Pobratenje: institucija s predvsem moralnimi ali pravnimi značilnostmi?

KANONIZACIJA ALBANSKE VSAKDANJOSTI

2. DEL: TRADICIJA IN KULTURA

Kakšen je odnos med tradicijo in kulturo?

VRAŽEVERJE IN TABUJI V ALBANSKI TRADICIONALNI DRUŽBI

Uročni pogled (syri i keq – mësyshi)

Ogenj (zjarri)

Kamen (guri)

Albanska prisega (beja shqiptare)

NAREKANJE – OBJOKOVANJE (VAJTIMI I GRAVE DHE GJAMËT E BURRAVE)

Žensko objokovanje in moško narekanje

Žensko objokovanje

Moško narekanje

KRVNO MAŠČEVANJE: PREVREDNOTENJE VREDNOT IN NORM

3. DEL: SPOLNA DIHOTOMIJA V PATRIARHALNI DRUŽBI MED RELIGIOZNO NORMO IN PRAKSO

Ali se spolna različnost dojema kot naravno ali kot družbeno dejstvo?

Posameznik + kultura = družbeni individuum

Posebno spoštljiv odnos do matere in sestre

MOŠKO/ŽENSKO PREDPOROČNO STANJE

Virgjinesha

REPRESIJA IN »ZATIRANJE« ČUSTEV TER VPRAŠANJE EROTIČNE LJUBEZNI V ALBANSKI TRADICIONALNI DRUŽBI

Gorski hajduk (cub i malit)

Igra s čepicami (loja me kapice)

RAZLIKE MED KONKUBINATOM IN INSTITUCIJO POROKE V ALBANSKEM OBIČAJNEM PRAVU

»SPODLETELA« SOCIALIZACIJA ALBANSKE ŽENSKE

Dedni greh

SKLEP

Koncept poguma

Kanon in institucionalni eskapizem v tradicionalni družbi

PRIMERJAVA MED ALBANSKIM OBIČAJNIM PRAVOM IN SRBSKIM »DUŠANOVIM ZAKONIKOM«

VIRI IN LITERATURA

SUMMARY

Dodatek: SKENDERBEGOV KANON

STVARNO IN IMENSKO KAZALO

Založnik

Založba ZRC

Izdajatelj

Založba ZRC

Soizdajatelj

Ljubljana; Center za albanske študije Albanica

ISBN

961-6500-74-0

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 314 strani