Skip to main content
Semantična prozodija. Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki.


Avtorica: Mojca Šorli
Leto: 2020


Monografija se usmerja v korpusno analizo besedil, ki kaže, kje se stikajo oziroma prepletajo leksikalni in diskurzivni vidiki pragmatičnega pomena. Pojem vrednotenja je ključen za razumevanje, kako jezik deluje, zato smo želeli s posebnim poudarkom na pojavu, imenovanem semantična prozodija, osvetliti to, v slovenskem prostoru tradicionalno zapostavljeno temo, kot se kaže na nekaterih specifičnih področjih uporabnega jezikoslovja, posebej v leksikografiji in prevodoslovju. Lokus tega pojava, ki določa pragmatično funkcijo pomenske enote, je v besedilnem, ne leksikalnem pomenu, kar predstavlja izziv za sodobne leksikografske opise. Prvi del knjige sestavljajo poleg uvoda krajši zgodovinski oris pragmatičnih jezikovnih teorij in izbrane leksikalne analize, v drugem delu sledi navezava na pragmatične vidike besedilne oziroma diskurzivne analize, na vrednotenje in metaforo, ob koncu pojav osvetlimo še v medjezični perspektivi. Pomen raziskovanja semantične prozodije za jezikoslovje potrjuje tradicija, pa tudi spoznanja na mnogih področjih, ki so tesno povezana z jezikom in interpretacijo pomena, denimo digitalizacija in tehnologije, medijske politike in vsebine ali pravo(sodje).Kazalo vsebine

PREDGOVOR: vrednotenje v jezikovnem sporazumevanju

1 ZA UVOD O PRAGMATIČNEM POMENU
1.1 V jezikovni obliki ali besedilu kodirani pragmatični pomen
1.2 Implicitni pomen

2 POMEN IN JEZIKOVNA PRAGMATIKA SKOZI ČAS: KRATEK ORIS
2.1 Med semantiko in pragmatiko
2.2 Pragmatični pomen kot (diskurzivna) funkcija

3 TEORETSKA IZHODIŠČA
3.1 Korpusni pristop: vzorci jezikovne rabe
3.2 Kontekstualni pomen: semantična prozodija
3.3 Pomen semantične prozodije za področja uporabnega jezikoslovja

4 LEKSIKALNI VIDIKI PRAGMATIČNEGA POMENA
4.1 Korpusne pomenoslovne študije: načela empiričnega jezikoslovja
4.2 Razširjena enota pomena in semantična prozodija: novofirthovska jezikoslovna in leksikografska teorija Johna Sinclairja
4.3 Razširjena enota pomena
4.4 Razmerja med konotacijo in semantično prozodijo
4.5 Kritični pogled na semantično prozodijo
4.6 Pridobivanje pragmatičnih podatkov
4.7 Leksikalnopomenska tipologija kolokabilnega pomena glede na notranja semantično-pragmatična razmerja leksikalnih enot
4.8 Strategije leksikalne analize – zaključki
4.9 Od leksikalne enote k besedilu in diskurzu: SITUACIJA
4.10 Leksikalni pomen in pragmatični učinki

5 VREDNOTENJE KOT DISKURZIVNA FUNKCIJA
5.1 Govorčeva perspektiva in vrednotenjsko gledišče
5.2 Vzpostavljanje vrednotenjske hierarhije: vstavljanje in gnezdenje
5.3 Zaključek

6 METAFORA IN VREDNOTENJE
6.1 Korpusne metodologije raziskovanja metaforičnega v jeziku
6.2 Kaj nam seznami ključnih besed povedo o sporočilnosti besedila?
6.3 Študija primera: Metafore o beguncih in priseljencih: VAL(OVI)/NAVAL BEGUNCEV
6.4 Korpusne metodologije raziskovanja ironije v jeziku
6.5 Zaključek

7 PRAGMATIČNI POMEN V KONTRASTU: MEDJEZIČNI KONTEKST
7. 1 Semantična prozodija in pomenska ekvivalenca
7.2 Metodologija in viri
7.3 Semantična prozodija, idiomatika in metafora: študije primerov
7.4 Zaključek

8 SKLEPNI DEL: ZAKLJUČKI IN ODPRTA VPRAŠANJA
 

Seznam navedenk in uporabljene literature
Seznam okrajšav
Seznam slik, preglednic, predlogov in grafikonov
Stvarno in imensko kazaloŠe ...Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
diskurz
leksikalna analiza
leksikografija
pragmatični pomen
semantična prozodija
vrednotenje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR