Skip to main content
Senses and Religion


Uredila: Gábor Barna, Jurij Fikfak
Leto: 2007


Knjiga Senses and religion (Čuti in religija) odpira nova vprašanja o razmerju med percepcijo čutov in kulturo, med teološko teorijami in ljudskimi praksami. V petnajstih prispevkih se kažejo različna pojmovanja in dojemanja čutov: nekateri avtorji posvečajo svojo pozornost predvsem petim čutom – vidu, sluhu, tipu, okusu in vonju, drugi pa razpravljajo tudi o doživljanjih, povezanih s temi čuti.

Tako so tu zbrani prispevki, ki tematizirajo rabo in vlogo čutov v zgodovinskem diskurzu in v osebni percepciji transcendence, ki omahuje med pogledom, v katerem je telo odsotno, in tistim, v katerem se od telesa pričakuje čutno doživljanje. Romanja so ena glavnih dogajanj, v katerih so čuti in čutno doživljanje s telesnim naporom, skupnostnim doživljanjem – npr. z molitvijo in pesmijo – in nedomačo lokacijo najbolj nagovorjeni. Prazniki na ritualizirani in hkrati internalizirani ravni omogočajo čutno doživljanje bližine, družine in dajejo posamezniku občutek varnega zavetja.

Pomemben pojav je skoraj religiozen odnos do nekaterih znanih osebnosti, npr. do Josipa Broza Tita ali Jima Morrisona. Delo hkrati pušča odprta vrata za vprašanja bolečine, ekstaze in vseh tistih polj, ki presegajo tipologijo petih čutov, in ponujajo posamezniku možnost tudi čutnega doživljanja transcendentnega. Delo sklene prispevek, Rolanda L. Grimesa, Za-čutenje teorije ritualov, ki zapira diskusijo o ritualni pojavnosti in hkrati odpira in razširja polje novega teoretskega samopremisleka.Kazalo vsebine

Jurij Fikfak, Foreword (Predgovor)

Gábor Barna, Sense and Religion. Introductory Thoughts (Čuti in religija. Uvodne misli)

ISSUE OF SENSE IN RELIGION / VPRAŠANJE ČUTOV V RELIGIJI

Arne Bugge Amundsen, Senses or Nonsenses. Debates on Rituals in Pre-Reformation Denmark (Čuti ali ne-čuti. Razprave o ritualih v predreformacijski Danski)

Nils-Arvid Bringéus, Candles in Swedish Churches (Sveče v švedskih cerkvah)

SENSES / ČUTI

Anders Gustavsson, The Use of the Senses in Religious Revival Movements (Raba čutov v verskih prenovitvenih gibanjih)

Ulrika Wolf-Knuts, Saint Lucy, the Queen of Light. The Legend and Folklore of Saint Lucy (Sveta Lucija, kraljica luči. Legenda in folklora o sveti Luciji)

Goran Pavel Šantek, Becoming Sacred. The Use of the Body in Identity Transformation (Postajati svet. Koriščenje tijela kod transformacije identiteta)

PILGRIMAGE PLACES / ROMANSKI KRAJI

Paolo Barbaro, The Senses, the Path, and the Bus. A Sensory Ethnography of the Saigoku Pilgrimage (Čuti, pot in avtobus. Etnografija čutov pri romanju Saigoku)

Leonard N. Primiano, The Vow as Visual Feast. Honoring st. Joseph in Sicilian American Homes (Zaobljuba kot vizualni praznik. Čaščenje sv. Jožefa v domovih ameriških Sicilijancev)

Marijana Belaj, Belief in Saint. Sensory Reality in Religious Experience (As Presented in Examples from Croatia) (Verovanje v svetnike. Čutna realnost v verski izkušnji (primeri s Hrvaškega))

Peter Jan Margry, The Performance of a Cult of the Sense. A Feast at Jim Morrison`s Grave in Paris (Izvedba kulta čutov. Praznik oboževalcev na grobu Jima Morrisona v Parizu)

RITUALS AND FESTIVALS / RITUALI IN PRAZNIKI

Jonas Mardosa, The Modern Church Festival of the Assumption (Žolinë) in Lithuania. Understanding and Motives for Observation (Sodobni cerkveni praznik vnebovzetja (Žolinë) v Litvi. Dojemanje in motivi za opazovanje)

Maria Santa Montez, The Imperio in the Azores. The Five Senses in Rituals to the Holy Spirit (»Imperio« na Azorskih otokih. Pet čutov v praznovanju Svetega duha)

Elisabetta Di Giovanni, The religious feast of Sant'Agata. A modern initiation rite in Catania (Verski praznik sv. Agate. Sodobni iniciacijski obred v Cataniji)

SENSES AND NOTIONS / ČUTI IN PREDSTAVE

Anna Papamichael-Koutroubas , Worshipping, Notions, and Senses (Čaščenje, predstave in čuti)

SENSUALIZING AND THEORY / ČUTENJE IN TEORIJA

Ronald L. Grimes, Re-sensualizing Ritual Theory (Za-čutenje teorije rituala)


Ključne besede
češčenje
čutnost
čutno zaznavanje
etnologija
romanja
SIEF
študije
vernost
verovanje
verski prazniki
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR