Skip to main content
Semantična prozodija. Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki.


Author: Mojca Šorli
Year: 2020


The monograph focuses on corpus analysis of texts, exploring the interface between lexical and discursive aspects of pragmatic meaning. As the concept of evaluation is key to understanding how language works, our aim is to shed light on semantic prosody – a traditionally neglected evaluation-related phenomenon in Slovenian linguistics – as shown in some specific areas of applied linguistics, especially lexicography and translation. The locus of this phenomenon, which determines the pragmatic function of a unit of meaning, is in the textual, not the lexical meaning. This poses a challenge to modern lexicography. The introduction is followed by a brief outline of the history of pragmatic research and an analysis of selected lexical units, while in the second part of the book pragmatic aspects of textual and discursive analysis, including evaluation and metaphor, are presented. The importance of semantic prosody for linguistics is confirmed by tradition, as well as by insights in many areas closely related to language and interpretation of meaning, such as digitization and (language) technology, media discourse and policy, or law.Table of content

PREDGOVOR: vrednotenje v jezikovnem sporazumevanju

1 ZA UVOD O PRAGMATIČNEM POMENU
1.1 V jezikovni obliki ali besedilu kodirani pragmatični pomen
1.2 Implicitni pomen

2 POMEN IN JEZIKOVNA PRAGMATIKA SKOZI ČAS: KRATEK ORIS
2.1 Med semantiko in pragmatiko
2.2 Pragmatični pomen kot (diskurzivna) funkcija

3 TEORETSKA IZHODIŠČA
3.1 Korpusni pristop: vzorci jezikovne rabe
3.2 Kontekstualni pomen: semantična prozodija
3.3 Pomen semantične prozodije za področja uporabnega jezikoslovja

4 LEKSIKALNI VIDIKI PRAGMATIČNEGA POMENA
4.1 Korpusne pomenoslovne študije: načela empiričnega jezikoslovja
4.2 Razširjena enota pomena in semantična prozodija: novofirthovska jezikoslovna in leksikografska teorija Johna Sinclairja
4.3 Razširjena enota pomena
4.4 Razmerja med konotacijo in semantično prozodijo
4.5 Kritični pogled na semantično prozodijo
4.6 Pridobivanje pragmatičnih podatkov
4.7 Leksikalnopomenska tipologija kolokabilnega pomena glede na notranja semantično-pragmatična razmerja leksikalnih enot
4.8 Strategije leksikalne analize – zaključki
4.9 Od leksikalne enote k besedilu in diskurzu: SITUACIJA
4.10 Leksikalni pomen in pragmatični učinki

5 VREDNOTENJE KOT DISKURZIVNA FUNKCIJA
5.1 Govorčeva perspektiva in vrednotenjsko gledišče
5.2 Vzpostavljanje vrednotenjske hierarhije: vstavljanje in gnezdenje
5.3 Zaključek

6 METAFORA IN VREDNOTENJE
6.1 Korpusne metodologije raziskovanja metaforičnega v jeziku
6.2 Kaj nam seznami ključnih besed povedo o sporočilnosti besedila?
6.3 Študija primera: Metafore o beguncih in priseljencih: VAL(OVI)/NAVAL BEGUNCEV
6.4 Korpusne metodologije raziskovanja ironije v jeziku
6.5 Zaključek

7 PRAGMATIČNI POMEN V KONTRASTU: MEDJEZIČNI KONTEKST
7. 1 Semantična prozodija in pomenska ekvivalenca
7.2 Metodologija in viri
7.3 Semantična prozodija, idiomatika in metafora: študije primerov
7.4 Zaključek

8 SKLEPNI DEL: ZAKLJUČKI IN ODPRTA VPRAŠANJA
 

Seznam navedenk in uporabljene literature
Seznam okrajšav
Seznam slik, preglednic, predlogov in grafikonov
Stvarno in imensko kazaloMore ...Regular price
19.00 €

Online price
17.10 €


Keywords
discourse
evaluation
lexical analysis
lexicography
pragmatic meaning
semantic prosody
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR